1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Kabel- en leidingschade: de op drift geraakte observatieballon in de hoogspanningsmast

Op 24 februari 2012 trad er een storing op in een hoogspanningskabel in Stad aan het Haringvliet. Die storing was (mogelijk) het gevolg van een 10 meter lange observatieballon die in Engeland op drift was geraakt en was overgewaaid naar Nederland. De ballon zat oorspronkelijk vast aan een kabel, maar die was gebroken. Het gedeelte van de kabel dat nog was bevestigd aan de ballon heeft tijdens de zwerftocht van de ballon (mogelijk) de in Nederland hangende hoogspanningskabel geraakt. Kan de ei...

Wel shockschade voor vader van aangereden zoontje: het confrontatievereiste

Nabestaanden en naasten van slachtoffers hebben onder omstandigheden recht op vergoeding van shockschade. Hiervoor moet echter aan een aantal vereisten zijn voldaan, waaronder het confrontatievereiste. Over wat het confrontatievereiste inhoudt, gaat de zaak bij de rechtbank Den Haag die in dit artikel wordt besproken.Wat is shockschade?Nederland kent geen algemene regeling die naasten en nabestaanden van een slachtoffer recht geeft op een schadevergoeding vanwege het verdriet dat zij hebben o...

Eerste Kamer verwerpt het wetsvoorstel uitbreiding aansprakelijkheid voor minderjarigen (wetsvoorstel 30 519)

Het door het Tweede Kamerlid Oskam ingediende initiatiefvoorstel over de uitbreiding van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen (wetsvoorstel 30 519) is door de Eerste Kamer verworpen. Dit gebeurde op 19 mei 2015 na een stemming bij zitten en opstaan. Alleen het CDA en PVV stemden voor.Op 24 september 2013 werd nog in afwachting van de door de initiatiefnemer aangekondigde novelle, het wetsvoorstel  aangehouden door de Eerste Kamer. Eerder verscheen hierover al een...

De nieuwe EEX-Verordening: geen Italiaanse torpedo’s meer?

Bij grensoverschrijdende  burgerlijke- en handelszaken is sinds 2002 de EEX-Verordening (Verordening (EG) 44/2001, ook ‘Brussel-I’ genoemd) in de rechtspraktijk van de Europese Unie van groot belang voor het bepalen van de rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen. Op 12 december 2012 is Verordening (EU) 1215/2012 tot ‘herschikking’ van de EEX-Verordening vastgesteld. Deze nieuwe verordening is inmiddels op 9 januari 2013 in werking getreden maar de nieuwe...

Onrechtmatige daad vs. schadevergoedingsvordering ex artikel 51f Wetboek van Strafvordering

Dat een strafrechtelijke veroordeling voor een bepaald, schadeveroorzakend feit – behoudens tegenbewijs – ex artikel 161 Rv. dwingend bewijs oplevert van dat feit in de civiele procedure, brengt niet met zich mee dat er aan deze feiten in de civiele procedure automatisch rechtsgevolgen worden verbonden. Hier is al eerder op deze kennispagina een artikel over geschreven. Zo dient in de civiele procedure afzonderlijk, aan de hand van de daarvoor geldende criteria, te worden bezien of de veroord...

(Tweede) Uitbreiding van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

Wanneer iemand de ziekte mesothelioom of de ziekte asbestose heeft, komt hij/zij via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming die wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) . Voor 2014 is de tegemoetkoming vastgesteld op € 19.201,--. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.Aanvankelijk (sinds 26 januari 2000) kwamen alleen werknemers met de ziekte mesothelioom op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers...

Regresrecht voor gemeenten voor WMO vanaf 2015

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die in 2015 moet worden ingevoerd krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen. De wet beoogt het voor mensen mogelijk te maken langer thuis te blijven wonen en te participeren in de samenleving.Een van de nieuwe aspecten waarin het wetsvoorstel WMO 2015 voorziet is een regresrecht voor gemeenten. De g...

Verbond van Verzekeraars in gesprek met studenten

Zo’n veertig studenten Management, Economie en Recht (MER) van de Hogeschool Zeeland gingen op 12 november in gesprek met het Verbond van Verzekeraars over nanotechnologie en de betekenis van nanotechnologie voor de verzekeringsbranche. Vragen zoals hoe een verzekeraar met nanotechnologie omgaat en wat de rol van het Verbond van Verzekeraars daarin is kwamen aan bod. Het verslag van deze dag staat op de website van het Verbond. Volgens het verslag de website van het Verbond oordeelden de stud...

Campagne Alert Online van start

Maandag 28 oktober 2013 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie de campagne Alert Online geopend. Dit is een landelijke bewustwordingscampagne, welke plaatsvindt van 28 oktober tot en met 5 november 2013. De campagne is georganiseerd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en heeft als deelnemende bedrijven onder andere verzekeraars, overheidsinstellingen, banken en IT-bedrijven.Door middel van Alert Online willen het bedrijfsleven en de overheid het risi...

Wetsvoorstel verruiming aansprakelijkheid ouders van minderjarigen

Op 24 september jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders van minderjarigen (wetsvoorstel 30 519) aangehouden.Het wetsvoorstel beoogt de thans bestaande risicoaansprakelijkheid van ouders ten aanzien van minderjarige kinderen vanaf veertien jaar, te verruimen tot alle minderjarige kinderen. Thans is de risicoaansprakelijkheid voor kinderen geregeld in artikel 6:169 BW. Op grond van lid 1 van dit artikel zijn ouders/voogden risicoaansprak...

Werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: stelplicht en bewijslast

Naast het arrest van 7 juni 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ1721) dat mijn collega Sanne Rutten heeft besproken, heeft de Hoge Raad op dezelfde datum nog een arrest gewezen in het kader van werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten (ECLI:NL:HR:2013:BZ1717). In het onderhavige geval gaat het om een uitzendkracht die als dossierbeoordelaar werkzaam is geweest bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij zou tijdens die werkzaamheden RSI hebben opgelopen.De Hoge Raad begint met een uiteenzetting van...

Ongevallen op de skipiste; een aansprakelijkheidsdilemma

Op 29 december 2011 kwam de eerste gipsvlucht van dit skiseizoen weer aan op de luchthaven van Rotterdam. Vol met skiërs die – voor het overgrote deel – op de piste ongelukkig ten val zijn gekomen. Ze hebben zelf een verkeerde manoeuvre gemaakt of zijn door een van achter komende skiër of snowboarder omver geskied.Veel skiërs zijn er niet van op de hoogte, maar er zijn wel degelijk regels vastgesteld voor op de piste, de zogenaamde pisteregels van de Internationale Ski Federatie (FIS). Niet a...