1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Gunnen op laagste prijs: (wanneer) mag dat?

Wanneer mag je als aanbestedende dienst gunnen op laagste prijs? Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden of mag het in beginsel altijd? Aan de hand van een kort geding vonnis en twee adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts bespreek ik of en wanneer op laagste prijs mag worden gegund.

Hanteren gemiddelde prijs van alle inschrijvingen als optimum is niet toegestaan

De Haagse kort gedingrechter heeft geoordeeld dat het onrechtmatig is een beoordelingssystematiek te hanteren waarbij de inschrijving met de prijs die het dichtst zit bij de gemidddelde prijs van alle inschrijvingen het hoogst scoort en dat de score vermindert naarmate een inschrijver verder van het gemiddelde aanbiedt, ook indien lager dan de gemiddelde prijs wordt aangeboden.Aanbesteding levering printersHogeschool INHolland heeft een openbare Europese aanbesteding gehouden voor de levering...

Onterecht uitsluiting architect vanwege contact met museum

De Rotterdamse voorzieningenrechter heeft onlangs geoordeeld dat de architect die had ingeschreven op de aanbesteding inzake nieuwbouw van Museum Boijmans Van Beuningen ten onrechte is uitgesloten. In de aanbestedingsstukken was voorgeschreven dat alle communicatie uitsluitend via de contactpersoon dient te geschieden. Vóór aanbesteding had de architect echter met de directeur van het museum gesproken over onder andere de aanbesteding. Dat was ook volgens de rechter in strijd met het communic...

Wees zorgvuldig bij prognoses in aanbestedingsstukken

Het aantal ritten bleef bij de uitvoering van de overeenkomst sterk achter bij hetgeen de aanbesteder in de aanbestedingsstukken aan prognoses had opgenomen. De vervoerder oordeelde daarom dat hij bij het inschrijven en sluiten van de vervoersovereenkomst had gedwaald. Hij vernietigde daarom de overeenkomst en vorderde schadevergoeding. Dit werd (deels) door de rechtbank toegewezen. Het gerechtshof ’s-Gravenhage heeft echter het vonnis van de rechtbank vernietigd. De prognoses waren niet onde...

Gelijkheidsbeginsel gaat voor vertrouwensbeginsel

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft bij een onderhandse (vrijwillige) aanbesteding een inschrijving ongeldig verklaard vanwege (onder meer) het ontbreken van een tijdschema.De afgewezen inschrijver stelde dat de aanbesteder te laat was met de ongeldigverklaring. Na toezending van het proces-verbaal en een onderhandelingsfase van enkele maanden had de aanbesteder namelijk nimmer gewag gemaakt van een dergelijk gebrek aan de inschrijving. De aanbesteder zou daardoor het...

Referentie-eis ‘gelijkwaardig’ betekent dat aantal uren globaal moet overeenstemmen

De uitleg van een referentie-eis en de vraag of een inschrijver daaraan voldoet, is regelmatig onderwerp van geschil. Recent moest de Haarlemse voorzieningenrechter zich buigen over de vraag of voldaan was aan de eis dat het referentieproject gelijkwaardig moet zijn aan de aanbestede overeenkomst (vzr. rb. Haarlem 16 februari 2011; gepubliceerd 22 april 2011; LJN:BP9887).De zaakDe zaak betrof een aanbesteding van een provincie voor de inhuur van nautisch personeel. De referentie-eis luidde al...

A.b.b.b. ook van toepassing bij selectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Op 26 oktober 2010 heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de (in aanbestedingskringen) beruchte Noordwijkse zaak. Het gerechtshof gaat (helaas) niet in op de vraag of de herontwikkeling van gemeentegrond door middel van een (meervoudig onderhandse) ontwikkelcompetitie een Europees aanbestedingsplichtige opdracht betreft, maar overweegt wel dat (in ieder geval) de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing zijn. Naar het oordeel van het gerechtshof heeft de gemeente...

Bij percelenregeling ook transparantie

In een bestuursrechtelijke aangelegenheid heeft de Raad van State overwogen dat bij toepassing van de zogenaamde percelenregeling een aanbestedende dienst transparant moet zijn. Bij een duidelijk grensoverschrijdend belang betekent dit dat er (toch) een (soort van) aanbesteding moet plaatsvinden (ook al zijn de Aanbestedingsrichtlijn en het BAO niet van toepassing).De zaak in het kortDe zaak betreft in het kort de vraag of de Staatssecretaris gerechtigd was een subsidie aan een gemeente tot e...

Bij een combinatie namens alle combinanten dagvaarden

Recent kreeg een inschrijver van de rechter de deksel op zijn neus omdat hij zelfstandig een kort geding aanhangig had gemaakt, terwijl hij tezamen met een ander (in combinatie) had ingeschreven (Rb.Leeuwarden 29 juli 2010; LJN: BN2970).De zaak in het kort   Op een Europese aanbesteding van een opdracht voor gladheidbestrijding hadden de bedrijven A en B in combinatie ingeschreven. Tegen de afwijzing van hun inschrijving had echter alleen A een kort geding aanhangig gemaakt. Ter zitting heeft...

Het belang van de Model K-verklaring (nogmaals)

Aanbestedende diensten vragen bij aanbestedingsprocedures vaak naar een zogenaamde Model K-verklaring. Blijkens de Nederlandse (lagere) rechtspraak is de Model K-verklaring vaak aanleiding van geschillen tussen enerzijds de aanbestedende dienst en anderzijds de inschrijver(s). De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft recent nog eens het belang van de Model K-verklaring benadrukt (LJN: BN0068).De zaakRijkswaterstaat heeft een Europese openbare aanbesteding uitgeschreven voo...