1. Home
 2. Kennis
 3. Artikelen
 4. Aanscherping administratieve verplichtingen voor digitale platformexploitanten (DAC7)

Aanscherping administratieve verplichtingen voor digitale platformexploitanten (DAC7)

Met ingang van 1 januari 2023 worden bepaalde platformexploitanten verplicht gegevens van verkopers op hun platform te verzamelen, verifiëren en rapporteren aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal deze gegevens vervolgens automatisch uitwisselen met de belastingautoriteiten van andere EU-lidstaten. Deze nieuwe regelgeving volgt uit een wijziging van de EU-richtlijn betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (DAC7) en is op 23 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer.
Leestijd 
Auteur artikel Pieter Bernsen
Gepubliceerd 30 maart 2022
Laatst gewijzigd 30 maart 2022

Introductie

De digitalisering van de economie heeft de laatste jaren een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Hierdoor is ook het grensoverschrijdende goederen- en dienstenverkeer toegenomen, waardoor inkomsten van verkopers die gebruik maken van digitale platforms vaker niet of niet in de juiste EU-lidstaat in de belastingheffing worden betrokken. Met de wijziging van de EU-richtlijn en het wetsvoorstel van 23 maart 2022 wordt beoogd meer transparantie met betrekking tot de activiteiten via digitale platformen te creëren en de inkomsten te laten belasten in de EU-lidstaat die daar recht op heeft. Dit kan voor wat betreft de Nederlandse belastingheffing onder andere van belang zijn voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de btw. Men probeert dat te bereiken door de invoering van een systeem van uniforme rapportageverplichtingen en automatische uitwisseling van verkregen inlichtingen en gegevens tussen de belastingautoriteiten van de EU-lidstaten. In Nederland zal dit laatste plaatsvinden via de Wet op de internationale bijstandsverlening (WIB), op grond waarvan digitale platformexploitanten gegevens van verkopers dienen te verzamelen, verifiëren en rapporteren aan de Belastingdienst. 

Digitaal platform en platformexploitant

Een digitaal platform is elke software - bijvoorbeeld een website of een app - door middel waarvan een verkoper in staat wordt gesteld om een relevante activiteit (zie hierna) te verrichten aan een gebruiker van die software. De platformexploitant is de entiteit die een overeenkomst sluit met een verkoper om het platform (bijvoorbeeld de website) beschikbaar te stellen aan de verkoper. Voor de kwalificatie als platform is het niet doorslaggevend of de verkoper de relevante activiteit direct zelf aan een gebruiker levert of dat het platform die activiteit eerst zelf inkoopt en vervolgens uit eigen naam aan gebruikers aanbiedt.

Rapporterende platformexploitanten

De verplichting om gegevens van verkopers te verzamelen, verifiëren en rapporteren gelden voor zogenoemde rapporterende platformexploitanten.

Een rapporterende platformexploitant is een entiteit:

 • die fiscaal ingezetene is van een EU-lidstaat; of
 • die is opgericht in overeenstemming met de wetgeving van een EU-lidstaat; of
 • waarvan de plaats van (werkelijke) leiding zich in een EU-lidstaat bevindt; of
 • die een vaste inrichting heeft in een EU-lidstaat.

Van een rapporterende platformexploitant is ook sprake indien deze niet een van bovenstaande kenmerken bezit, maar wel de verrichting van een relevante activiteit op zijn platform faciliteert voor te rapporteren verkopers of in verband met de verhuur van een onroerende zaak die in een EU-lidstaat is gelegen. Volledig buiten de EU opererende platformexploitanten kunnen dus verplicht zijn om gegevens van verkopers die gebruik maken van hun digitale platform te rapporteren.

De rapportageverplichting bestaat voor een platformexploitant in slechts één EU-lidstaat, ook als de exploitant of verkoper in meerdere EU-lidstaten ingezetene is. Op grond van de EU-richtlijn en de nieuwe wetgeving vindt binnen de EU immers uitwisseling van de relevante gegevens plaats.

