1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
7 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 76

Flex-weetje 3: plaats aandeelhoudersvergaderingen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Plaats aandeelhoudersvergaderingenWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:Aand...

Flex-weetje 2: minimaal één geplaatst aandeel met stemrecht

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Minimaal één geplaatst aandeel met stemrechtWist u dat onder het nieuwe B.V.-...

Flex-weetje 1: stemrechtloze aandelen en quorum

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Hoewel het wetsvoorstel thans nog in behandeling is bij de Eerste Kamer, streeft de Minster naar invoering per 1 juli 2012. Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Stemrechtloze aandelen en quorumWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:Stemrec...

Belang van tijdig publiceren jaarrekening

Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van een B.V. dient het bestuur een jaarrekening op te maken. Deze termijn kan door de algemene vergadering van aandeelhouders eenmalig met ten hoogste zes maanden worden verlengd op grond van bijzondere omstandigheden.Indien de jaarrekening vervolgens niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken ervan voorgeschreven termijn is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, moet het bestuur de opgemaakte jaarrekening on...

Geen schijn van toereikende volmacht. Onderzoeksplicht voor contractspartij!

In een rechtszaak voor de Rechtbank Leeuwarden van 31 augustus 2011 was niet in geschil of een natuurlijk persoon (X) gevolmachtigd was een vennootschap onder firma (VOF) te vertegenwoordigen. Dat dit niet het geval was bleek duidelijk uit het handelsregister ("Er zijn beperkende bepalingen. Blijkens deze bepalingen zijn de vennoten afzonderlijk bevoegd tot een bedrag van EURO 10.000,00. Raadpleeg dossier voor overige beperkende bepalingen."). De vraag of er desondanks toch een overeenkomst t...

Pas op met ontbinding rechtspersonen!

In de praktijk komen wij regelmatig rechtspersonen tegen die zijn ontbonden en waarvan achteraf blijkt dat deze op het moment van de ontbinding nog vermogensbestanddelen in eigendom hadden. Dit levert problemen op als de vermogensbestanddelen overgedragen moeten worden: men zal langs de rechtbank moeten om een overdracht te kunnen bewerkstelligen.Een voorbeeld uit de praktijk. Een stichting is houder van aandelen in een B.V. Het stichtingbestuur heeft de stichting ontbonden door middel van e...

Soort aandelen en aanmerkelijk belang

Een aanmerkelijk belang is onder meer aan de orde indien iemand, al dan niet tezamen met zijn partner, direct of indirect voor ten minste vijf procent (5%) van het geplaatst kapitaal aandeelhouder is, dan wel voor ten minste vijf procent (5%) van het geplaatste kapitaal van een soort aandelen aandeelhouder is (artikel 4.6 en 4.7 Wet inkomstenbelasting 2001).De Hoge Raad heeft op 16 december 2011 in de volgende casus bepaald dat de navolgende letteraandelen niet tot dezelfde soort behoren en e...

Onderzoek beschikbaarheid handelsnaam

Bij het starten van een nieuwe onderneming is de keuze voor een bepaalde handelsnaam van groot belang.Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds rechtmatig door een ander werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt dat voor het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Of er sprake is van verwarringsgevaar wordt mede bepaald door de aard van...

Risico van hoofdelijke aansprakelijkheid bij plank-B.V.

Op grond van artikel 2:180 lid 2 BW zijn (opvolgende!) bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur van de B.V. verrichte rechtshandeling, zolang het minimumkapitaal van de B.V. niet is gestort. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, hetgeen blijkt uit navolgende casus.BV X is opgericht in 2001. Y is sinds 2008 enig aandeelhouder en bestuurder van BV X. Eind 2008 gaat BV X een overeenkomst aan met Z . BVX kan deze overeenkomst niet nakomen en betaalt de facturen van Z ni...

Voorkom statutenwijziging via rechtbank

Niet alleen besloten en naamloze vennootschappen kunnen tot een concern behoren, ook bij stichtingen komt het vaak voor dat deze organisatorisch zijn verbonden met andere stichtingen of rechtspersonen. Omdat een stichting geen aandeelhouders kent (als eigenaar), maar een bestuur en eventuele andere in de statuten gecreëerde organen, wordt er vaak tussen de organen van de verschillende stichtingen een verbinding gemaakt. De organisatorische verbondenheid wordt altijd in de statuten vastgelegd....

Grenzen aan decharge

Nu het seizoen van de jaarvergaderingen van N.V.’s en B.V.’s in volle gang is, volgt hierbij een opfrisser over decharge. Decharge houdt het ontslag in van aansprakelijkheid van een bestuurder jegens de vennootschap waarvan hij bestuurder is, voor mogelijke schade die de vennootschap door het handelen van de betreffende bestuurder heeft geleden. Decharge wordt verleend door de algemene vergadering van aandeelhouders en heeft aldus een intern ontslag uit de aansprakelijkheid –jegens de vennoot...

Aansprakelijkheid bestuurder BV vóór eerste inschrijving (deel 2)

Er is wederom een uitspraak gedaan inzake de aansprakelijkheid van bestuurders van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor rechtshandelingen die de bestuurder heeft verricht ná de oprichting van de BV en vóór de inschrijving van de BV in het handelsregister. Artikel 2:180 lid 2 letter a van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dwingendrechtelijk dat bestuurders naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn voor in voormeld tijdvak verrichte rechtshandelingen.De casus bet...

1 2 3 4 5 6 7