1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 81

Let op bij het bekrachtigen van rechtshandelingen

Via artikel 203 van boek 2 Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen rechtshandelingen die verricht zijn namens een besloten vennootschap (BV) in oprichting (i.o.), worden bekrachtigd. Deze bekrachtiging vindt plaats na de oprichting van de BV. Hierdoor ontstaan voor die BV rechten en verplichtingen uit de bekrachtigde rechtshandeling en wordt voorkomen dat degene die de rechtshandeling voor en namens de BV i.o. heeft verricht, hoofdelijk aansprakelijk blijft voor de verplichtingen uit de bekrachtigde r...

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit overdrachtsbelasting ook van toepassing bij schenking aandelen in vastgoedvenootschap

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd ex artikel 2 lid 1 Wet op belastingen van rechtsverkeer (BRV). Artikel 4 BRV bepaalt dat onder omstandigheden ook overdrachtsbelasting verschuldigd is bij een overdracht van aandelen in een BV (of andere vennootschap met een  in aandelen verdeeld kapitaal). Er moet dan aan de zogenaamde bezitseis en doeleis zijn voldaan. Indien een vennootschap kwalificeert als een dergelijke “vastgoedvennootscha...

Goedkeuring rechtbank voor wijziging doelstelling stichting

Indien de statuten van een stichting niet voorzien in de mogelijkheid om deze te wijzigen, kan de rechtbank op verzoek van de oprichter, het bestuur of het openbaar ministerie de statuten wijzigen indien ongewijzigde handhaving van de statuten zou leiden tot gevolgen die bij de oprichting redelijkerwijs niet kunnen zijn gewild.Dit bepaalt het eerste lid van artikel 2:294 Burgerlijk Wetboek (BW). De wet geeft vervolgens in lid 2 van genoemd artikel aan dat de rechtbank daarbij zo min mogelijk...

Civielrechtelijk bestuursverbod: de stand van zaken

In navolging op mijn artikel van 16 oktober 2014 op deze kennispagina inzake het wetsvoorstel civielrechtelijk bestuursverbod, welk voorstel op 23 juni 2015 met algemene stemmen is aangenomen door de Tweede Kamer, kan ik u melden dat de Eerste Kamer het voorstel op 5 april 2016 als hamerstuk heeft afgedaan. De inwerkingtredingsdatum is nog niet bekend.Nog even ter opfrissing: dit wetsvoorstel voegt aan de Faillissementswet de mogelijkheid toe om een civielrechtelijk bestuursverbod van maximaa...

Publicatie jaarrekening binnen 12 maanden na einde boekjaar!

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden.Dit heeft geleid tot de wijziging van titel 9 (“de jaarrekening en het jaarverslag”) van boek 2 Burgerlijk Wetboek (hierna “BW”). De wijzigingen houden onder meer in dat de opmaak- en publicatietermijn van de jaarrekening voor de BV en de NV zijn aangepast.Voorheen was het zo dat de jaarrekening binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar moest zijn opgesteld, met een verlengingsmogelijkheid van zes maand...

Aandeelhoudersovereenkomst prevaleert wederom niet bij ontslagbesluit

In mijn artikel op deze kennispagina van 5 februari 2014 informeerde ik u over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam waarin de rechtbank oordeelde dat – in afwijking van de wettelijke regel van artikel 2:244 lid 2 BW – obligatoir kan worden vastgelegd dat een ontslagbesluit van een bestuurder van een BV unanimiteit vereist. Dergelijke afspraken in een aandeelhoudersovereenkomst werken door in de vennootschappelijke rechtsverhouding op grond van de redelijkheid en billijkheid van artikel 2:8...

Geldlening opeisbaar door emissie van aandelen

In de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam van 10 juni 2015, nr C/10/463480, heeft de rechtbank geoordeeld over de uitleg van een geldleningsovereenkomst. De casus was als volgt.A en B hielden ieder 50% van de aandelen in X BV. In 2014 heeft B de door A gehouden (50% van de) aandelen in X BV in eigendom verkregen, alsmede de vorderingen van A op X BV en haar 100% dochtervennootschap Y BV. De koopsom voor de vorderingen is door B aan A schuldig gebleven en omgezet in een geldlening, waarvan de...

ANBI-status afgewezen door beslissende stem voorzitter

De belastingdienst kan een instelling op verzoek rangschikken als algemeen nut beogende instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994. Dit brengt voor de betreffende instelling fiscale voordelen met zich mee.Vanzelfsprekend moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om als ANBI te worden aangemerkt. Eén van die voorwaarden is dat uit de regelgeving en de feiten moet blijken dat een natuurlijk persoon noch een rechtspersoon over het vermogen van de i...

Geen fusiefaciliteit in verband met voorgenomen verkoop

De winst die behaald wordt bij een bedrijfsfusie wordt in beginsel niet in aanmerking genomen voor de vaststelling van de verschuldigde vennootschapsbelasting. Artikel 14 lid 1 Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (“Wet Vpb”) bepaalt namelijk dat indien een belastingplichtige zijn gehele onderneming of een zelfstandig deel daarvan tegen uitreiking van aandelen overdraagt aan een ander lichaam dat reeds belastingplichtig is of dit door de overname wordt, de winst die behaald is met of bij de...

Stichtingsbestuur: let op uw benoemingsduur!

In de praktijk komt het geregeld voor dat bestuursleden van een stichting al ver over hun benoemingsduur heen zijn. Dit komt aan het licht op het moment dat er een notariële akte nodig is voor bijvoorbeeld een statutenwijziging, aankoop van een pand of vestiging van een hypotheekrecht. De notaris controleert daarbij onder meer of het betreffende bestuursbesluit rechtsgeldig is genomen en of de bestuursleden bevoegd zijn tot vertegenwoordiging. Vaak stuit de notaris dan op onbevoegde bestuursl...

Wederom geen machtiging voor oprichten BV ter vermindering AWBZ-bijdrage

In navolging op de uitspraak van het Hof Den Bosch (21 augustus 2014, F 200.144.625/01), zoals toegelicht in mijn artikel van 2 september 2014, heeft ook het Hof Arnhem-Leeuwarden (2 oktober 2014, nummer 200.145.027) geoordeeld dat terecht geen machtiging aan de bewindvoerder is verleend voor de oprichting van een BV met als doel de AMBZ-bijdrage te verlagen. Hof Den Bosch oordeelde eerder al dat door de oprichting van een BV het vermogen aan het met wettelijke waarborgen omklede stelsel van...

Beslag op aandelen treft geen doel

Op 10 maart 2014 is er namens B executoriaal beslag gelegd op alle aandelen die A blijkens het handelsregister zou bezitten in een BV. B wenst vervolgens over te gaan tot executoriale verkoop van de aandelen. A en de BV verzetten zich hiertegen. Zij voeren aan dat het beslag geen doel heeft getroffen omdat A op 1 maart 2013 alle aandelen in het kapitaal van de BV ten titel van certificering heeft overgedragen aan een stichting, waardoor A niet kan worden gedwongen aandelen te verkopen die hij...

1 2 3 4 5 6 7