1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
8 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 77

Crediteringsmaximum bij inbreng onderneming in BV

Voor de overdrachtsbelasting geldt op grond van artikel 15 lid 1 onderdeel e sub 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer (BRV) een vrijstelling bij omzetting van een niet in de vorm van een BV/NV gedreven onderneming in een wel in zodanig vorm gedreven onderneming. Hierbij kunt u denken aan de inbreng van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een BV waarbij er tevens onroerende zaken worden ingebracht. In beginsel is genoemde vrijstelling voor de overdrachtsbelasting in die situatie v...

Wijziging in verantwoordelijk schoolgebouw primair onderwijs per 1 januari 2015

In het primair onderwijs is de verantwoordelijkheid voor huisvesting verdeeld over gemeenten en  bevoegde gezagsorganen van scholen. Op dit moment omvat de verantwoordelijkheid van een gemeente onder meer het onderhoud aan de buitenkant van het schoolgebouw, aanpassingen aan het schoolgebouw, nieuwbouw en uitbreiding, alsmede het herstel van constructiefouten. Hiervoor ontvangen gemeenten een vergoeding van het Rijk. Daar tegenover is op dit moment het bevoegde gezag van een school verantwoor...

Ontslag rechtspersoon-bestuurder betekent niet automatisch einde managementovereenkomst

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 15 april 2005 (NJ 2005, 483-484) geoordeeld dat een rechtsgeldig ontslag van een natuurlijk persoon als bestuurder ook het einde van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft.  Dit baseert de Hoge Raad op de wetsgeschiedenis van de artikelen 2:134 (NV) en 2:244 (BV) Burgerlijk Wetboek.In de onderhavige situatie is een rechtspersoon, X BV, bestuurder en medeaandeelhouder van Y BV.X BV wordt door de algemene vergadering van Y BV ontslagen als bestuurder va...

Aandeelhoudersovereenkomst prevaleert bij ontslagbesluit

De statuten van X BV bevatten de bepaling dat een aandeelhoudersbesluit tot ontslag van een bestuurder slechts kan worden genomen met een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de helft van het kapitaal, een en ander conform de dwingendrechtelijke bepaling van artikel 2:244 lid 2 Burgerlijk Wetboek ("BW").De aandeelhouders van X BV, 4 rechtspersonen die ieder 25% van de aandelen bezitten, zijn in een aandeelhoudersovereenkomst echter overeengekomen dat een besluit...

Onbehoorlijk bestuur door bekrachtiging rechtshandelingen

Vóór de oprichting van X BV zijn namens X BV in oprichting rechtshandelingen verricht die direct na de oprichting door X BV zijn bekrachtigd. Vervolgens is X BV binnen een half jaar na haar oprichting failliet verklaard. De curator is van mening dat X BV nooit had mogen worden opgericht, en daardoor zijn de oprichting en de bekrachtiging naar zijn mening daden van onbehoorlijk bestuur en een belangrijke oorzaak van het faillissement.De curator heeft A als formeel bestuurder en B als feitelijk...

Afwijzing vordering tot verplichte overname aandelen

Op grond van artikel 2:343 van het Burgerlijk Wetboek kan een aandeelhouder die door de gedragingen van één of meer mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen is geschaad dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijk niet meer van hem kan worden gevergd, tegen zijn mede-aandeelhouders een vordering tot uittreding instelling.Deze vordering houdt in dat zijn aandelen moeten worden overgenomen door de mede-aandeelhouders. Uit de volgende casus blijkt dat er zwaarwegende...

Civielrechtelijk bestuursverbod

Minister Opstelten heeft een wetsvoorstel voor een civielrechtelijk bestuursverbod ter raadpleging naar diverse partijen gestuurd. Met dit wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt om bestuurders die zich bezighouden met faillissementsfraude via civielrechtelijke weg een bestuursverbod op te leggen.Een bestuursverbod kan worden uitgesproken door de rechtbank jegens een bestuurder van een rechtspersoon die zijn taak tijdens of in de drie jaren voorafgaand aan het faillissement kennelijk onbehoor...

Bewijslast bij splitsingsfaciliteit

Bij een juridische afsplitsing wordt het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan, onder algemene titel  -zonder dat er allerlei leveringshandelingen vereist zijn- verkregen door een of meer andere rechtspersonen.De eventuele winst die behaald wordt met deze afsplitsing behoeft niet in aanmerking te worden genomen voor de vennootschapsbelasting, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (bijvoorbeeld dat bij de betrokken rechtspersonen voor het bepalen v...

Wel of geen artikel 4 vennootschap voor de overdrachtsbelasting?

Artikel 4 van de Wet belastingen op rechtsverkeer (artikel 4 WBR) bepaalt dat onder omstandigheden ook overdrachtsbelasting verschuldigd is bij een overdracht van aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of andere vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal). De bezittingen van die vennootschap moeten op het tijdstip van de verkrijging van de aandelen of op enig tijdstip in het daaraan voorafgaande jaar grotendeels (hebben) bestaan uit onroerende zaken,...

Flex-weetje 19: dividenduitkering

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Voorschriften voor dividenduitkering wijzigenWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:De voorschriften voor een dividenduitkering wijzigen?Toelicht...

Flex-weetje 17: voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigenWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:De voorschriften voor kapitaalvermindering wijzigen?Toelic...

Flex-weetje 16: vaststellen jaarrekening en kwijting/décharge

De wetgever is al enige jaren bezig met nieuwe wetgeving die de B.V. aanzienlijk flexibeler zal maken (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). Dit wetsvoorstel zal op 1 oktober 2012 in werking treden.Reden voor ons om u alvast voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving en wekelijks een zgn. “Flex-weetje” op onze kennispagina’s te publiceren.Vaststellen jaarrekening en kwijting/déchargeWist u dat onder het nieuwe B.V.-recht:Het vaststellen van de jaarrekening tevens weer automatisch k...

1 2 3 4 5 6 7