1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
5 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 48

PAS–uitspraak: Ook positieve kanten!

Op 7 november 2018 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak over vragen die de Raad van State in mei 2017 had gesteld over het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof PAS. In dit artikel worden de belangrijkste onderdelen van die uitspraak behandeld door specialist Maarten Baneke.

Minimum realisatienorm windenergie niet noodzakelijk

Een minimum realisatienorm windenergie is niet noodzakelijk voor de provincie om gemeenten te dwingen tot medewerking aan een windturbinepark. In zijn oordeel van 4 april 2018 over windpark Bijvanck te Angerlo, Zevenaar, deed de Raad van State een belangwekkende uitspraak over de provinciale bevoegdheden.

Vergunningvrije activiteiten in beheerplan

In een beheerplan kunnen handelingen en ontwikkelingen worden beschreven die de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied niet in gevaar brengen. Daaraan kunnen voorwaarden worden gesteld. De omschrijving moet voldoende rechtszekerheid bieden voor eigenaren en gebruikers. Een aanduiding die “van kleur kan verschieten” voldoet daar niet aan en wordt vernietigd door de Raad van State (Afdeling Bestuursrechtspraak 16 maart 2018 ECLI:NL:RVS:2018:891)Onder de werking van de Natuurbeschermingswe...

VNG-brochure en gemengd gebied

De VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” blijft voor de Raad van State een belangrijke leidraad bij de beoordeling van bestemmingsplannen. Wat is een gemengd gebied volgens de brochure? De gebiedskwalificaties zijn nogal feitelijk. De gevolgen kunnen ingrijpend zijn.De raad van de gemeente Heusden stelde een bestemmingsplan “Heusden buitengebied, derde herziening” vast. Meerdere partijen stelden beroep in. Dat is wel gebruikelijk bij bestemmingsplannen buitengebied. Ook het waterschap Aa...

Eigenaar aansprakelijk voor verontreinigde bodem

De eigenaar van ophoging met verontreinigd bodemmateriaal kan worden gedwongen om dit te verwijderen. Ook als niet vast staat dat hij wist dat het om verontreinigd materiaal ging. De Raad van State was daar in zijn uitspraak van 1 november 2017 heel kort en stellig over.De gemeente Tytsjerkstradiel liet door een toezichthouder een controle uitvoeren op de opgehoogde percelen. Waarop die controle precies betrekking had, blijkt uit de uitspraak niet. In ieder geval was die controle voor de geme...

Save the date(s): Drieluik Kennismiddagen Omgevingswet najaar '17

De Omgevingswet komt er nu echt aan! 2018 zal niet gehaald worden, maar om hierop in 2019 goed voorbereid te zijn, organiseren Dirkzwager advocaten & notarissen en SAB Adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling een drieluik van kennismiddagen over de Omgevingswet. Zet de volgende donderdagen vast in uw agenda: 21 september, 12 oktober en 9 november 2017.Tijdens de kennismiddagen delen wij graag onze kennis over die onderwerpen, waarmee u vanaf 2019 bezig zult zijn. Iedere middag heeft een eige...

Maatwerkvoorschriften bij windturbineparken: beperkte speelruimte!

De ruimte voor gemeenten om maatwerkvoorschriften op te leggen met betrekking tot de milieuhinder van windturbineparken is beperkt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 28 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1689).Het bedrijf XL Wind exploiteert een windturbinepark bestaande uit 8 windturbines aan de Nieuwesluisweg te Rotterdam. Enkele omwonenden klaagden over geluidoverlast. De geluidbelasting die windturbineparken op de gevel van geluidgevoelige...

Evenementen in bestemmingsplan: APV is niet genoeg!

Evenementen staat men toe in een bestemmingsplan. Vaak als dubbelbestemming, een paar keer per jaar. Evenementen, vooral met muziek, kunnen voor omwonenden veel overlast meebrengen. De Raad van State stelt daarom strenge eisen aan de begrenzing van evenementen in bestemmingsplannen. Een verwijzing naar de APV is dan meestal niet voldoende.Uit een uitspraak van de Raad van State van 14 juni 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1593) met betrekking tot een bestemmingsplan van de gemeente Echt-Susteren blijkt...

Het PAS in de ijskast

Op 17 mei heeft de Raad van State twee tussenuitspraken (ECLI:NL:RVS:2017:1260 en ECLI:NL:RVS:2017:1259) gedaan in tezamen negen zaken die daar in behandeling zijn en waarin de houdbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) principieel aan de orde is gesteld. De Raad van State constateert een aantal gebreken in de onderbouwing van het PAS die in ieder geval zullen moeten worden hersteld. Daarnaast stelt de Raad een groot aantal vragen aan het Europese Hof van Justitie over de uitleg van...

De lange arm van Bibob

De wet-Bibob is er om criminele activiteiten in het bedrijfsleven te bestrijden. Vergunningen kunnen worden geweigerd als de aanvrager in het verleden strafbare feiten heeft begaan of er om andere redenen vrees bestaat dat de vergunning zal worden gebruikt voor strafbare feiten. Dat laatste gaat vrij ver. Een uitspraak van de Raad van State van 10 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1218) toont aan dat de wet-Bibob een machtig wapen kan zijn voor overheden.Burgemeester en wethouders van de gemeente So...

Alweer: parkeren en bestemmingsplan

Bestemmingsplannen moeten ondubbelzinnig en objectief duidelijk zijn. Hoofdregel is, dat een burger rechtstreeks uit het bestemmingsplan moet kunnen lezen, wat er wel of niet mag op een bepaalde locatie. Een plan waarin bepaalde bestemmingen of afwijkingen bijvoorbeeld afhankelijk worden gesteld van “naar het oordeel van burgemeester en wethouders” voldoet niet aan die eisen. Sinds 2014 mag echter wèl worden verwezen naar gemeentelijk beleid. Maar dat moet dan wel goed zijn verankerd en de ve...

Bedrijfswoning niet altijd vanzelfsprekend

Een woning bij een eigen bedrijf is vaak aantrekkelijk. Ondernemers vinden het prettig om dicht in de buurt van hun bedrijf te wonen. Bouwgrond op een bedrijventerrein is goedkoper dan in een woonwijk. Een bedrijfswoning kan op een bedrijventerrein worden toegestaan als er een relatie is tussen de woonfunctie en het bedrijf. De meest voorkomende relatie is, dat de bewoner toezicht houdt op de bedrijfspanden buiten de normale bedrijfsuren. Vaak wordt de woning dan wel toegestaan. Maar als omwo...

1 2 3 4