1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 147

Schrappen besteksposten maakt inschrijving ongeldig

Het schrappen van een of meerdere besteksposten, ook al zijn dit staartposten, maakt een inschrijving ongeldig. Het schrappen van een bestekspost kan ook niet worden gelijk gesteld met het aanbieden van€ 0,00 voor die bestekspost. Zo oordeelde de Rechtbank Noord-Nederland in een recent vonnis. Verder oordeelde de voorzieningenrechter dat het (op straffe van ongeldigheid) niet is toegestaan om staartkosten voor stelposten in de verrekenprijzen te verdisconteren.De aanbestedingsprocedureDe geme...

Uitsluiting vanwege ernstige fout: toerekening van gedragingen

Uitgangspunt voor toepassing van de uitsluitingsgrond ‘ernstige beroepsfout’ is dat de gedragingen die beweerdelijk een ernstige fout zijn, zijn toe te rekenen aan de inschrijver. Dit volgt uit een recent gepubliceerd vonnis van de Rotterdamse voorzieningenrechter.De aanbestedingsprocedureDe gemeente Rotterdam heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor technisch beheer en onderhoud aan het stadhuis te Rotterdam. Onder ander de Combinatie en IBS hebben ingeschreven. De op...

Kartelafspraken toch geen ernstige beroepsfout?! (een vervolg)

Door verschillende voorzieningenrechters en ook eenmaal door een gerechtshof is geoordeeld dat het maken van kartelafspraken op de markt waar een aanbesteding betrekking op heeft kwalificeert als een ernstige beroepsfout. Dit leidde er dan ook toe dat ZCN meermaals (al dan niet na een kort geding) is uitgesloten van een aanbestedingsprocedure. De voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland oordeelt nu echter dat een aanbestedende dienst zelf mag beoordelen of kartelafspraken al dan ni...

Maken kartelafspraken is ernstige beroepsfout

De Rechtbank Rotterdam heeft in een recent gepubliceerd vonnis geoordeeld dat het maken van kartelafspraken, als gevolg waarvan de ACM een boete oplegt, een ernstige beroepsfout is als gevolg waarvan een inschrijver moet worden uitgesloten. De nationale rechter geeft, na het Hof van Justitie EU, uitleg aan de uitsluitingsgrond van de ernstige beroepsfout.Achtergrond van de zaakDe BAR-gemeenten hebben een Europese openbare aanbesteding gehouden voor het verzorgen van WMO-vervoer in de gemeente...

Niet ingeschreven – wel belang

In een recent vonnis oordeelde de Amsterdamse voorzieningenrechter dat ondernemers die niet inschrijven voor een aanbestedingsprocedure onder omstandigheden wel belang kunnen hebben bij hun bezwaren tegen de gunningsbeslissing.Achtergrond van de aanbestedingDe Stichting exploiteert een ijshal in de gemeente Amsterdam. Als onderdeel van die exploitatie heeft zij een overeenkomst met Duosport op grond waarvan Duosport schaatslessen verzorgt. In 2008 is voor het laatst tussen de Stichting en Duo...

Hoger beroep: uitvoering overeenkomst toegestaan

Wanneer een inschrijver die in kort geding, waarin de voorlopige gunning wordt aangevochten, in het ongelijk wordt gesteld aankondigt hoger beroep in te stellen, mag de aanbestedende dienst toch tot definitieve gunning van de opdracht overgaan.De Staat der Nederlanden heeft een aanbestedingsprocedure gehouden voor de operationele afwikkeling van internationale dienstreizen en additionele opdrachten. Onder andere BCD en VCK schrijven in. De opdracht wordt niet aan BCD gegund. BCD zou niet vold...

Uniforme klachtenregeling definitief vastgesteld

De uniforme klachtenregeling voor aanbestedingen is definitief vastgesteld. Dit is een standaard klachtenregeling bij aanbestedingen die aanbestedende diensten zouden moeten omzetten in een interne klachtenregeling. Tevens is in de regeling de werkwijze van de Commissie van Aanbestedingsexperts opgenomen.Wettelijke grondslag voor interne klachtenprocedure?In de Memorie van Toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is opgenomen dat het Ministerie van Economische Zaken het initiatief neemt om to...

AANBESTEDINGSWET IN WERKING OP 1 APRIL 2013

Op 11 februari 2013 is bij Koninklijk Besluit bekend gemaakt dat de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 in werking treedt. Dit naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het Aanbestedingsbesluit. De Raad van State is inhoudelijk akkoord met het besluit, maar adviseerde een aantal artikelen op randzaken aan te passen. In artikel 3 was niet voorgeschreven dat aanbestedende diensten ondernemers moesten informeren over hoe ondernemers met de aanbestedende dienst moesten communice...

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Bij een onderhandse aanbestedingsprocedure is de aanbestedende dienst vrij in de keuze welk bedrijven zij uitnodigt om een inschrijving in te dienen. Zo oordeelde de Haagse Rechtbank in een recent gepubliceerd vonnis. Het feit dat een inschrijver niet is uitgenodigd, is in dit geval niet zomaar onrechtmatig. De Politieregio Hollands Midden (PHM) heeft voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure drie marktpartijen uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Deze partijen zijn gese...

Onderhandse aanbesteding; keuzevrijheid in uit te nodigen ondernemers

Bij een onderhandse aanbestedingsprocedure is de aanbestedende dienst vrij in de keuze welk bedrijven zij uitnodigt om een inschrijving in te dienen. Zo oordeelde de Haagse Rechtbank in een recent gepubliceerd vonnis. Het feit dat een inschrijver niet is uitgenodigd, is in dit geval niet zomaar onrechtmatig. De Politieregio Hollands Midden (PHM) heeft voor een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure drie marktpartijen uitgenodigd om een inschrijving in te dienen. Deze partijen zijn gese...

Hof van Justitie maakt uitsluiting op basis van past performance mogelijk

De (ernstige) niet-nakoming van een overeenkomst kan een ernstige fout in de beroepsuitoefening zijn zoals bedoeld in artikel 45, lid 3, sub d Bao. Met dit oordeel heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie de deur voor uitsluiting van inschrijvers op basis van ‘past performance’ op een kier gezet.Achtergrond van de prejudiciële vragenPolen heeft in haar aanbestedingsregelgeving een bepaling opgenomen op basis waarvan inschrijvers moeten worden uitgesloten ingeval aan de volgende criteri...

Vendor Lock-in is objectieve rechtvaardiging voor toeschrijven naar merk

Ingeval van afhankelijkheid tussen aanbesteder en een bepaald merk of product lijkt het te zijn toegestaan dat de aanbestedende dienst dit merk of product bij een aanbestedingsprocedure (dwingend) voorschrijft. Dat is de uitkomst van een bodemprocedure die Oracle tegen de Staat der Nederlanden heeft gevoerd. Inkoop van informatiesysteemIn 2003 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aanbestedingsprocedure voor de inkoop van een nieuw informatiesysteem gehouden. Die...

1
...
6 7 8 9 10
...
13