1. Home
 2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
9 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

 • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

 • U heeft geselecteerd:
 • Combineren met:
 • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 9

Zorgvrijstelling vennootschapsbelasting: zijn de statuten en de governance van uw zorginstelling vóór 1 januari 2021 op orde?

In de besluiten van 20 december 2018 en 25 november 2019 heeft de Staatssecretaris van Financiën voorwaarden opgenomen met betrekking tot de toepassing van de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting door zorginstellingen. Hieronder vallen ook zorginstellingen die (ook) gebruik maken van een of meerdere zorg-BV’s. Bestaande zorginstellingen krijgen tot en met 31 december 2020 de gelegenheid hun statuten en governance overeenkomstig deze besluiten aan te passen, waardoor de zorgvrijstelling ook na deze datum van toepassing blijft. In onze artikelen van 1 maart 2019 en 10 januari 2020 is hier op ingegaan. In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van de voorwaarden van de zorgvrijstelling en komt het overgangsregime aan bod.

De fysieke ledenvergadering in tijden van Corona

Het coronavirus heeft ons behoorlijk in de greep. Op diverse gebieden bestaat onduidelijk hoe met de diverse maatregelen en de gevolgen om te gaan. Zo ook op het gebied van de vereniging. Moet een algemene vergadering nog fysiek plaatsvinden en wat zijn de alternatieven?

Let op bij het bekrachtigen van rechtshandelingen

Via artikel 203 van boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen rechtshandelingen die verricht zijn namens een besloten vennootschap (BV) in oprichting (i.o.), worden bekrachtigd. Deze bekrachtiging vindt plaats na de oprichting van de BV. Hierdoor ontstaan voor die BV rechten en verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling en wordt voorkomen dat degene die de rechtshandeling voor en namens de BV i.o. heeft verricht, hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de verplichtingen uit de bekrachtigde r...

Oprichten BV geen oplossing voor vermindering AWBZ-bijdrage

Het vermogen van A is vanwege haar geestelijke gesteldheid onder bewind gesteld conform artikel 431 van Boek 1 Burgerlijk Wetboek. Aangezien A over een aanzienlijk bedrag aan spaargeld beschikt, moet zij een hoge AWBZ-bijdrage betalen. Hierdoor neemt haar vermogen snel af, hetgeen niet kan worden gecompenseerd met risicoloze beleggingen.De bewindvoerder acht het in het belang van A om over een aanzienlijk vermogen te blijven beschikken en wilde dit realiseren door het vermogen van A in te bre...

Aandeelhoudersovereenkomst prevaleert bij ontslagbesluit

De statuten van X BV bevatten de bepaling dat een aandeelhoudersbesluit tot ontslag van een bestuurder slechts kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de helft van het kapitaal, een en ander conform de dwingendrechtelijke bepaling van artikel 2:244 lid 2 Burgerlijk Wetboek ("BW").De aandeelhouders van X BV, 4 rechtspersonen die ieder 25% van de aandelen bezitten, zijn in een aandeelhoudersovereenkomst echter overeengekomen dat een besluit...

Risico van hoofdelijke aansprakelijkheid bij plank-B.V.

Op grond van artikel 2:180 lid 2 BW zijn (opvolgende!) bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor elke tijdens hun bestuur van de B.V. verrichte rechtshandeling, zolang het minimumkapitaal van de B.V. niet is gestort. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben, hetgeen blijkt uit navolgende casus.BV X is opgericht in 2001. Y is sinds 2008 enig aandeelhouder en bestuurder van BV X. Eind 2008 gaat BV X een overeenkomst aan met Z . BVX kan deze overeenkomst niet nakomen en betaalt de facturen van Z ni...

Voorkom statutenwijziging via rechtbank

Niet alleen besloten en naamloze vennootschappen kunnen tot een concern behoren, ook bij stichtingen komt het vaak voor dat deze organisatorisch zijn verbonden met andere stichtingen of rechtspersonen. Omdat een stichting geen aandeelhouders kent (als eigenaar), maar een bestuur en eventuele andere in de statuten gecreëerde organen, wordt er vaak tussen de organen van de verschillende stichtingen een verbinding gemaakt. De organisatorische verbondenheid wordt altijd in de statuten vastgelegd....

Aansprakelijkheid bestuurder BV vóór eerste inschrijving (deel 2)

Er is wederom een uitspraak gedaan inzake de aansprakelijkheid van bestuurders van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor rechtshandelingen die de bestuurder heeft verricht ná de oprichting van de BV en vóór de inschrijving van de BV in het handelsregister. Artikel 2:180 lid 2 letter a van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dwingendrechtelijk dat bestuurders naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn voor in voormeld tijdvak verrichte rechtshandelingen.De casus bet...