1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 24

VNG-brochure en gemengd gebied

De VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” blijft voor de Raad van State een belangrijke leidraad bij de beoordeling van bestemmingsplannen. Wat is een gemengd gebied volgens de brochure? De gebiedskwalificaties zijn nogal feitelijk. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn.De raad van de gemeente Heusden stelde een bestemmingsplan “Heusden buitengebied, derde herziening” vast. Meerdere partijen stelden beroep in. Dat is wel gebruikelijk bij bestemmingsplannen buitengebied. Ook het waterschap Aa...

Eigenaar aansprakelijk voor verontreinigde bodem

De eigenaar van ophoging met verontreinigd bodemmateriaal kan worden gedwongen om dit te verwijderen. Ook als niet vast staat dat hij wist dat het om verontreinigd materiaal ging. De Raad van State was daar in zijn uitspraak van 1 november 2017 heel kort en stellig over.De gemeente Tytsjerkstradiel liet door een toezichthouder een controle uitvoeren op de opgehoogde percelen. Waarop die controle precies betrekking had, blijkt uit de uitspraak niet. In ieder geval was die controle voor de geme...

Evenementen in bestemmingsplan: APV is niet genoeg!

Evenementen staat men toe in een bestemmingsplan. Vaak als dubbelbestemming, een paar keer per jaar. Evenementen, vooral met muziek, kunnen voor omwonenden veel overlast meebrengen. De Raad van State stelt daarom strenge eisen aan de begrenzing van evenementen in bestemmingsplannen. Een verwijzing naar de APV is dan meestal niet voldoende.Uit een uitspraak van de Raad van State van 14 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1593) met betrekking tot een bestemmingsplan van de gemeente Echt-Susteren blijkt...

Het PAS in de ijskast

Op 17 mei heeft de Raad van State twee tussenuitspraken (ECLI:NL:RVS:2017:1260 en ECLI:NL:RVS:2017:1259) gedaan in tezamen negen zaken die daar in behandeling zijn en waarin de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) principieel aan de orde is gesteld. De Raad van State constateert een aantal gebreken in de onderbouwing van het PAS die in ieder geval zullen moeten worden hersteld. Daarnaast stelt de Raad een groot aantal vragen aan het Europese Hof van Justitie over de uitleg van...

De lange arm van Bibob

De wet-Bibob is er om criminele activiteiten in het bedrijfsleven te bestrijden. Vergunningen kunnen worden geweigerd als de aanvrager in het verleden strafbare feiten heeft begaan of er om andere redenen vrees bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor strafbare feiten. Dat laatste gaat vrij ver. Een uitspraak van de Raad van State van 10 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1218) toont aan dat de wet-Bibob een machtig wapen kan zijn voor overheden.Burgemeester en wethouders van de gemeente So...

Alweer: parkeren en bestemmingsplan

Bestemmingsplannen moeten ondubbelzinnig en objectief duidelijk zijn. Hoofdregel is, dat een burger rechtstreeks uit het bestemmingsplan moet kunnen lezen, wat er wel of niet mag op een bepaalde locatie. Een plan waarin bepaalde bestemmingen of afwijkingen bijvoorbeeld afhankelijk worden gesteld van “naar het oordeel van burgemeester en wethouders” voldoet niet aan die eisen. Sinds 2014 mag echter wèl worden verwezen naar gemeentelijk beleid. Maar dat moet dan wel goed zijn verankerd en de ve...

Bedrijfswoning niet altijd vanzelfsprekend

Een woning bij een eigen bedrijf is vaak aantrekkelijk. Ondernemers vinden het prettig om dicht in de buurt van hun bedrijf te wonen. Bouwgrond op een bedrijventerrein is goedkoper dan in een woonwijk. Een bedrijfswoning kan op een bedrijventerrein worden toegestaan als er een relatie is tussen de woonfunctie en het bedrijf. De meest voorkomende relatie is, dat de bewoner toezicht houdt op de bedrijfspanden buiten de normale bedrijfsuren. Vaak wordt de woning dan wel toegestaan. Maar als omwo...

Tussenuitspraak Raad van State bijna onaantastbaar

Als de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tussenuitspraak doet en de bestuurlijke lus toepast volgt er daarna nog een behandeling van het beroep over het inmiddels gerepareerde besluit. Bij die behandeling moet de tussenuitspraak als een vaststaand gegeven worden aanvaard. Slechts bij zeer hoge uitzondering komt de Raad van State terug op een tussenuitspraak. Dat is weer eens bevestigd in twee recente uitspraken van 5 april 2017.Bestemmingsplan ‘t Loo gemeente Bergeijk (EC...

Draagkracht Natura 2000 gebied niet doorslaggevend

Een vermindering in draagkracht van een Natura 2000 gebied hoeft niet te betekenen dat een natuurvergunning altijd moet worden geweigerd. Zelfs als de instandhoudingsdoelstelling nog niet is behaald. Dat is de kern van een uitspraak van de Raad van State van 29 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:847).Gedeputeerde Staten van Gelderland verleenden een natuurvergunning voor de uitbreiding van een camping in de gemeente Ermelo. Een deel van die uitbreiding viel binnen het Natura 2000 gebied Veluwe. Daa...

Gehuurde transformatoren geen onderdeel netwerk

Worden transformatoren die zijn gekoppeld aan een elektriciteitsnetwerk onderdeel van dat netwerk? Veranderen zij daardoor van eigenaar? Raakt de verhuurder van transformatoren daardoor zijn eigendom kwijt? Heeft die verhuurder recht en belang bij een opstalrecht?Dit soort vragen zijn belangrijk voor bedrijven die transformatoren, schakelkasten e.d. verhuren.In een interessante uitspraak van 5 april 2016 van het gerechtshof Den Haag kwamen dit soort vragen aan de orde.Geschil over eigendomEen...

WOB: eindelijk misbruik van recht?

Misbruik van de Wet Openbaarheid van Bestuur is al vele jaren een doorn in het oog van vele overheden. Partijen die om één of andere reden een gemeente, provincie of de centrale overheid willen dwars zitten dienen onzinnig WOB-verzoeken in, of dienen onevenredig veel WOB-verzoeken in. Daarmee belasten zij het bestuursapparaat. Sinds de invoering van de Wet dwangsom niet tijdig beschikken wordt er nog op een andere manier misbruik gemaakt: door indiening van WOB-verzoeken waarop niet tijdig wo...

ProRail valt niet onder Wet openbaarheid van bestuur

ProRail B.V. valt niet onder de werking van de Wet openbaarheid van bestuur. Dat heeft de Raad van State beslist in zijn uitspraak van 14 mei 2014. Deze belangrijk uitspraak zal richtinggevend zijn voor het antwoord op de vraag wanneer private bedrijven of andere instellingen waarin de overheid op een of andere manier zeggenschap heeft documenten moeten afgegeven wanneer iemand die met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur opvraagt.ProRail B.V. beheert het spoorwegnet. Vanuit die hoed...

1 2