1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Wet Maximering Huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten

De nieuwe wet Maximering Huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten bepaalt dat gedurende drie jaren na inwerkingtreding van de wet de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector wordt gemaximeerd op de inflatie plus 1 procentpunt. In de praktijk betekent dit voor 2021 een toegestane huurverhoging van maximaal 2,4%.

Schending van een voorkeursrecht - profiteren van wanprestatie

Het is inmiddels oude vaste jurisprudentie dat het een partij bij een overeenkomst niet onder alle omstandigheden vrij staat de belangen te verwaarlozen die derden bij een behoorlijke nakoming van een contract kunnen hebben (HR 3 mei 1946, NJ 1946, 323, Staat/Degens). Dit geldt ook in geval van schendig van een voorkeursrecht. Dit speelde in een recent arrest van de Hoge Raad van 28 maart 2014 (ECLI:NL:HR:2014:740).De casusEen huurder huurt vanaf 1990 de winkelruimte op de begane grond van ee...

Geen schadevergoeding voor huurder bij de sloop van een winkelpand

Als een opvolgende verhuurder een huurovereenkomst van een winkelruimte opzegt in verband met de afbraak van het gehuurde met het oog op de uitvoering van (bouw)werken in het algemeen belang, kan een huurder (en onderhuurder) aanspraak maken op een schadeloosstelling conform de Onteigeningswet. Over de opzegging wegens sloop van een winkelpand in het winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht heeft de kantonrechter te Utrecht (LJN: BX6420) geoordeeld dat  de huurder geen recht heeft op een scha...

Onteigening Ommen: Kroon herhaalt: geen plicht tot onderhandelen met huurder

Bij Koninklijk Besluit van 9 juli 2012, nr. 12.001567, heeft de Kroon een perceel in het centrum van Ommen ter onteigening aangewezen. Het perceel betreft een voormalige winkel en apotheek met op de verdieping twee appartementen. De bebouwing moet wijken voor een nieuw gebouwencomplex met op de begane grond detailhandel en/of dienstverlening en op de verdiepingen 18 appartementen.Geen onderhandelingsplicht met huurderDe huurders van de appartementen hadden als zienswijze naar voren gebracht d...

Verplicht energieprestatiecertificaat bij levering van gebouwen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin wordt bepaald dat een leveringsakte van gebouwen zonder energieprestatiecertificaat niet door de notaris mag worden gepasseerd.Sinds 1 januari 2008 moeten eigenaren bij verkoop of (nieuwe) verhuur van een gebouw een energielabel overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig het gebouw is en is bedoeld om energiebesparende maatregele...

Huurindexatie met terugwerkende kracht

Het is gebruikelijk om jaarlijks de huurprijs van een onroerende zaak te indexeren. In de praktijk wordt een overeengekomen indexering niet altijd even consequent door de verhuurder toegepast. Alsdan rijst de vraag in hoeverre een verhuurder met terugwerkende kracht aanspraak kan maken op indexering welke jarenlang niet is geëffectueerd. Uit lagere rechtspraak blijkt dat de verhuurder dan soms het nakijken heeft.IndexeringOp 21 september 2011 heeft de kantonrechter te Haarlem hierover een uit...

Dringend eigen gebruik en renovatie

De huur van een woonruimte kan door een verhuurder slechts worden opgezegd op grond van een beperkt aantal in de wet genoemde redenen. Eén van die opzeggronden betreft de situatie dat een verhuurder aannemelijk maakt dat hij het verhuurde zo dringend nodig heeft voor eigen gebruik, dat van hem niet kan worden gevergd dat de huurovereenkomst wordt voortgezet.Onlangs heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat het enkele feit dat een verhuurder wil overgaan tot de uitvoering van een bouw- of renovatiepla...

Winkelruimte: branchering betekent nog geen exclusiviteit

Het eventuele succes van een winkelcentrum is mede afhankelijk van de diversiteit van het winkelaanbod. Veelal komen de verhuurder en huurder van winkelruimte dan ook een  brancheringsclausule overeen op grond waarvan een verhuurder verplicht is in een winkelcentrum te zorgen voor een evenwichtige brancheverdeling die leidt tot een grote(re) diversiteit. Maar een dergelijke clausule betekent nog niet dat de huurder ook mag rekenen op exclusiviteit van zijn branche. Indien de huurder wenst dat...

Hypotheek en huur

Al enige tijd heeft de markt te kampen met dalende verkopen. Als gevolg van het langer te koop staan van bedrijfspanden en woningen wordt steeds vaker een ruimte te huur aangeboden voor kortere of langere termijn. In dit artikel wil ik aandacht besteden aan de vraag wat de gevolgen zijn als een verhuurde ruimte gedurende de huurperiode middels een executieveiling verkocht wordt?“Koop breekt geen huur”Een executieveiling is een middel om snel tot verkoop over te gaan. Een sterk rechtsbeginsel...