1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Succesvolle 843a Rv-procedure na aanbesteding

Verliezende inschrijvers die vermoeden dat de winnaar niet voldoet aan de eisen, kunnen dit vaak niet bewijzen wegens een gebrek aan informatie. De aanbestedende dienst ‘zit’ op de informatie en beroept zich doorgaans op de vertrouwelijkheid van die informatie. Een inschrijver kan proberen die informatie te krijgen door middel van een zogeheten 843a-procedure (een civiele procedure waarmee je inzage kan vorderen in stukken van een andere partij) en/of een verzoek om informatie op basis van de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur.

Annotatie in Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN): wanneer is een rechtsbeschermingsclausule proportioneel?

Bij arrest van 25 mei 2021 heeft het Hof Den Haag zich uitgelaten over de toelaatbaarheid van rechtsbeschermingsclausules. Binnen het aanbestedingsrecht is het gebruikelijk om rechtsbeschermingsclausule die erop neerkomen dat rechten van inschrijvers vervallen wanneer zij niet vóór inschrijving in kort geding hun bezwaren naar voren brengen tegen de aanbestedingsstukken. Het Hof vindt dat dergelijke vergaande bepalingen onder omstandigheden proportioneel zijn. In hun annotatie juichen Frank Cornelissen en Merel van Helvoirt de door het Hof geschapen duidelijkheid toe en gaan zij nader in op de vraag onder welke omstandigheden een vergaande clausule is toegestaan.

Stellen van aanvullende voorwaarden bij voorbehouden opdrachten is toegestaan

Het Europese Hof van Justitie ging in een recent arrest in op de vraag of in geval van zogenoemde ‘voorbehouden opdrachten’ verdergaande eisen mogen worden gesteld aan sociale ondernemingen (SW-bedrijven) dan de eis van ten minste 30% gehandicapte of kansarme werknemers. Dat is volgens het Hof onder omstandigheden inderdaad mogelijk.

Realistisch en marktconform inschrijven: het blijft een gruwel

Opnieuw heeft een voorzieningenrechter geweigerd inzage te verlenen in de prijzen waarmee de winnaar van een aanbestedingsprocedure heeft ingeschreven. De motiveringsplicht van een aanbestedende dienst gaat niet zover dat deze bedrijfsvertrouwelijke informatie van de winnende inschrijver dient te verstrekken, zelfs niet als een andere partij hierdoor niet kan controleren of de winnaar een realistische en marktconforme inschrijving heeft gedaan. Wij schreven er het volgende artikel over.

Samenvoegen van opdrachten: (wanneer) mag dat?

Een van de aanbestedingsregels waar je als inkoper bij het plaatsen van een overheidsopdracht wel eens tegenaan loopt is het clusterverbod. Het kan doelmatig zijn bepaalde opdrachten bij één opdrachtnemer weg te zetten. Het clusterverbod lijkt dit te verbieden, maar met de juiste motivering is samenvoegen toegestaan. In dit artikel bespreek ik aan de hand van een recente uitspraak wanneer samenvoegen is toegestaan en waar de motivering voor samenvoegen aan moet voldoen.

Twee inschrijvingen van hetzelfde concern

In twee recente arresten heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie zich uitgelaten over het geval dat twee ondernemingen die inschrijven op een aanbesteding met elkaar verbonden. In het eerste arrest – “Lloyd’s of London” – stelt het Hof vast dat automatische uitsluiting niet is toegelaten. Uit het tweede arrest – “Šiauliai” – volgt dat verbonden ondernemingen niet zonder meer verplicht zijn om bij inschrijving/aanmelding openheid te geven over hun (concern)relatie. Bij twijfel over de zelfstandigheid van twee inschrijvingen kan de aanbestedende dienst echter niet stilzitten. Hij moet dan onderzoeken of de inschrijvingen daadwerkelijk zelfstandig zijn en moet – als dat niet het geval is – overgaan tot uitsluiting.

Commissie van Aanbestedingsexperts, 29-01-2018 (annotatie)

De Aanbestedingswet 2012 biedt sinds de herziening in 2016 meer mogelijkheden voor het opnemen van een keurmerk in de aanbestedingsstukken. Op grond van artikel 2.78a Aw 2012 kan een aanbestedende dienst onder voorwaarden een keurmerk opnemen in de technische specificaties van het bestek. In deze annotatie zullen de voorwaarden voor het eisen van een keurmerk aan de orde komen en zal worden ingegaan op de uitleg van deze voorwaarden.

Gunnen op laagste prijs: (wanneer) mag dat?

Wanneer mag je als aanbestedende dienst gunnen op laagste prijs? Alleen bij uitzonderlijke omstandigheden of mag het in beginsel altijd? Aan de hand van een kort geding vonnis en twee adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts bespreek ik of en wanneer op laagste prijs mag worden gegund.

Na opzegging overeenkomst zonder wijziging opnieuw aanbesteden?

De Voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland oordeelde onlangs over de vraag of een aanbestedende dienst na opzegging van een aanbestede overeenkomst de betreffende opdracht zonder wijziging mag heraanbesteden.