1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
2 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 147

Schadevergoeding na wezenlijke wijziging

Een vordering van een afgewezen inschrijver tot schadevergoeding kan pas worden toegewezen als die inschrijver voldoende aannemelijk maakt dat de opdracht aan haar zou zijn gegund. Als de aanbestedende dienst de opdracht wezenlijk wijzigt, zal de inschrijver dus aannemelijk moeten maken dat de wezenlijk gewijzigde opdracht aan hem zou zijn gegund. Het Gerechtshof Den Haag volgt hiermee de lijn die het Gerechtshof Arnhem in de spraakmakende Kadaster-zaak heeft uitgezet. Wezenlijke wijziging va...

Beroep op derden – een overzicht van de rechtspraak

Om aan (onder andere) de geschiktheidseisen te voldoen, kunnen inschrijvers een beroep doen op derden. Dit is bestendige rechtspraak sinds het Siemens-arrest van het Europees Hof van Justitie. In een Poolse zaak zijn echter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof over dit beroep op derden. AG Jääskinen geeft in zijn conclusie in deze zaak een mooi overzicht van de belangrijkste uitgangspunten bij dit onderwerp. Beroep op derden - uitgangspuntenVolgens de AG gelden voor een beroep op derden de...

Onvolledige eenheidsprijzen – inschrijving ongeldig

Bij een aanbestedingsprocedure volgens de Standaard RAW moeten alle kosten in de eenheidsprijzen zijn begrepen. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat een inschrijving – na toelichting - ongeldig is als niet alle kosten in de eenheidsprijs zijn opgenomen. Ook als de aannemer kosten voor eigen rekening neemt. Afvoeren en storten grondBij een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure is voorgeschreven dat afgegraven grond moet worden afgevoerd naar een volgens...

Besluitvorming voor het uitsluitend recht

Een alleenrecht moet worden verleend bij wet of besluit. Uit een recent gepubliceerd vonnis van de Rechtbank Gelderland lijkt te volgen dat dat besluit algemeen verbindend moet (kunnen) zijn. Daarnaast lijkt een enkele publicatie van de besluiten achteraf op een website van de besluitnemer onvoldoende. Een vonnis dat van belang is voor de praktijk. Uitsluitend recht voor afvalinzamelingEen aantal Gelderse gemeenten was voornemens een uitsluitend recht/ alleenrecht te verlenen aan Afvalsturing...

NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

De NZa heeft door middel van de regeling “Transparantie zorginkoopproces Zvw” de zorginkoopprocedures door zorgverzekeraars (beperkt) gereguleerd. Kern van de regeling: zorgverzekeraars moeten transparant handelen.Vanwege de regeling zijn alle zorgverzekeraars in de zin van de Zorgverzekeringswet verplicht om (samengevat): uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid en de –procedure bekend te maken waarmee de contracten voor het volgende kalenderjaar worden gesloten; uiterlijk op 1 april de min...

Wijziging stelposten maakt inschrijving ongeldig

Een eenzijdige wijziging van de stelposten door de inschrijver maakt de inschrijving ongeldig. Volgens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant is die wijziging in strijd met artikel 01.01.02 Standaard RAW Bepalingen 2010. Stelposten zijn vast en mogen door inschrijvers niet worden gewijzigd.Van een eenvoudig te herstellen gebrek is geen sprake, zo oordeelt de voorzieningenrechter. De wijziging van de stelposten in deze zaak was namelijk het gevolg van een door de inschrijver geb...

Resultaten evaluatie Aanbestedingswet gepubliceerd

De resultaten van de evaluatie van de Aanbestedingswet zijn gepubliceerd. Op woensdag 8 juli 2015 heeft de Minister van Economische Zaken die aangeboden aan de Tweede Kamer. Kort gezegd zijn de resultaten positief, hoewel de minister constateert dat er nog winst te behalen is de kwaliteit van de aanbestedingen. In artikel4.28 Aanbestedingswet is bepaald dat de wet binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet de uitvoering en naleving daarvan evalueert. Die evaluatie is inmi...

Kort geding tegen de gunningsbeslissing – verplichting tot interventie?

De winnende inschrijver maakt misbruik van procesrecht als hij een eigen kort geding start vanwege ene wijziging van de gunningsbeslissing naar aanleiding van een eerder kort geding waarin hij niet heeft geïntervenieerd. De Utrechtse voorzieningenrechter oordeelt dat deze ‘winnaar’ in zijn eigen kort geding daarom niet-ontvankelijk is. Kort geding tegen de voorlopige gunning …Tegen de voorlopige gunning in een aanbesteding van de Kamer van Koophandel start Vodafone een kort geding. De KvK dee...

Clusterverbod: ondeugdelijke motivering – onrechtmatige aanbesteding

Een aanbestedingsprocedure is onrechtmatig als de motivering voor een clustering van opdrachten niet deugdelijk is. Zo oordeelt de Utrechtse voorzieningenrechter in een recent vonnis in navolging van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Daarnaast oordeelt de Utrechtse voorzieningenrechter nog dat het uitvragen van een concreet merk niet objectief gerechtvaardigd is omdat er mogelijk (hoge) validatie-/ conversiekosten moeten worden gemaakt. Aanbesteding van medische hulpmiddelen Het UMC houd...

Verschuiving opleverdatum geen wezenlijke wijziging

Als de opleverdatum wordt verschoven vanwege een kort geding tegen de voorlopige gunning, is van een wezenlijke wijziging van de overeenkomst geen sprake. De Haagse voorzieningenrechter oordeelt dat niet valt in te zien waarom vanwege een dergelijke verschuiving  Achtergrond van de opdrachtHet Ministerie van Defensie is eind 2013 een aanbestedingsprocedure begonnen voor de aanleg van een aantal schietbanen. Op de opdracht was de UAV-GC van toepassing verklaard.De opdrachtnemer diende schietba...

Aanbesteder mag uitgaan van juistheid inschrijving

Een aanbestedende dienst mag in beginsel erop vertrouwen dat een inschrijving juist is. Zo oordeelt de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.Een aanbestedende dienst heeft alleen dan een eigen verificatieplicht ingeval er gerede twijfel is bij (een onderdeel van) een inschrijving.Hoe een aanbesteder deze verificatieverplichting moet uitvoeren, verduidelijkt de voorzieningenrechter niet. Praktisch bezien zal de betreffende inschrijver in de gelegenheid moeten worden gesteld een e...

CZ zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst

Het Gerechtshof Den Bosch heeft geoordeeld dat CZ Zorgverzekeraar geen aanbestedende dienst is. Met haar recente arrest vernietigt het hof het vonnis van de voorzieningenrechter. Het hof komt tot dit oordeel omdat volgens haar de behoeften waarin CZ voorziet van commerciële aard zijn. Voorzien in behoeften van commerciële aard, of niet?Het Hof toetst of CZ voldoet aan de criteria van een publiekrechtelijke instelling. Partijen zijn het erover eens dat de behoeften waarin CZ voorziet van algem...

1 2 3 4 5 6
...
13