Ontheffingen van de rapportageplicht (switch-off-mechanisme) is mogelijk ingeval op grond van andere internationale regelgeving of overeenkomsten sprake is van een adequate rapportageverplichting, zoals bijvoorbeeld opgesteld aan de hand van modelregels die de OESO in dit kader heeft opgesteld.

Verkopers en relevante activiteiten

De rapporterende platformexploitant dient gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst over verkopers die van hun digitale platform gebruikmaken. Een verkoper is een natuurlijk persoon of een entiteit (ongeacht de juridische aard) die ingezetene is van een EU-lidstaat of die een onroerende zaak verhuurt die in een EU-lidstaat is gelegen en op enig moment gedurende de rapportageperiode geregistreerd staat op het platform van de rapporterende platformexploitant. Er is bijvoorbeeld sprake van een geregistreerde verkoper indien deze een account heeft op het platform of een contractuele relatie is aangegaan met het platform.

Een relevante activiteit is een van onderstaande activiteiten die voor een tegenprestatie worden verricht op of door middel van het platform van de rapporterende platformexploitant waarbij laatstgenoemde ook wetenschap heeft of redelijkerwijs - al dan niet via derden - kan hebben van het bedrag van de tegenprestatie. Het gaat om de volgende activiteiten:

 • de verhuur van een onroerende zaak, daaronder begrepen zakelijke en niet-zakelijke onroerend zaken, alsmede elke andere onroerend zaak en parkeerruimten;
 • een persoonlijke dienst;
 • de verkoop van goederen;
 • de verhuur van transportmiddelen.

Hieronder vallen niet activiteiten van een verkoper verricht in de hoedanigheid van werknemer van de platformexploitant of een daaraan gelieerde entiteit.

De rapportageverplichting geldt zowel voor grensoverschrijdende als voor niet-grensoverschrijdende activiteiten. Dit betekent dat ingeval een Nederlandse verkoper een relevante activiteit verricht door gebruik te maken van het digitale platform van een Nederlandse (rapporterende) platformexploitant, de gegevens van die Nederlandse verkoper door die exploitant moeten worden verzameld, geverifieerd en gerapporteerd aan de Nederlandse Belastingdienst. 

Hotelketens of touroperators kunnen onder bepaalde omstandigheden uitgesloten worden van de rapportageverplichtingen.

Gegevens over kleine verkopers hoeven niet te worden gerapporteerd. Een kleine verkoper is een verkoper die in één jaar minder dan 30 relevante activiteiten heeft gefaciliteerd door de verkoop van goederen en daarmee ten hoogste € 2.000 heeft ontvangen. Deze drempel geldt overigens niet voor de verhuur van onroerende zaken, het verlenen van een persoonlijke dienst of de verhuur van transportmiddelen. Hiernaast gelden bepaalde uitzonderingen voor een verkoper die een overheidsinstantie is of entiteiten die beursgenoteerd zijn.

Te verzamelen, verifiëren en rapporteren gegevens 

De platformexploitant dient zowel gegevens over zichzelf als over de relevante verkoper te rapporteren aan de Belastingdienst.

De eigen gegevens die de platformexploitant dient te rapporteren zijn:

 • de naam;
 • het kantooradres;
 • het fiscale identificatienummer;
 • de handelsnaam of namen van het platform waarover gerapporteerd wordt.

De gegevens die over de verkoper dienen te worden verzamelend zijn onder andere:

 • de totale tegenprestatie die is betaald of gecrediteerd per kwartaal;
 • het aantal relevante activiteiten waarvoor is betaald of gecrediteerd;
 • alle honoraria, commissielonen of belastingen die door de rapporterende platformexploitant werden ingehouden of geheven;
 • voor- en achternaam of wettelijke benaming van de verkoper;
 • de identificatiecode van de financiële rekening van de verkoper;
 • het hoofdadres van de verkoper;
 • het tax-identification-number van de verkoper (BSN, RSIN, etc.), met vermelding van lidstaat van afgifte, bij gebrek daaraan en indien van toepassing de geboorteplaats van die verkoper;
 • het btw-identificatienummer van de verkoper;
 • de geboortedatum van de verkoper, indien van toepassing;
 • het bedrijfsregistratienummer van de verkoper, indien van toepassing;
 • het bestaan van elke vaste inrichting via welke relevante activiteiten worden verricht in de Unie door de verkoper.

