1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Aanhouding stemming over datum inwerkingtreding Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft woensdagavond 13 januari jl. het plenaire debat met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de beoogde datum van inwerkingtreding geschorst. Ook de aangekondigde stemming daarover is aangehouden.

Advies Raad van State over het Invoeringsbesluit Omgevingswet

Het Invoeringsbesluit hangt onder de Invoeringswet. Het besluit bevat, naast diverse aanvullingen en intrekking van bestaande besluiten zoals het Besluit ruimtelijke ordening, een nadere uitwerking van het overgangsrecht. De overgangsrechtelijke regelingen zijn van belang op het moment dat de Omgevingswet (Omgevingswet) in werking treedt. Bij het overgangsrecht hoort onder meer de bruidsschat. Dit is een set regels die betrekking heeft op onderwerpen die nu in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling staan en die straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het omgevingsplan moeten worden geregeld. Verder vult het Invoeringsbesluit de 4 amvb's van de Omgevingswet aan; het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Recente ontwikkelingen Wet Bibob

De Wet Bibob, voluit de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, staat in de Haagse schijnwerpers. Deze wet vormt voor het kabinet een belangrijke pijler in de strijd tegen (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Op de slotdag van 2019 signaleer ik daarom enkele recente ontwikkelingen.

Weglaten van een deel van het bouwwerk in de aanvraag; geen wijziging van ondergeschikte aard

Volgens vaste jurisprudentie is geen nieuwe aanvraag nodig als de wijziging van het bouwplan van ondergeschikte aard is. De vraag of de wijziging van ondergeschikte aard is, moet per concreet geval worden beantwoord. In een uitspraak van 9 januari 2019 moet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een wijziging van een aanvraag voor de bouw van onder andere een hekwerk beoordelen. Daarnaast speelt er een discussie of een hekwerk in strijd is met het bestemmingsplan, omdat de mogelijkheid daartoe niet uitdrukkelijk blijkt uit de planregels.

Meer duidelijkheid over het vertrouwensbeginsel op komst

Op 19 oktober 2018 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) aan advocaat-generaal Wattel een conclusie gevraagd over de rol van het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. Deze conclusie dient ter voorlichting van de Afdeling, maar bindt haar niet.

Handhaving door het bevoegd gezag: wanneer wel en wanneer niet?

In dit artikel wordt aan de hand van enkele (recente) uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een korte, praktische uiteenzetting gegeven over de beginselplicht tot handhaving, de uitzonderingen op deze plicht en de rol van handhavingsbeleid en prioritering.Beginselplicht tot handhavingEen particulier die bouwt zonder de vereiste omgevingsvergunning. Een bedrijf dat activiteiten ontplooit die in strijd zijn met de regels van het geldende bestemmingsplan. Een bedri...

Handhaving in de Omgevingswet

Het begrip ‘handhaving’ kan in ruime zin worden opgevat als elke handeling die erop is gericht de naleving van rechtsregels te bevorderen of een overtreding te beëindigen. Het doel van naleving kan op verschillende manieren worden bereikt, bijvoorbeeld via voorlichting, toezicht, opsporing, vervolging, sancties, maatregelen en afspraken. 1Hoofdstuk 18 van de Omgevingswet (Ow) is gewijd aan het thema handhaving. De opzet en de inhoud van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op hoofdstuk 5 van de huidi...

De wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)

Op 14 april 2016 is de VTH in werking getreden. Deze wet is een aanpassing van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en voorziet in een regeling die gemeenten en provincies in staat moet stellen om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Om dit te bewerkstelligen is het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk vastgelegd. Daarnaast zijn gemeenten verplicht om een verordening kwaliteit VTH vast te stellen.Kwaliteitsbevordering en samenwerkingDe VTH wijzigt met n...

Het vertrouwensbeginsel en de bestemmingsplanprocedure

Over de vaststelling van een bestemmingsplan kunnen betrokkenen in overleg treden met ambtenaren en wethouders. Dat overleg kan er vervolgens toe leiden dat de personen in kwestie in de veronderstelling verkeren dat de gemeenteraad vervolgens ook zal meewerken aan de mededelingen en toezeggingen die in het overleg zijn gedaan. Indien de raad vervolgens toch niet meewerkt aan de uitlatingen van derden dan rijst de vraag of de raad niettemin gehouden is de gedane toezegging na te komen. Dat is...

Toetsversie Omgevingswet ter inzage

De op alle onderdelen uitgeschreven concept-wettekst met Memorie van Toelichting van de Omgevingswet is verschenen. Deze toetsversie is voor formele consultatie voorgelegd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, Unie van Waterschappen en SKVV en aan toetsende instanties als Actal, Raad voor de Rechtspraak en het Planbureau voor de Leefomgeving. De toetsversie zal ook met onder meer het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB Nederland) en met natuur- en milieuorganisati...