1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
7 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 76

Aandeelhoudersovereenkomst prevaleert wederom niet bij ontslagbesluit

In mijn artikel op deze kennispagina van 5 februari 2014 informeerde ik u over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarin de rechtbank oordeelde dat – in afwijking van de wettelijke regel van artikel 2:244 lid 2 BW – obligatoir kan worden vastgelegd dat een ontslagbesluit van een bestuurder van een BV unanimiteit vereist. Dergelijke afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst werken door in de vennootschappelijke rechtsverhouding op grond van de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8...

Geldlening opeisbaar door emissie van aandelen

In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 10 juni 2015, nr C/10/463480, heeft de rechtbank geoordeeld over de uitleg van een geldleningsovereenkomst. De casus was als volgt.A en B hielden ieder 50% van de aandelen in X BV. In 2014 heeft B de door A gehouden (50% van de) aandelen in X BV in eigendom verkregen, alsmede de vorderingen van A op X BV en haar 100% dochtervennootschap Y BV. De koopsom voor de vorderingen is door B aan A schuldig gebleven en omgezet in een geldlening, waarvan de...

ANBI-status afgewezen door beslissende stem voorzitter

De belastingdienst kan een instelling op verzoek rangschikken als algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Dit brengt voor de betreffende instelling fiscale voordelen met zich mee.Vanzelfsprekend moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om als ANBI te worden aangemerkt. Eén van die voorwaarden is dat uit de regelgeving en de feiten moet blijken dat een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon over het vermogen van de i...

Geen fusiefaciliteit in verband met voorgenomen verkoop

De winst die behaald wordt bij een bedrijfsfusie wordt in beginsel niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Artikel 14 lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (“Wet Vpb”) bepaalt namelijk dat indien een belastingplichtige zijn gehele onderneming of een zelfstandig deel daarvan tegen uitreiking van aandelen overdraagt aan een ander lichaam dat reeds belastingplichtig is of dit door de overname wordt, de winst die behaald is met of bij de...

Stichtingsbestuur: let op uw benoemingsduur!

In de praktijk komt het geregeld voor dat bestuursleden van een stichting al ver over hun benoemingsduur heen zijn. Dit komt aan het licht op het moment dat er een notariële akte nodig is voor bijvoorbeeld een statutenwijziging, aankoop van een pand of vestiging van een hypotheekrecht. De notaris controleert daarbij onder meer of het betreffende bestuursbesluit rechtsgeldig is genomen en of de bestuursleden bevoegd zijn tot vertegenwoordiging. Vaak stuit de notaris dan op onbevoegde bestuursl...

Wederom geen machtiging voor oprichten BV ter vermindering AWBZ-bijdrage

In navolging op de uitspraak van het Hof Den Bosch (21 augustus 2014, F 200.144.625/01), zoals toegelicht in mijn artikel van 2 september 2014, heeft ook het Hof Arnhem-Leeuwarden (2 oktober 2014, nummer 200.145.027) geoordeeld dat terecht geen machtiging aan de bewindvoerder is verleend voor de oprichting van een BV met als doel de AMBZ-bijdrage te verlagen. Hof Den Bosch oordeelde eerder al dat door de oprichting van een BV het vermogen aan het met wettelijke waarborgen omklede stelsel van...

Beslag op aandelen treft geen doel

Op 10 maart 2014 is er namens B executoriaal beslag gelegd op alle aandelen die A blijkens het handelsregister zou bezitten in een BV. B wenst vervolgens over te gaan tot executoriale verkoop van de aandelen. A en de BV verzetten zich hiertegen. Zij voeren aan dat het beslag geen doel heeft getroffen omdat A op 1 maart 2013 alle aandelen in het kapitaal van de BV ten titel van certificering heeft overgedragen aan een stichting, waardoor A niet kan worden gedwongen aandelen te verkopen die hij...

Wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod ingediend

Op 3 september jl. is ter wijziging van de Faillissementswet, het wetsvoorstel “Wet civielrechtelijk bestuursverbod” ingediend bij de Tweede Kamer. Het doel van dit wetsvoorstel  is het aanpakken van faillissementsfraude.Kort samengevat kan op vordering van de curator of op verzoek van het openbaar ministerie de rechtbank een bestuursverbod opleggen aan (oud) bestuurders van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 2:3 Burgerlijke Wetboek , aldus van een NV, BV, vereniging, stichting, coöpera...

Oprichten BV geen oplossing voor vermindering AWBZ-bijdrage

Het vermogen van A is vanwege haar geestelijke gesteldheid onder bewind gesteld conform artikel 431 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Aangezien A over een aanzienlijk bedrag aan spaargeld beschikt, moet zij een hoge AWBZ-bijdrage betalen. Hierdoor neemt haar vermogen snel af, hetgeen niet kan worden gecompenseerd met risicoloze beleggingen.De bewindvoerder acht het in het belang van A om over een aanzienlijk vermogen te blijven beschikken en wilde dit realiseren door het vermogen van A in te bre...

Zijn de statuten van uw B.V. al flex-proof?

Zoals u inmiddels zult weten is op 1 oktober 2012 de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht in werking getreden, ook bekend onder de naam Flex-BV. Door middel van de flexweetjes op deze kennispagina bent u op de hoogte gehouden van de diverse wijzigingen. Hieronder worden de meest belangrijke punten nog kort aangehaald. Indien er bij een B.V. een RvC is ingesteld, is het verplicht om in de statuten een regeling voor ontstentenis en belet voor commissarissen op te nemen. Onder het nie...

Hoever strekt decharge?

Indien aan een directeur van een B.V. decharge wordt verleend, resulteert  dit in een ontslag uit de  aansprakelijkheid van de directeur jegens de B.V. (de zogenaamde interne aansprakelijkheid).De term “decharge” is in de praktijk ontstaan en heeft geen wettelijke grondslag. In de literatuur en rechtspraak is dit begrip nader ingevuld.Zo ook in de uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 18 juni 2014. De situatie was hier als volgt: BV X heeft drie aandeelhouders-rechtspersonen, die tevens b...

Crediteringsmaximum bij inbreng onderneming in BV

Voor de overdrachtsbelasting geldt op grond van artikel 15 lid 1 onderdeel e sub 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer (BRV) een vrijstelling bij omzetting van een niet in de vorm van een BV/NV gedreven onderneming in een wel in zodanig vorm gedreven onderneming. Hierbij kunt u denken aan de inbreng van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een BV waarbij er tevens onroerende zaken worden ingebracht. In beginsel is genoemde vrijstelling voor de overdrachtsbelasting in die situatie v...

1 2 3 4 5 6 7