1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Hoge Raad: kosten verwijderen oude asbestdakplaten én plaatsen nieuwe dakplaten mogelijk bereddingskosten

De Hoge Raad heeft recent een belangrijke uitspraak gedaan over het verwijderen van oude asbestdakplaten en het plaatsen van vervangende dakplaten. Volgens de Hoge Raad kunnen de kosten daarvan mogelijk worden aangemerkt als gedekte bereddingskosten onder een verzekering. De uitspraak zag op een milieu- en aansprakelijkheidsverzekering van een boerenbedrijf, bij wie bovenmatige asbestverontreiniging was geconstateerd rond de stallen met asbestdakplaten.

Overgang van verzekering bij activa- en passivatransacties: de overgang is automatisch, de voorzetting echter niet

In het verzekeringsrecht geldt: 'de verzekering volgt het belang'. Op grond van art. 7:948 BW gaat een verzekering van een zaak op de verkrijger van de zaak over. De overgang duurt echter niet lang: binnen één maand moet de verkrijger aan de verzekeraar laten weten of hij de verzekering wil voorzetten, anders vervalt de verzekering alsnog. Als de verzekerde dit verzuimt te doen, kan de verzekeraar dekking weigeren, tenzij de verzekerde kan aantonen dat ook bij een tijdige voortzettingsverklaring de verzekering zou zijn voortgezet. Een recent arrest van het Hof Den Haag over deze materie laat opnieuw licht schijnen op deze juridische materie.

Hoge Raad: beroep verzekeraar op grenzen verzekeringsdekking kan onaanvaardbaar zijn (maar is dat niet snel)

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het beroep van een verzekeraar op de grenzen van een primaire dekkingsomschrijving in een verzekering naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn. Het moet dan wel gaan om bijzondere omstandigheden. Dat de achterliggende gedachte achter een bepaalde dekkingsvoorwaarde in een concreet geval niet opgaat, maakt het beroep van een verzekeraar op die voorwaarde niet onaanvaardbaar.

Storm & verzekering: weer een nieuwe uitspraak over supercell 2016

De supercell die op 23 juni 2016 over (zuidelijk) Nederland trok, is vermoedelijk de stormbui die in Nederland tot de meeste procedures ooit over verzekering van storm heeft geleid. Gisteren verscheen na ruim 3,5 jaar weer een nieuwe uitspraak over deze supercell, inmiddels de tiende uitspraak. Het betreft een arrest van het Hof Den Haag, waarin het hof afwijkt van het oordeel van de Rechtbank Den Haag in die zaak.

Collectieve actie voor autobezitters vanwege sjoemelsoftware Volkswagen grotendeels ontvankelijk verklaard

Een collectieve actie door Stichting Volkswagen Car Claim tegen onder andere Volkswagen en 56 Nederlandse autodealers naar aanleiding van de ‘Dieselgate’ is door de Rechtbank Amsterdam grotendeels ontvankelijk verklaard (ECLI:NL:RBAMS:2019:8741). De collectieve actie is gestart ten behoeve van bezitters van auto’s met sjoemelsoftware en gericht op het vaststellen van aansprakelijkheid en de mogelijkheid tot ontbinding van de koopovereenkomsten van de auto’s.

Na het Shaken Baby-arrest: mishandeling buurvrouw niet uitgesloten van aansprakelijkheidsverzekering

In het Shaken Baby-arrest (13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601) heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de uitleg van de standaard opzetuitsluiting die voorkomt in aansprakelijkheidsverzekeringen voor personen (AVP). Inmiddels is er voor het eerst na het Shaken Baby-arrest weer een gerechtelijke uitspraak gepubliceerd in een zaak over de standaard opzetuitsluiting. Het ging daar om een burenruzie waarbij een buurman zijn buurvrouw omver duwde en waarbij zij met haar hoofd op een tuintegel kwam met ernstig hersenletsel tot gevolg.

Hoge Raad: directe actie is bij failliete verzekerde ook mogelijk ten aanzien van schades van vóór faillissement, ook als deze nog niet gemeld waren

Op grond van art. 7:954 lid 2 BW kan een benadeelde een directe actie instellen bij een verzekeraar voor een schade die de verzekerde zelf niet had gemeld, wanneer deze verzekerde niet meer bestaat. De Hoge Raad heeft in een arrest van 1 februari 2019 geoordeeld dat deze mogelijkheid óók ziet op een schade die al was ingetreden voordat de verzekerde ophield te bestaan (ECLI:NL:HR:2019:150).

Rechterswisseling na mondelinge behandeling: een verduidelijking van de regels

Lange tijd gold (juist in het onteigeningsrecht) het uitgangspunt dat – op straffe van nietigheid – vonnis wordt gewezen door de rechters die op de terechtzitting aanwezig zijn geweest (HR 11 maart 1964, NJ 1964, 182). In 2014 heeft de Hoge Raad deze regel versoepeld (HR 31 oktober 2014, NJ 2015, 181). In een recent arrest heeft de Hoge Raad deze versoepelde regels voor de mogelijkheid tot pleidooi na een rechterswisseling verder verduidelijkt.AchtergrondIn het onteigeningsrecht is ex artikel...

Onjuist rechtsmiddel ingesteld op advies van de griffier: de juridische gevolgen

In een recente uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Overijssel zijn de gevolgen van een zogenaamde “apparaatsfout” aan de orde geweest. In casu zijn twee fouten door de griffier van de rechtbank Overijssel gemaakt, waardoor opposant – hoewel hem daarvan geen verwijt treft – zijn mogelijkheid tot het concluderen voor antwoord had verloren.AchtergrondVerhuurder (hier: geopposeerde) heeft huurder (hier: opposant) op 14 augustus 2015 gedagvaard wegens ontbinding van een huurovereenkoms...

De zorgplicht van een assurantietussenpersoon

Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht (HR 10 januari, NJ 2003/375). Deze zorgplicht houdt mede in dat de assurantietussenpersoon dient te waken over de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. In een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag is nadere uitleg gegeven over de reikwijdte van de zorgplicht van een assur...

De waarschuwingsplicht van een adviserende advocaat

Een advocaat procedeert niet alleen, maar adviseert ook. Het is van groot belang dat een advocaat bij advisering over een door de cliënt te nemen beslissing de cliënt in staat stelt goed geïnformeerd te beslissen. Daartoe is de advocaat op grond van zijn zorgvuldigheidsplicht gehouden. Op 29 mei 2015 heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen over de beroepsaansprakelijkheid van een advocaat in het kader van onzorgvuldige advisering. De Hoge Raad heeft daarbij een aantal factoren gef...