1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 64

Netbeheerder aansprakelijk, ondanks dat CBb daarna ‘om’ gaat

Op 26 juni 2015 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat netbeheerder Delta onrechtmatig jegens een exploitant van windenergie heeft gehandeld.Delta had een offerte uitgebracht, die volgens een onherroepelijk geworden NMa-besluit (thans ACM) in strijd zou zijn met de Elektriciteitswet 1998 (E-wet). Deze onrechtmatige daad dient naar het oordeel van de Hoge Raad aan Delta te worden toegerekend krachtens de verkeersopvattingen. Wat deze zaak bijzonder maakt, is dat het CBb kort daarna is teruggekomen...

Netbeheerder Delta moet haar naam en beeldmerk wijzigen

Netbeheerder Delta mag niet langer dezelfde naam en hetzelfde beeldmerk hebben als de commerciële onderdelen van het moederbedrijf waartoe Delta behoort. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft bij besluit van 30 juli 2015 Delta Netwerkbedrijf B.V. een half jaar de tijd gegeven om een wijziging van naam en beeldmerk door te voeren. Daarna gaat een dwangsom lopen van 100.000 euro per week; met een maximum van 2 miljoen euro.Oneigenlijke concurrentievoordelen Een netbeheerder mag op gro...

Herziening Warmtewet

Het potentieel van verduurzaming van de warmtevoorziening dient ten volle te worden benut. Daarvoor is het van belang dat het kader van wet- en regelgeving op orde is. De Minister van Economische zaken wil daarom met een algehele herziening van de Warmtewet komen. Dit heeft de Minister aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer over de Warmtevisie van 2 april 2015.Per brief van 7 juli 2014 had de Minister nog aan de Tweede Kamer aangegeven eerst met een wetswijziging de grootste knelpunten...

Wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet: de activiteiten van het infrastructuurbedrijf

Op 4 mei 2015 is het wetsvoorstel Elektriciteits- en gaswet ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een samenvoeging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet, waarbij bepalingen zijn geordend en gestroomlijnd. De onderwerpen ‘inrichting en taken systeembeheerder’ en ‘tariefregulering’ zijn daarbij inhoudelijk aangepakt. In de aanloop naar dit wetsvoorstel is er gediscussieerd over de activiteiten die een netwerkbedrijf (infrastructuurbedrijf) mag verrichten. Aan de ene kant is...

Gelders Energieakkoord

Op 17 maart 2015 hebben 35 Gelderse gemeenten, waterschappen, de provincie Gelderland, omgevingsdiensten, belangrijke koepels uit het bedrijfsleven, huurdersverenigingen, energiecoöperaties, Alliander, de Gelderse Natuur en Milieufederatie en Klimaatverbond Nederland op het kantoor van Alliander het Gelders Energieakkoord ondertekend. In dit akkoord is een pakket van maatregelen opgenomen om de provincie te verduurzamen. Daarmee worden de afspraken in het SER Energieakkoord bevestigd en verst...

Experimenten besluit

Per 1 april 2015 treedt het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (“besluit”) in werking. Dit besluit beoogt burgers en bedrijven ruimte te bieden om, bij wijze van experiment, af te wijken van de Elektriciteitswet 1998 (“E-wet”).Artikel 7a E-wetIn artikel 7a van de E-wet is geregeld dat bij wege van experiment kan worden afgeweken van de E-wet. Het experiment moet bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van de productie, het transport en de levering van decen...

Binnentreden in woning zonder toestemming – deel II

In mijn artikel van 1 juli 2014 ben ik ingegaan op de problemen waar netbeheerders tegenaan lopen indien zij tot afsluiting van een aansluiting in een woning willen overgaan. Op grond van de Algemene wet op het binnentreden, zijn alleen de specifiek in deze wet genoemde personen gerechtigd een woning binnen te treden. Netbeheerders hebben deze bevoegdheid niet. Bovendien kan ook de rechterlijke macht een dergelijke machtiging niet aan netbeheerders verlenen. Hier wringt aldus de schoen. Netbe...

Vervaltermijn van artikel 31 lid 10 E-wet

Artikel 31 lid 10 Elektriciteitswet 1998 (E-wet) schrijft voor dat de door de ACM vast te stellen voorwaarden dienen te bepalen dat vorderingen van de netbeheerder binnen twee jaar moeten worden ingesteld. In tegenstelling tot waar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het arrest van 2 september 2014 van is uitgegaan,  bevatten de hiervoor bedoelde voorwaarden niet een dergelijk vervalbeding. Welke consequenties heeft dat?FeitenEen handelaar in groenvoedergewassen (hierna: de aangeslotene”) is...

Zekerheidstelling, zorgvuldigheid is geboden

In de algemene voorwaarden van energieleveranciers staat vaak een bepaling dat zij van hun afnemers zekerheid kunnen verlangen voor de betaling van hun facturen. Uit een arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch  van 26 augustus 2014 blijkt dat een energieleverancier zorgvuldig van dit recht gebruik dient te maken. Als dat niet gebeurt, kan dat grote consequenties hebben.FeitenEneco Business B.V. (hierna: “Eneco”) heeft met een tuinder een overeenkomst gesloten voor de levering van gas voor...

Binnentreden in woning zonder toestemming

Indien een bewoner geen contract voor de levering van elektriciteit en/of gas heeft,  is de netbeheerder verplicht de aansluiting af te sluiten. Een bewoner werkt hier niet altijd aan mee. Het is in veel situaties niet mogelijk om de toevoer van energie buiten de woning af te sluiten. Bovendien zijn daaraan extra kosten verbonden. Mag de netbeheerder de woning zonder toestemming van de bewoner betreden?Algemene wet op het binnentredenArtikel 12 lid 1 Grondwet bepaalt in dit kader:“Het binnent...

Implementatiewet richtlijn consumentenrechten

De Implementatiewet richtlijn consumentenrecht (‘Implementatiewet’) verscherpt de eisen waaraan energieleveranciers dienen te moeten voldoen bij het sluiten van contracten met consumenten. De sancties zijn fors wanneer de regels niet worden nageleefd. In dit artikel wordt een aantal wijzigingen besproken ten opzichte van het huidige recht.InleidingOp 3 april 2014 is de Implementatiewet in het staatsblad gepubliceerd. De Implementatiewet treedt op 13 juni 2014 in werking. Deze wet dient ter im...

Take-or-Pay verplichting voorwaardelijk overeengekomen

Een Take-or-Pay (“TOP”) verplichting is een minimum-afnamebeding dat vaak voorkomt in energiecontracten. Indien deze hoeveelheid niet wordt afgenomen, dient niettemin tot die hoeveelheid te worden betaald. In de onderhavige procedure stond ter discussie of een TOP-verplichting voorwaardelijk was overeengekomen.De verschillende instantiesHet gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest  van 11 december 2012 in lijn met de rechtbank Zwolle-Lelystad (thans rechtbank Gelderland) geoordeeld dat...

1 2 3 4 5 6