1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
6 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 38

Begin juni duidelijkheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet?

De eerste Kamer is voornemens het ontwerp van het Koninklijk Besluit over de inwerkingtreding van de Omgevingswet in juni te behandelen. De Minister is verzocht om een nadere specificatie en motivering wat de laatst mogelijke datum is dat met het ontwerp-KB moet zijn ingestemd om de wet per 1 januari 2023 te kunnen laten ingaan.

Omgevingswet (nog) op koers voor inwerkingtreding per 1 juli 2022

Op 1 november jl. heeft de Minister een update gegeven over de meest recente stand van zaken van de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. In de betreffende Kamerbrief gaat de Minister in op een viertal onderwerpen: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), de uitkomsten van de Monitor Invoering Omgevingswet, het instellen van een onafhankelijke evaluatiecommissie en de wet- en regelgeving.

Industriële emissies onder de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet, vooralsnog gepland op 1 juli 2022, gaat gepaard met de inwerkingtreding van een viertal AMvB’s, waaronder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Op 18 oktober jl. heeft de Minister te kennen gegeven het Bal te willen wijzigen in verband met de actualisatie en aanscherping van de regels inzake industriële emissies.

Route naar de Omgevingswet: het kritieke pad en de vijf minimale criteria

In een kamerbrief van 26 februari jl. wordt de Roadmap Route 2022 gepresenteerd. In dit document wordt aangegeven welke activiteiten nodig zijn om te komen tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet op weg naar de beoogde datum van inwerkingtreding per 1 januari 2022.

Uitzondering plan-mer-plicht vanwege passende beoordeling

Op 18 december 2020 is de 20ste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw) in werking getreden. Deze tranche voorziet in wijzigingen van en aanvullingen op het BuChw en in een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit mer). Met name de wijziging van het Besluit mer is het signaleren waard.

Invoeringsregeling Omgevingswet is gereed

Een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet is de invoeringswet- en -regelgeving. De Invoeringswet en het Invoeringsbesluit regelen de belangrijkste onderdelen van het overgangsrecht van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. Ook vullen deze de Omgevingswet op een aantal onderdelen aan en zorgen deze ervoor dat bepaalde regelingen worden gewijzigd of ingetrokken. De Invoeringsregeling die daar onder hangt regelt op deze onderwerpen de op hetzelfde niveau hangende Omgevingsregeling en bevat een aantal specifieke thema’s. De Invoeringswet en het besluit zijn al gereed. Nu is ook de Invoeringsregeling klaar.

Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2022 is haalbaar!

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer op 13 november geïnformeerd over de vorderingen omtrent de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 van de Omgevingswet. In de voortgangsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld: wetgeving, de externe toetsing van het DSO-LV, implementatie, de Interbestuurlijke monitor van september en de interbestuurlijke afspraken over uitstel van de inwerkingtreding. Gemeenten en waterschappen krijgen extra tijd om de implementatie af te ronden.

De strijd om het oplaadpunt langs de A4

Bij besluit van 26 september 2017 heeft de minister aan Wegrestaurant Burgerveen een vergunning verleend voor het hebben, behouden en onderhouden van zes laadpalen op de verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-Oost. Fastned verzette zich tegen deze vergunningverlening en is uiteindelijk op 4 november 2020 door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het gelijk gesteld. De minister had ook andere partijen zoals Fastned de mogelijkheid moeten bieden om een aanvraag voor een vergunning in te dienen.

1 2 3 4