1. Home
  2. Kennis

Onze kennis Sterker door kennis

Dirkzwager deelt actief kennis met iedereen die juridische of fiscale informatie nodig heeft. Waarom? Om het niveau van onze dienstverlening te verhogen en ons netwerk te vergroten. Kennis delen is kracht. Het geeft de cliënt inzicht en maakt samenwerking en advisering doelgerichter. Kennis delen vormt de basis van alles wat we doen.
1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 15

Sociale huur en ontbinding

Op 6 juli 2018 heeft de Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad (mr. M.H. Wissink) prejudiciële vragen beantwoord. De vragen zijn gesteld door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam. De vragen zien op uitleg van artikel 6:265 BW. Dient de daarin geformuleerde regel dat iedere tekortkoming het recht tot ontbinding geeft, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt, letterlijk te worden uitgelegd? En dienen er bij ontbinding van een sociale huurovereenkomst bijzondere eisen te worden gesteld?

Aansprakelijkheid bij samenhangende contractsverhoudingen

Wanneer twee partijen besluiten een overeenkomst te beëindigen die samenhangt met een andere overeenkomst kan mogelijk sprake zijn van een onrechtmatige daad jegens een partij bij die andere overeenkomst. In een arrest van de Hoge Raad van 14 juli 2017 (ECLI:NL:HR:2017:1355) deed zich een dergelijke casus voor. De casusA sluit een overeenkomst met B waarbij B zich verplicht 70 appartementen te realiseren terwijl A het recht heeft de overeenkomst te ontbinden indien op een bepaalde datum niet...

Wanneer geniet een raadslid strafrechtelijke immuniteit?

Wettelijke regeling en achtergrond daarvanArtikel 22 Gemeentewet bepaalt dat de leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging niet in rechte kunnen worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd. Artikel 22 is van een overeenkomstige toepassing ten aanzien van de vergadering van een door de raad ingestelde bestuurscommissie. De tekst van artikel 22 Gemeentewet is e...

Contracteren met de gemeente: instemmingsvoorbehoud gemeenteraad

In de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad een aantal belangwekkende arresten gewezen over (voorbehouden bij) het contracteren met de overheid (Contractsvrijheid: voorbehoud goedkeuring gemeenteraad Overheid en contractsvrijheid: Hoge Raad over het voorbehoud “goedkeuring college” Overheid en contractsvrijheid: voorbehoud goedkeuring college en Eilandgebied Sint Eustatius). De rode draad in de rechtspraak is dat een publiekrechtelijke rechtspersoon zoals de gemeente en de provincie, waarvan de...

Bewijsbeding in algemene huurvoorwaarden

De kantonrechter Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2014:1434) heeft op 28 februari 2014 ambtshalve geoordeeld over het volgende beding opgenomen in (artikel 9.4 van) de algemene huurvoorwaarden: “Indien de huurder het gehuurde zonder toestemming van verhuurder (…) heeft onderverhuurd (…) of aan derden in gebruik heeft gegeven, rust de bewijslast dat huurder onafgebroken het hoofdverblijf in het gehuurde heeft gehouden op de huurder.”Nadat de verhuurder tijdens een huisbezoek niet de huurder maar een a...

Is een landingsbaan een gebouwde onroerende zaak in de zin van artikel 7:230a BW?

Op 11 april 2014 (ECLI:NL:HR:2014:899) had de Hoge Raad de vraag te beantwoorden of een landingsbaan van 45 meter breed met een fundering van meer dan 2,5 meter diepte waarop zware vliegtuigen zijn geland, een gebouwde onroerende zaak is in de zin van artikel 7:230a BW (de oude Huurwet – bedrijfsruimte). De Hoge Raad beantwoordt deze vraag ontkennend.Een zaak kan in elk geval worden aangemerkt als een “gebouwde onroerende zaak” in de zin van artikel 7:230a BW als zich op of onder de grond een...

Hoe breek je een contract open?

Geregeld komt de vraag aan de orde of en zo ja hoe een partij tussentijds uit een contract kan stappen. Meer in het bijzonder of bijvoorbeeld de grote wetgevingsoperaties (zorg/wonen) reden kunnen zijn contractuele verplichtingen te beëindigen of te wijzigen. Soms voorziet een contract daarin door tussentijdse opzeggingsmogelijkheden. Tussentijdse beëindiging kan ook in beeld komen indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. De wet bepaalt immers niet voor niets dat...

Hoe moet je een schriftelijk contract uitleggen?

De vraag naar de uitleg van contracten is zo oud als het bestaan daarvan. Alle geschillen waaraan een schriftelijk contract ten grondslag ligt beginnen met de uitleg van dat contract. Om eenheid te brengen en de rechter houvast te bieden heeft de Hoge Raad in 1981 (HR 13 maart 1981, NJ 1981/635) een uitleg maatstaf gegeven die tot nu toe alle stormen des tijds heeft doorstaan. Deze zogenaamde Haviltex – maatstaf komt in alle uitleggeschillen terug. Letterlijk heeft de HR in 1981 overwogen:“De...

Juridisch beleidsmedewerker van een gemeente tekent een vaststellingsovereenkomst. Is de gemeente gebonden?

Vaststond dat de ambtenaar in kwestie niet beschikte over een toereikende volmacht. Vervolgens rees de vraag of van de zijde van de gemeente de schijn was gewekt dat de juridisch beleidsmedewerker over een toereikende volmacht beschikte. Toerekenbare schijn van een toereikende volmacht is geregeld in artikel 3:61 lid 2 BW. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bevestigt nog eens dat deze bepaling aldus moet worden uitgelegd dat toerekening van de schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid aan de p...

Overheid en contractsvrijheid: voorbehoud goedkeuring college

In een kort geding voor de rechtbank Gelderland stond tussen een gemeente en een exploitant vast dat de exploitant op de hoogte was van een voorbehoud van goedkeuring door het college van burgemeester en wethouders. De exploitant stelde zich echter op het standpunt dat deze goedkeuring slechts een formaliteit was. De exploitant baseerde dat op de totstandkoming van eerdere overeenkomsten in het verleden en de gang van zaken in dit geval. De exploitant had een akkoord van de ambtenaren over de...

Contractsvrijheid: voorbehoud goedkeuring gemeenteraad

Na invoering van de dualisering ontstond discussie over de vraag of een voorbehoud goedkeuring gemeenteraad nog wel geldig gemaakt kon worden. Het hof Den Haag zag daarin op 17 april 2012 geen bezwaren.De gemeente Giessenlanden bood aan een woning met bijbehorende grond te kopen voor € 560.000,00. Het bod werd gedaan onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Na verdere onderhandelingen bereiken partijen in september 2009 een akkoord over de prijs (€ 620.000,00). Op 27 april 2010...

Overheid en contractsvrijheid: Hoge Raad over het voorbehoud "goedkeuring college"

In een recent arrest van 1 juni 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over het voorbehoud “goedkeuring college”. Deze uitspraak leidt tot een nog zorgvuldigere formulering van een dergelijk voorbehoud.De gemeente Almere onderhandelt met een supermarktketen over de vestiging van een supermarkt binnen de gemeente en – vooruitlopend daarop – over een tijdelijke vestiging op huurbasis. De onderhandelingen over de vestiging van een tijdelijke supermarkt vonden hun weerslag in een i...

1 2