1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 10

Bewerken landbouwgrond geen (ondubbelzinnig) bezit

Het hof (Arnhem-Leeuwarden) heeft in deze zaak geoordeeld dat het gebruiken van een strook grond als landbouwgrond niet leidt tot (ondubbelzinnig) bezit. Volgens het hof kan een dergelijk gebruik ook duiden op huur, pacht of bruikleen. Het hof concludeert dan ook dat aan het bezitsvereiste niet is voldaan en dat het beroep van de akkerbouwer op (verkrijgende en bevrijdende) verjaring niet slaagt.

Blokkeren spoorwegovergang gaat zomaar niet!

Vandaag kwam in het nieuws dat ProRail van plan is om onbewaakte spoorwegovergangen te blokkeren met betonblokken, zonder eerst de daarvoor geldende procedures af te wachten. In veel gevallen zullen rechten van particulieren daaraan in de weg staan. In die gevallen zal het zomaar afsluiten van deze overgangen vaak onrechtmatig zijn en dus niet toegestaan.

Verjaring en ruilverkaveling

Op 18 juli 2018 is in een verjaringszaak een uitspraak gedaan, waarbij ruilverkaveling roet in het eten heeft gegooid. Gedaagden dachten eigenaar te zijn geworden van stroken bermgrond middels bevrijdende verjaring. Echter, door een ruilverkaveling die heeft plaatsgevonden in 2010 is het litigieuze perceel toebedeeld aan de gemeente Stichtse Vecht. De rechtbank oordeelt dat hierdoor een nieuw recht van eigendom is toebedeeld aan de gemeente, zodat dit nieuwe recht geen boodschap heeft aan andere rechten. Een verjaringstermijn heeft dan ook geen invloed daarop.

Contracteren in varkens(Neder)land

Op 17 juli 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in een procedure tussen Varkenshandel Dijk, hierna: “Varkenshandel”, en een eigenaar van een zeugfokbedrijf en varkenshouderij, hierna: “Boer X”. Partijen hebben langere tijd zaken met elkaar gedaan en hebben daarbij afspraken gemaakt over het financieren van een zeugenstapel voor het zeugfokbedrijf. Tussen partijen is discussie ontstaan over de te betalen prijs voor geleverde biggen, een eigendomsvoorbehoud en in het verlengde daarvan de rechtmatigheid van een gelegd beslag.

Pro rato toewijzing fosfaatrechten aan uitschaarder

Rondom de fosfaatrechten heeft een voorzieningenrechter geoordeeld dat door een onvoorziene situatie een inschaarder een aanzienlijk voordeel heeft genoten, terwijl het houderschap van de dieren slechts 12 weken heeft geduurd. Bovendien dat een herverdeling van de fosfaatrechten op grond van de Meststoffenwet tot de mogelijkheden behoorde. De voorzieningenrechter komt aldus tot het voorlopig oordeel dat een redelijke toepassing van de in-/uitscharingsovereenkomst met zich meebrengt dat de fosfaatrechten conform de perioden van houderschap in diezelfde verhouding tussen partijen dienen te worden verdeeld.

Titelzuiverende werking van ruilverkaveling

In een procedure bij de rechtbank Oost-Brabant is een oudvaderlands voorpootrecht aan de orde. De gedaagde in die procedure stelt dat ondanks de titelzuiverende werking van de ruilverkaveling het oudvaderlands voorpootrecht in stand is gebleven. De rechtbank oordeelt dat een voorpootrecht bij ruilverkaveling gelet op de titelzuiverende werking teniet gaat, tenzij het voorpootrecht in de akte van toedeling wordt vermeld.

Grensaanwijs Kadaster: verantwoordelijkheid koper en verkoper om juiste grenzen aan te wijzen, omschrijving oppervlakte in akte in beginsel indicatief

Appellant stelt dat de omvang van zijn perceel in het Kadaster onjuist (te klein) is opgenomen. Volgens appellant dient de omschrijving van de omvang in de leveringsakte als geldend te worden genomen. De Raad van State heeft zich onlangs (10 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1241) gebogen over deze kwestie gebogen. De Afdeling oordeelt dat het de verantwoordelijkheid van koper en verkoper is om bij de grensaanwijs de grenzen van de gronden aan te wijzen waarop de leveringsakte betrekking heeft. De a...

Belangrijk arrest voor de verjaringspraktijk; terugvordering van verjaarde grond mogelijk

De Hoge Raad heeft onlangs een arrest (ECLI:NL:HR:2017:309) gewezen met grote gevolgen voor de verjaringspraktijk. In een zaak waarin de Hoge Raad de cassatiegronden afwijst, voegt hij ten overvloede een paar zeer belangrijke overwegingen toe. De Hoge Raad overweegt dat een partij die te kwader trouw door verjaring eigenaar wordt, mogelijk onrechtmatig handelt jegens diegene die de eigendom verliest. Deze voormalig rechthebbende kan vervolgens (met succes) bij de rechter vorderen dat de verkr...

De uiterlijke feiten voor verjaring

Op 22 oktober 2014 heeft de rechtbank Oost-Brabant twee uitspraken gedaan in vergelijkbare zaken, die een verschillende uitkomst hadden. In de eerste zaak oordeelde de rechtbank dat een bewoner, die een stuk gemeentegrond bij zijn erf had getrokken, geen eigenaar van de grond is geworden door verjaring. In de tweede zaak oordeelde de rechtbank dat een andere bewoner door verjaring wél eigenaar van een stuk gemeentegrond is geworden.FeitenDe gemeente wil enkele straten in een villawijk reconst...