1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
8 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 19

“Tijdelijke regeling verhaalsrechten ook van toepassing op subrogatie krachtens buitenlands recht”

Artikel 6:197 lid 2 BW bepaalt dat diverse rechten uit Titel 6.3 en Boek 8 BW, zoals bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor gebrekkige roerende zaken, niet vatbaar zijn voor subrogatie. In een arrest van 26 mei 2015 heeft het gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat die bepaling – ondanks de uitdrukkelijke verwijzing naar het zuiver Nederlandsrechtelijke artikel 7:962 BW – ook van toepassing is op subrogatie krachtens buitenlands recht.Subrogatie in het kortDe wet bepaalt dat een verzekeraar, doo...

Hoofdaannemer niet altijd aansprakelijk voor fouten onderaannemer

In de bouwwereld geldt dat een hoofdaannemer moet instaan voor de kwaliteit van het door zijn onderaannemer(s) geleverde werk. Partijen kunnen contractueel van die hoofdregel afwijken, maar doen zij dat niet en maakt een onderaannemer een fout, dan is de hoofdaannemer daar dus in beginsel voor aansprakelijk. “In beginsel”, want een onlangs gepubliceerd vonnis van de rechtbank Gelderland laat zien dat er – zij het zeer beperkt – ruimte is om van die hoofdregel af te wijken.Hoofdaannemer aanspr...

"Tekortschieten onderaannemer niet onrechtmatig jegens opdrachtgever in hoofdaanneming"

Stel, een onderaannemer voert de hem opgedragen werkzaamheden niet of niet naar behoren uit. Kan de opdrachtgever in hoofdaanneming hem daar dan rechtstreeks voor aanspreken of is zijn verhaalsmogelijkheid beperkt tot de hoofdaannemer? Deze vraag heeft de Hoge Raad in algemene zin beantwoord in een arrest van 20 januari 2012, dat in een eerder artikel op deze kennispagina is besproken. In een meer recente uitspraak van 4 november 2014 heeft het gerechtshof ’s-Hertogenbosch dat arrest toegepas...

Verval van dekking na verzwegen risicoverzwaring: een abc’tje, of toch niet?

Iedere verzekeringnemer is verplicht om vóór het sluiten van de verzekering alle voor hem relevante feiten mee te delen aan de verzekeraar. De verzekeraar kan dan inschatten of en, zo ja, tegen welke voorwaarden hij bereid is het aangeboden risico te verzekeren (art. 7:928 BW).Als lopende de verzekering het risico wijzigt, zal de verzekeraar behoefte hebben aan een herbeoordeling. Polisvoorwaarden verplichten de verzekeringnemer daarom veelal om risicoverzwarende omstandigheden tijdig door te...

Terhandstelling van algemene voorwaarden in overzicht

Begin 2011 ging mijn kantoorgenoot Ernst-Jan van de Pas in op de positie van dienstverrichters bij de terhandstelling van algemene voorwaarden, die oorspronkelijk niet, later wel, toen (per ongeluk) weer niet, en uiteindelijk toch wel – zij het niet wettelijk vastgelegd – afweek van de positie van niet-dienstverrichters. Op 27 oktober 2011 is er een eind gekomen aan dit flipperspel, en inmiddels is ook de eerste rechtspraak over de bijzondere positie van dienstverrichters gepubliceerd. Hoog tijd dus om de balans op te maken.

Kan een onderaannemer zich beroepen op algemene voorwaarden van de hoofdaannemer?

Kunnen contractuele bepalingen ook tegen niet-contractpartijen worden ingeroepen? En kan een niet-contractpartij een beroep doen op een bepaling uit een contract van twee anderen? Zeker voor partijen in de bouwwereld, waar veelvuldig gebruik wordt gemaakt van contractuele tussenschakels, zoals projectmanagers en hoofdaannemers, zijn dit relevante vragen.Aansprakelijkheid van de onderaannemerUit een arrest van de Hoge Raad van 20 januari 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BT7496), dat eerder op deze kennis...

Aansprakelijkheid van een onderaannemer jegens de opdrachtgever

Aanneming van werk is de overeenkomst die wordt gesloten tussen een aannemer en een opdrachtgever (artikel 7:750 BW). Veelal is sprake van één hoofdaannemer, die de opdracht uitbesteedt aan een aantal onderaannemers. Maakt één van de onderaannemers een fout, waardoor de opdrachtgever schade lijdt, dan kan de opdrachtgever zijn schade in de regel verhalen op de hoofdaannemer. Deze is immers in beginsel verantwoordelijk voor de door hem ingeschakelde hulppersonen (artikel 6:76 BW). Maar wat als...

1 2