1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 17

De belangrijkste regels en wijzigingen van de beleidsregel Informatieverstrekking voor kredietverstrekkers

Eind vorig jaar publiceerde de AFM haar herziene beleidsregel Informatieverstrekking. Wat houden deze wijzigingen in voor de verstrekking van consumentenkrediet en hypothecair krediet? Ter opfrissing zullen wij hieronder kort de inhoud van de beleidsregel behandelen. Daarna behandelen we beknopt de wijzigingen die van belang kunnen zijn voor verstrekkers van consumentenkrediet en hypothecair krediet.

Banken hebben ook een zorgplicht richting professionele derden

Het staat al sinds 2005 vast dat banken in bepaalde omstandigheden zich ook de belangen moeten aantrekken van partijen die geen klant bij hun zijn (derden). Hof Den Haag heeft nu (na terugverwijzing door de Hoge Raad) uitgemaakt dat die regel ook geldt in het geval de derden ‘professioneel’ zijn.

De Hoge Raad beslecht een discussie: artikel 843a Rv mag ook met een verzoekschrift worden ingesteld

Een partij heeft soms stukken nodig om zijn vordering nader te onderbouwen terwijl die stukken zich bij de wederpartij (of elders) bevinden. Die wederpartij zal er vaak niet happig op zijn om die stukken zomaar te verstrekken. Op grond van artikel 843a Rv kan een partij dan, als die (1) een rechtmatig belang heeft, inzage, afschrift of uittreksel vorderen van (2) bepaalde bescheiden aangaande (3) een rechtsbetrekking waarbij hij/zij partij is. Dit kan in een lopende procedure relevant zij om bewijs rond te krijgen, of voorafgaand aan een procedure.

Experimenteren met energiebesparingen, het kan

‘Overbelasting van stroomsector brengt digitale koppositie Nederland in gevaar’ kopte het Financiële Dagblad op 3 mei 2018. Netbeheerders kunnen langzamerhand de vraag om aangesloten te worden op het elektriciteitsnet niet meer aan. Het simpelweg verzwaren en uitbreiden van elektriciteitsnetten is niet altijd maatschappelijk efficiënt. Alternatieven worden onderzocht (denk daarbij bijvoorbeeld aan de mogelijkheid van opslag van duurzaam opgewekte energie), maar wetgeving staat soms in de weg. Met een komend besluit wordt de mogelijkheid geboden om van sommige wetgeving (deels en tijdelijk) af te wijken om zo experimenten mogelijk te maken.

Loopt de rente over een vordering tijdens een voorlopige surseance van de schuldenaar door als er uiteindelijk een faillissement volgt? De Hoge Raad beslist

Wat was er aan de hand?Credit Suisse Brazil Limited (CS) heeft twee kredieten verstrekt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OSX Leasing Group BV (OSX). In geval van niet-tijdige betaling onder deze kredieten, is OSX gehouden om een ‘default rente’ van 11,5% per jaar over de hoofdsom te betalen. In maart 2015 is OSX in ‘default’ geraakt (en is zodoende de rente verschuldigd), en in april 2015 is aan OSX voorlopige surseance van betaling verleend. Op 15 juli 2015 is de v...

Moet 843a Rv per se bij dagvaarding?

Waarschijnlijk niet (meer). Nog even kort artikel 843a Rv. Op grond van artikel 843a Rv kan een partij die (1) een rechtmatig belang heeft inzage, afschrift of uittreksel vorderen van (2) bepaalde bescheiden aangaande (3) een rechtsbetrekking waarbij hij/zij partij is.De tekst van het artikel lijkt te suggereren, door het woord ‘vorderen’, dat enkel bij dagvaarding artikel 843a Rv in stelling kan worden gebracht. Dit standpunt ligt genuanceerder. We weten overigens al enige tijd dat artikel 8...

KPMG moet aan curator stukken afgeven

Het inzagerecht op grond van artikel 843a Rv heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen-, zowel in bodemprocedures als in kort geding. Artikel 843a Rv kan in procedures de zogenoemde ‘informatie-asymmetrie’ tussen partijen in belangrijke mate opheffen.Artikel 843a Rv nog even in het kortOp grond van artikel 843a Rv kan een partij die (i) daarbij een rechtmatig belang heeft (ii) bepaalde bescheiden van een partij vorderen (iii) aangaande een rechtsbetrekking waarin hij/zij partij is, te...

PwC moet controledossier ter inzage afgeven aan gedupeerden van Bernard Madoff op grond van artikel 843a Rv

Inleiding artikel 843a RvOm afgifte of inzage in bescheiden te krijgen op grond van artikel 843a Rv moet een partij een (1) rechtmatig belang hebben bij afgifte van of inzage in (2) bepaalde bescheiden (3) aangaande een rechtsbetrekking waarbij hij partij is of is geweest. Op grond van lid 4 van artikel 843a Rv wordt geen afgifte van afschrift gegeven wanneer (4) daarvoor gewichtige redenen zijn of wanneer redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een behoorlijke rechtsbedeling ook zonder vers...

Non-conforme catamaran; gebroken mast

Als een consument (bijvoorbeeld) een boot koopt van een professionele partij, dan wordt de consument op grond van de wet in verregaande mate beschermd. Als de boot niet de eigenschappen bezit die de consument daarvan mocht verwachten op grond van de overeenkomst, dan kan er sprake zijn van non-conformiteit. In dat geval heeft de consument verschillende rechten die hij kan uitoefenen. Maar wat mag een consument van een boot verwachten? Zijn mededelingen over het te verwachten gebruik door de c...

Een telefoonwinkel heeft jegens consumenten een zorgplicht

Het komt voor dat (met name) jong volwassenen onder druk van bedreiging door een derde worden aangezet om telefoonabonnementen af te sluiten en om vervolgens de verkregen telefoon aan de bedreiger af te staan. Kunnen deze consumenten later nog onder het telefoonabonnement uit?JuridischOp grond van artikel 3:44 lid 3 BW kan een overeenkomst worden vernietigd als wordt aangetoond dat de overeenkomst onder bedreiging tot stand is gekomen. De bedreiging moet zodanig zijn, dat ieder redelijk oorde...

Crowdfunding als alternatieve financiering

Kleinschalige projecten van ideële of commerciële aard ondervinden steeds meer moeite om een financiering te krijgen. Dit komt doordat banken verplicht worden meer eigen vermogen aan te houden en omdat op veel plekken de subsidiekraan wordt aangedraaid. Voor deze groep is een alternatieve financieringsvorm gevonden; crowdfunding. Wat is crowdfunding en welke wettelijke regels moeten in acht worden genomen?De trendSinds de kredietcrisis is het toezicht op de banken verscherpt. Vanuit Europa zi...

Het zelfstandige karakter van artikel 843a Rv

De exhibitieplicht van artikel 843a Rv heeft een zelfstandig karakter en kan in een afzonderlijk kort geding tijdens een lopende procedure worden ingesteld.De inleidende casusOp 4 oktober 2004 zijn er op het spoor van Prorail ertswagons van DB Schenker ontspoord. Door deze ontsporing is er schade ontstaan aan het spoor van Prorail. Prorail heeft in een bodemprocedure vergoeding van haar schade gevorderd. Voor de beantwoording van de vraag of de schade aan het spoor het gevolg was van een gebr...

1 2