1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 26

Afgifte en inzage in e-mails van bestuurders: hoe ver reikt de bevoegdheid van de curator?

In het faillissement van enkele Paradigit-vennootschappen heeft de curator als onderdeel van de administratie van de failliete vennootschappen bij de rechtbank Oost-Brabant om inzage in e-mailboxen van twee bestuurders verzocht. Komt de curator inderdaad een onbeperkt en onvoorwaardelijk recht op inzage toe, ook waar het gaat om e-mails met privédoeleinden?

Negatief eigen vermogen en verlies leidt niet zonder meer tot bestuurdersaansprakelijkheid

Uit een recent arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat de drempel voor bestuurdersaansprakelijkheid nog altijd hoog is: “Het bestaan van een negatief eigen vermogen en het lijden van verlies wil nog niet zeggen dat het punt bereikt is waarop het onverantwoord is de onderneming te continueren en nog verdere verbintenissen met derden aan te gaan.”

Bestaat er een inzagerecht in een door een deskundige opgestelde medische analyse?

Regelmatig worden in (medische) aansprakelijkheidsprocedures medisch deskundigen ingeschakeld. Deze deskundigen stellen een medische analyse op en er wordt gecorrespondeerd over de verstrekte analyse. Wat nu als de wederpartij in een procedure via art. 843a Rv afgifte van die medische analyse en correspondentie vordert? De Hoge Raad oordeelde op 16 maart 2018 dat een medische analyse niet zomaar behoeft te worden verstrekt.Vooraf – de casusDe kwestie die aan het arrest van de Hoge Raad ten gr...

IPR: rechtsmacht, een verbintenis uit onrechtmatige daad en uitsluitend financieel verlies

Uit een door het Hof van Justitie EU in 2016 gewezen arrest volgt dat ‘de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ in de zin van artikel 5 aanhef en onder 3 EEX-Vo niet de plaats is waarin zich uitsluitend financieel verlies heeft voorgedaan, zonder dat sprake is van bijkomende omstandigheden, in het geval dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een onrechtmatige daad die zich heeft voorgedaan in een andere lidstaat. De Hoge Raad paste deze overweging in september 201...

Beroepsaansprakelijkheid: tuchtrecht vs. civielrecht

Regelmatig wordt in een civielrechtelijke procedure een beroep gedaan op een oordeel uit een eerder gevoerde tuchtrechtelijke procedure. Het oordeel van de tuchtrechter leidt echter niet zonder meer tot hetzelfde oordeel in een civiele procedure.Oordelen in tuchtrechtelijke en civielrechtelijke procedure kunnen verschillenDe Hoge Raad bevestigde in het arrest van 22 september 2017 dat het uitgangspunt is dat aan het oordeel van de tuchtrechter dat is gehandeld in strijd met de voor het desbet...

Wetsvoorstel Netherlands Commercial Court naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel dat ziet op de inrichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”) is op 18 juli jl. naar de Tweede Kamer gezonden. Daarmee is de eerder genoemde deadline van 1 januari 2017 als startdatum van de NCC niet gehaald. Uit de Memorie van Toelichting blijkt echter dat de Tweede Kamer eind 2015 al wel heeft gemeld positief te zijn over de gedachte de NCC mogelijk te maken.Nadat de Tweede Kamer zich over het wetsvoorstel heeft gebogen is het de beurt aan de Eerste Kamer. Daarna ka...

Verzoek in deelgeschil en een procedure ex art. 3:305a BW gaan niet samen

Onlangs oordeelde de rechtbank Gelderland dat het verzoek tot het nemen van een beslissing in een deelgeschilprocedure strijdig is met de goede procesorde als tegelijkertijd een procedure aanhangig is op grond van artikel 3:305a BW. Feiten en omstandighedenEen werkneemster is van mening dat haar werkgever aansprakelijk is voor schade die zij zou hebben opgelopen in de uitoefening van haar werkzaamheden. De schade zou bestaan uit blootstelling aan voor de gezondheid gevaarlijke stoffen waardoo...

Internationale battle of forms: forumkeuzebeding in algemene voorwaarden

De internationale bevoegdheid van een rechter (het forum) kan worden vastgesteld aan de hand van de Brussel I-Verordening (“Brussel I”).[1] Wanneer sprake is van een forumkeuzebeding dient in beginsel naar artikel 23 (oud) dan wel 25 (nieuw) van deze verordening gekeken te worden. Over forumkeuzebedingen in samenhang met een battle of forms-situatie, wees het gerechtshof Den Haag op 25 april 2017 een interessant arrest. Of sprake is van een geldige forumkeuze dient volgens het gerechtshof Den...

Uitleg polis(beding): wereldwijde dekking of niet?

In een zaak die werd voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam heeft eiser een motorreis willen maken van Kaapstad naar Amsterdam. Tijdens deze reis is hem een ongeval overkomen als gevolg waarvan hij een dwarslaesie heeft opgelopen. Eiser claimt zijn schade onder zijn verzekering, die hij bewust voor deze reis heeft afgesloten. Bij de verzekeraar krijgt eiser nul op het rekest. Zijn schade is volgens de verzekeraar niet gedekt omdat de clausule ‘schade opzittenden motor’ geen werelddekking behel...

De totstandkoming van een overeenkomst kan ook afgeleid worden uit een feitelijke situatie

Onlangs heeft het gerechtshof Den Haag een arrest gewezen waarin de totstandkoming van een overeenkomst wordt afgeleid uit een feitelijke situatie.In de kwestie die bij het gerechtshof speelde verrichtte geïntimeerde administratieve werkzaamheden voor de rechtspersonen van appellant. Hiertoe was een overeenkomst van opdracht gesloten met een van deze rechtspersonen. Enkele van de door geïntimeerde verrichte werkzaamheden bleven onbetaald.De feiten en omstandigheden zouden in dit geval volgens...

Kan een rechter de rechtskracht van zijn eigen vonnis aantasten?

Feiten en omstandighedenBij tussenvonnis van 9 juli 2014 geeft de kantonrechter aan appellant een bewijsopdracht. Op 3 september 2014 wijst de kantonrechter eindvonnis, welk vonnis kortgezegd inhoudt dat de vordering van appellant wordt afgewezen. Appellant zou geen akte hebben ingediend en daarmee geen gebruik hebben gemaakt van de aan hem geboden mogelijkheid tot het leveren van bewijs van de gestelde feiten. Daags na dit vonnis, op 4 september 2014, ontdekt de (griffie van) de rechtbank da...

1 2 3