1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Wet open overheid: nieuwe regels voor openbaarheid per 1 mei 2022

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’) ingetrokken en is de Wet open overheid (‘Woo’), de opvolger, van kracht. De Woo geeft nieuwe en afwijkende spelregels voor actieve en passieve openbaarmaking, zowel inhoudelijk als procedureel. Belangrijke veranderingen voor de bestuurlijke praktijk dus. In dit blog zet ik puntsgewijs enkele aandachtspunten op een rij.

GÉÉN PROCESBELANG BIJ BEROEP TEGEN MEGABIOSCOOP

In een eerdere bijdrage heb ik gewezen op het feit dat een appellant bij hetgeen hij met een procedure wenst te bereiken nog voldoende procesbelang dient te hebben. Er is geen sprake van voldoende procesbelang als vernietiging van het bestreden besluit helemaal niet kan bijdragen aan het doel dat de appellant met het instellen van het beroep had. In een uitspraak van de Afdeling van 17 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:107) loopt Unibail Rodamco tegen dit probleem aan. Zij is eigenaar van winkel...

Tijdelijkheid kruimelgevallenvergunning

Het is inmiddels al weer enige tijd geleden dat per 1 november 2014 de spelregels voor het verlenen van een tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan zijn veranderd[1]. Vóór deze wijziging kon alleen een tijdelijke vergunning voor planologisch strijdig gebruik worden verleend via de uitgebreide procedure, voor maximaal vijf jaar en mits kon worden aangetoond dat er sprake was van een tijdelijke behoefte. Onder het vigerende regime is een tijdelijke vergunning mogelijk voor een permanente b...

Nieuwe stedelijke ontwikkeling; verdere ontwikkelingen

In een uitspraak van 15 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:694) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan over de ladder voor duurzame verstedelijking en de eisen die worden gesteld aan de behoefte aan een ontwikkeling. Een aantal bouwmarkten en de eigenaar van een in de buurt gelegen bedrijventerrein betogen in deze zaak dat de bouw van een Hornbach voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling en dat ten onrechte niet is voldaan aan het toetsin...

“Verwachtingenclausules” bij subsidieverlening

Een subsidieontvanger heeft in geval van een subsidie voor langere duur (tenminste drie jaar) recht op een zekere bescherming. Bij beëindiging van de subsidie moet namelijk een redelijke termijn in acht worden genomen. Omdat het subsidieland momenteel in zwaar weer verkeert zijn er bestuursorganen die bij het verlenen van de subsidie al opnemen dat de subsidie een tijdelijk karakter heeft en dat hieraan geen gerechtvaardigde verwachtingen kunnen worden ontleend voor de toekomst. De vraag rijs...

Subsidie Bureau Jeugdzorg ten onrechte beëindigd

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben ten onrechte besloten dat de subsidie aan Bureau Jeugdzorg Overijssel binnen hun provincie per 1 januari 2015 wordt beëindigd. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Overijssel van 3 februari 2014. Ook de mededeling dat de subsidie later wordt beëindigd als de nieuwe Jeugdwet later in werking treedt, biedt geen soelaas volgens de rechtbank. Het besluit van Gedeputeerde Staten is door de rechtbank vernietigd. Deze uitspraak is niet alleen van be...

Juridische aandachtspunten bij het dichtdraaien van de subsidiekraan

Gemeenten hebben onder meer in het sociale domein vaak  langdurige subsidierelaties met diverse welzijnspartijen. De afgelopen jaren hebben zich op het vlak van het sociale domein aanzienlijke veranderingen voorgedaan. Gemeenten hebben een grote rol toebedeeld gekregen in de aanpak van maatschappelijke problemen. Tegelijkertijd worden de financiële mogelijkheden daartoe beperkt. In veel gevallen wordt de subsidiekraan dichtgedraaid. Hieronder volgt een overzicht van een aantal zaken waar in g...

Speelkooien; onrechtmatige daad en de leer van de formele rechtskracht

In een (tussen)uitspraak van 29 mei 2013 sluit de Rechtbank Zeeland-West-Brabant aan bij de bestendige lijn in de rechtspraak dat ook met een op zichzelf rechtmatige bouwvergunning onrechtmatig jegens derden kan zijn. De inzet van deze procedure is een zogeheten ‘speelkooi’ voor de wat oudere jeugd welke geluidsoverlast veroorzaakt bij omwonenden. De rechtbank oordeelde dat, ondanks de formele rechtskracht van het besluit waarmee de speelkooi was gegund, de gemeente als eigenaar onrechtmatig...

Stopzetting (media)subsidie en de redelijke termijn

Bij het stopzetten van een subsidie is het subsidieverstrekkende orgaan op grond van artikel 4:51 Awb verplicht om een redelijke termijn in acht te nemen. De Mediawet is naar de letter van de wet uitgesloten van deze beschermingsbepaling. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt niettemin dat een analoge toepassing van artikel 4:51 Awb op zijn plaats is, omdat zowel aan voornoemd artikel als aan de subsidierelatie het vertrouwensbeginsel ten grondslag ligt.De redelijke t...

Afdeling past criterium voor duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau aan

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft recentelijk het criterium voor het aannemen van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau gewijzigd. Doorslaggevend is of inwoners van een bepaald gebied op een aanvaardbare afstand van hun woning kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften.Het doorslaggevende criterium was tot op heden of voor de inwoners van een bepaald gebied een voldoende voorzieningenniveau behouden blijft in die zin dat zij op een aa...

Wet openbaarheid van bestuur: een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling

De Rechtbank Amsterdam heeft op 4 juli 2013 geoordeeld dat ProRail moet worden aangemerkt als een instelling werkzaam onder verantwoordelijk van de Minister van Infrastructuur en Milieu. De rechtbank kwam tot dit oordeel op basis van de criteria zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geformuleerd in een uitspraak van 16 november 2011. De informatie die bij de Minister is opgevraagd valt onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).Het verzoek om inf...

Stempel verzonden is nog niet verzonden!

Wanneer is een besluit door een overheidsorgaan verzonden? Op wie rust de bewijslast? Deze vragen blijven de gemoederen bezig houden.In het bestuursrecht is het vaak belangrijk om met zekerheid te weten wanneer een bepaalde brief aan een burger of bedrijf is verzonden. De termijn waarbinnen bezwaar kan worden gemaakt tegen een besluit is zes weken en vangt in de meeste gevallen aan op de dag na die, waarop het besluit aan de aanvrager is toegezonden (art. 3: 41, 3: 42 en 6: 7, 6: 8 Awb).De te...