1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 147

Transparantiebeginsel ambtshalve toepassen

Het Gerechtshof te Leeuwarden oordeelde dat het transparantiebeginsel ambtshalve moet worden toegepast. Dit zou voortvloeien uit eerdere Europese jurisprudentie. Dit oordeel leidde ertoe een bestekseis onrechtmatig werd verklaard en de voorgenomen gunning werd verboden. Daarnaast werden ook interessante oordelen gegeven over rechtsverwerking en eisen aan combinaties.Eisen aan combinatiesDe Litigieuze eisBij een Europese aanbestedingsprocedure voor leerlingenvervoer die door het samenwerkingsv...

Consultatiedocument richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten

Op internet is een consultatiedocument voor de Richtsnoeren voor de aanbesteding van leveringen en diensten gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen suggesties daarvoor indienen. Deze richtsnoeren kunnen bij AMvB verbindend worden indien na een evaluatie van de Aanbestedingswet blijkt dat onderdrempelige opdrachten voor diensten en leveringen niet voldoende uniform worden aanbesteed. Hoewel de Aanbestedingswet nog niet van kracht is, is al wel geanticipeerd op de evaluatie over 2 jaar. Achtergron...

Uniforme eigen verklaringen gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft 2 modellen voor de Uniforme Eigen Verklaring gepubliceerd. Eén voor Europese aanbestedingsprocedures en één voor opdrachten met een waarde onder de drempel. Conform het Aanbestedingsbesluit zullen deze Eigen Verklaringen bij Ministeriële Regeling worden vastgesteld en bindend worden bij aanbestedingen die onder het toepassingsbereik van de Aanbestedingswet vallen.mr. J.H.J. Bax, aanbestedingsadvocaatvakgroep aanbestedings- en bouwrecht Dirkzwager

Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd

In het Staatsblad van donderdag 8 november 2012 is de Aanbestedingswet 2012 gepubliceerd. De datum van inwerkingtreding is echter nog niet duidelijk. In artikel 4.40 van de Aanbestedingswet 2012 is bepaald dat de datum van inwerkingtreding wordt bepaald door een nader te nemen Koninklijk Besluit. De datum van inwerkingtreding kan zelfs voor afzonderlijke artikelen verschillen. De inwerkingtreding is afhankelijk van het advies dat de Raad van State zal leveren over het Aanbestedingsbesluit en...

Stemming Voorstel Aanbestedingswet 30 oktober

Op 23 oktober 2012 is in een plenaire behandeling het Voorstel Aanbestedingwet 20… in de Eerste Kamer besproken. Tevens zijn het Aanbestedingsbesluit met de daarbij behorende Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 behandeld.Op 30 oktober 2012 zal over alle voorstellen worden gestemd. De Eerste Kamer zal dan ook een oordeel vellen over 3 moties die zijn ingediend.Wij houden u uiteraard op de hoogte.Mr. J.H.J. Bax, aanbestedingsadvocaatvakgroep aanbestedings- en bouwrecht, Dirkzwager

Behandeling Voorstel Aanbestedingswet op 23 oktober

Het voorstel Aanbestedingswet 20… wordt op 23 oktober 2012 om 10.15 uur in de Eerste Kamer plenair behandeld. Mogelijk zal dan al worden gestemd over het voorstel en komt er duidelijkheid wanneer de wet van kracht zou kunnen worden. Tegelijkertijd zullen waarschijnlijk de voorstellen voor de Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 worden behandeld.Wij houden u uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen rond deze voorstellen.mr. J.H.J. Bax, aanbestedingsadvocaatvakgroep aanbestedings- en bou...

Aanpassing inschrijving niet toegestaan

Het aanpassen van een inschrijving is slechts in uitzonderlijke omstandigheden toegestaan. De Haagse voorzieningenrechter heeft dit in een recent vonnis (weer eens) bevestigd. Een beroep van Accenture op de door het OM geboden mogelijkheid tot aanpassing van de inschrijvingen, wordt daarom afgewezen. De aanbestedingsprocedureHet OM heeft een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure gehouden voor ICT-dienstverlening. Gegund zou worden aan de inschrijver met de economisch meest voordelige...

Onderhandelingsprocedure na ontbinding overeenkomst

Het volgen van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging kan uitsluitend onder strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld ingeval van dwingende spoed (artikel 31, lid 1, sub c Bao). De invulling van die voorwaarden is echter zeer afhankelijk van de feiten. Recent is door de Haagse voorzieningenrechter vonnis gewezen over de toepassing van artikel 31, lid 1, sub c Bao. Vanwege wanprestatie van de opdrachtnemer had het NIFV voldoende spoed voor een beroep op artikel 31, lid 1, sub c...

Geen opbrengsten in eenheidsprijzen

De aanbesteding van het onderhoud van openbare verlichting, waar Dirkzwager u eerder over  berichtte, is opnieuw voor de rechter gekomen. Wederom stond centraal de vraag of negatieve eenheidsprijzen in een RAW-bestek zijn toegestaan. De Bossche voorzieningenrechter oordeelde dat opbrengsten in ieder geval niet in een eenheidsprijs mogen worden verdisconteerd.Aanbesteding onderhoud openbare verlichtingEen samenwerkingsverband van verschillende gemeenten heeft het onderhoud van openbare verlich...

Herstel van een kennelijk verkeerde inschrijving toegestaan

Het herstellen van een fout in de inschrijving is toegestaan in bijzondere situaties. Het Arnhemse Gerechtshof geeft in een recent arrest de randvoorwaarden die bij het herstel van een inschrijving in acht moeten worden genomen.Inkoop MFPAlliander heeft voor de inkoop van multifunctionele printapparatuur (MFP) een openbare Europese aanbestedingsprocedure gehouden conform het Bass. Gegund zou worden aan de economisch meest voordelige inschrijving.Inschrijvers moesten prijzen aanbieden voor de...

Aanbestedingsreglement werken 2012 (ARW 2012)

In artikel 1.22 van het Voorstel Aanbestedingswet 20… en artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit is opgenomen dat voor aanbestedingsprocedures voor werken een richtsnoer zou worden vastgesteld. Dat is het recent gepubliceerde Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012). Het ARW 2012 moet via een AMvB gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet van kracht worden. Hieronder een aantal opvallende (nieuwe) zaken in het ARW 2012.Algemene bepalingen het ARW is opgesteld conform d...

Aanbestedingsbesluit gepubliceerd

In aanvulling op het Voorstel Aanbestedingswet 20.. heeft de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een Aanbestedingsbesluit vastgesteld. Dit besluit voorziet in de nadere uitwerking van enkele onderwerpen in de Aanbestedingswet.Elektronische communicatieHet meest opvallend is artikel 4 van het Aanbestedingsbesluit. Op grond daarvan is het mogelijk dat verzoeken tot deelneming ook telefonisch kunnen worden ingediend. Het is vervolgens aan de aanbesteder om die deelneming te bev...

1
...
7 8 9 10 11
...
13