1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
4 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 29

Van dubbele redelijkheidstoets naar triple redelijkheidstoets?

Op 25 juli 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een belangrijke uitspraak gedaan over (toekenning van) de proceskostenvergoeding in het bestuurs- en omgevingsrecht.

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen online!

Op 20 juli jl. was het dan zover: de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen (kortweg: de Handleiding) werd door de Ministers Dekker en Ollongren aangeboden aan de Tweede Kamer. De Handleiding is tot stand gekomen onder leiding van prof. mr. Michiel Scheltema en is opgesteld door een breed samengestelde werkgroep waarin (vertegenwoordigers van) overheden, bedrijfsleven en deskundigen zijn vertegenwoordigd.

Invoeringswet Omgevingswet: de belangrijkste wijzigingen voor nadeelcompensatie en schadevergoeding bij gedoogplichten op een rij

Op 29 juni 2018 heeft de ministerraad groen licht gegeven voor de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Voornoemde wetsvoorstellen zijn inmiddels ook ingediend bij de Tweede Kamer. Bekend is dat de Omgevingswet tot een grootschalige wijziging van het omgevingsrecht zal leiden. Maar wat betekent deze wet concreet voor de regelingen met betrekking tot nadeelcompensatie en schadevergoeding bij gedoogplichten?

Passieve risicoaanvaarding: het risico van “stilzitten”

In een uitspraak van 30 mei jl. heeft de Afdeling nog eens duidelijk gemaakt dat stilzitten grote gevolgen kan hebben voor de aanspraak op vergoeding van planschade. Want wanneer is ook alweer sprake van risicoaanvaarding en wanneer kan dit aan een benadeelde worden tegengeworpen? De uitspraak van 30 mei geeft daarop een antwoord.

De kogel is door de kerk: ruimtelijke besluiten kwalificeren in de regel niet als besluiten die schaarse rechten toebedelen

Een bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan en een provinciale ruimtelijke verordening zijn géén besluiten die schaarse rechten toebedelen. Dit geldt in de regel ook voor omgevingsvergunningen: voor de verlening daarvan gelden dus geen bijzondere verleningsregels. Dit is de kern van de conclusie die staatsraad Advocaat-Generaal (AG) Widdershoven op 6 juni jl. heeft genomen. De belangrijkste punten van deze lijvige en lezenswaardige conclusie van de AG bespreek ik in dit blogbericht.

Planschadevergoeding in natura; let op de formulering van de planregels!

Het onderwerp “compensatie in natura” kan (in de rechtspraak) op de nodige aandacht rekenen. In mijn eerdere blog legde ik al uit wat er precies onder compensatie in natura dient te worden verstaan en wanneer de schade geldt als “voldoende anderszins verzekerd”. Ook in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 4 april jl. (ECLI:NL:RVS:2018:1135) staat het onderwerp “compensatie in natura” centraal. Meer specifiek gaat de deze uitspraak over (de formulering van) de planregels en de daarin geboden termijn voor het benutten van de onder het oude bestemmingsplan geldende bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Afdeling past nieuwe jurisprudentielijn toe over artikel 10 lid 2 sub e Wob (bescherming persoonlijke levenssfeer)

Onlangs publiceerde mijn college Jelmer Keur al een artikel over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 31 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:321). In deze uitspraak overwoog de Afdeling dat namen van medewerkers die niet wegens hun functie in de openbaarheid treden, niet voor openbaarmaking in aanmerking komen. Alleen wanneer de indiener van het Wob-verzoek aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van de openbaarheid in een concreet geval zwaarder weegt, kan openbaarmaking aan de orde zijn. In de uitspraak van 4 april jl. (ECLI:NL:RVS:2018:1117) die ik in dit artikel bespreek, past de Afdeling deze nieuwe, gepreciseerde lijn toe.

Actieve openbaarmaking besluitenlijsten college: hoe zit het met persoonsgegevens?

Op 28 februari heeft de Afdeling uitspraak gedaan over de actieve openbaarmaking van besluitenlijsten van het college en daarop vermelde persoonsgegevens.Wat speelde er?Appellant heeft een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert (hierna kortweg: het college) heeft tijdens een vergadering beslist op het bezwaar over het door appellant ingediende Wob-verzoek. Op grond van artikel 60, derde l...

Afdeling zet deur op een kier voor uitzondering beginselplicht tot handhaving

Op 10 januari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een belangwekkende uitspraak gedaan over de voor bestuursorganen geldende beginselplicht tot handhaving en de uitzonderingen hierop.In het kort: beginselplicht tot handhaving Bij overtreding van een wettelijk voorschrift geldt dat het bestuursorgaan dat bevoegd is om met bestuursdwang of een last onder dwangsom op te treden, in de regel van deze bevoegdheid gebruik moet maken. Dit wordt ook wel de beginselplicht tot handhaving genoemd....

Wet openbaarheid van bestuur: Afdeling verduidelijkt “misbruik-jurisprudentie”

In twee recente uitspraken verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak de rechtspraak met betrekking tot misbruik van de Wob. In mijn eerdere blogs heb ik al stil gestaan bij de inmiddels welbekende Afdelingsuitspraken van 19 november 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:4129 en ECLI:NL:RVS:2014:413). In deze uitspraken bepaalde de Afdeling in de kern dat het gebruik van de Wob, met als uitsluitend doel het incasseren van dwangsommen en/of een proceskostenveroordeling, onder omstandigheden ‘misbruik van...

1 2 3