Indien de verkoper een onroerende zaak in de EU verhuurt, dient de platformexploitant tevens gegevens te rapporteren over de adresgegevens van de onroerende zaak en het kadasternummer of het buitenlandse equivalent daarvan.  

Voorafgaand aan de rapportering van deze gegevens aan de Belastingdienst dient de platformexploitant de verzamelde gegevens te verifiëren om de geldigheid van het TIN en/of btw-identificatienummer vast te stellen, door gebruik te maken van alle inlichtingen en documenten waarover hij in zijn registers beschikt, onder andere met behulp van elke elektronische interface die gratis beschikbaar is gesteld door een EU-lidstaat. Ook dient de platformexploitant de verkoper te informeren dat en welke gegevens hij heeft gerapporteerd aan de Belastingdienst.

Meer specifieke verzamel- en verificatievereisten zullen worden opgenomen in een nog te publiceren algemene maatregel van bestuur, waarbij strikt zal worden aangesloten bij de EU-richtlijn (2021/514).

Inwerkingtreding

De beoogde inwerkingtreding van de maatregelen uit het wetsvoorstel is 1 januari 2023. De rapportageverplichtingen zijn voor het eerst van toepassing op relevante activiteiten vanaf 1 januari 2023. De gegevens dienen door de platformexploitant per kalenderjaar te worden gerapporteerd. De platformexploitant moet er voor zorgdragen dat de verificatie en verzameling van de gegevens op 31 december van het kalenderjaar is afgerond. Rapportering aan de Belastingdienst moet uiterlijk op 31 januari na afloop van het desbetreffende kalenderjaar hebben plaatsgevonden. Dit betekent dat bij inwerkingtreding van deze regeling per 1 januari 2023 de rapporterende platformexploitant op 31 december 2023 alle relevante gegevens van verkopers op het platform moet hebben verzamelend en geverifieerd en deze gegevens vervolgens uiterlijk op 31 januari 2024 aan de Belastingdienst moeten hebben gerapporteerd. Voor platformexploitanten die op 1 januari 2023 reeds geregistreerde verkopers op hun platform hebben, geldt dat de relevante gegevens uiterlijk op 31 december 2024 moeten zijn verzameld en geverifieerd en uiterlijk op 31 januari 2025 aan de Belastingdienst zijn gerapporteerd.

Ingeval de platformexploitant de rapportageverplichting niet (tijdig) nakomt, kan afhankelijk van de feiten en omstandigheden een maximale boete worden opgelegd op basis van de zogenoemde zesde categorie (€ 900.000 in 2022). Bovendien kan tot strafrechtelijke vervolging worden overgegaan.

Slotopmerkingen

Met ingang van 1 januari 2023 worden platformexploitanten verplicht relevante gegevens te verzamelen en verifiëren van verkopers die gebruik maken van hun platform. Dat geldt ook als de activiteiten uitsluitend binnen Nederland plaatsvinden. Deze gegevens zullen aan de Belastingdienst moeten worden gerapporteerd en kunnen vervolgens automatisch worden uitgewisseld met de belastingautoriteiten van andere EU-lidstaten. Op het niet-naleven van de verplichtingen rust een boete en eventuele strafrechtelijke vervolging.

In dat verband is het relevant om te beoordelen of een entiteit binnen uw organisatie kwalificeert als een (verplicht) rapporterende platformexploitant. Mocht dat het geval zijn, dan zal in de loop van 2022 een plan van aanpak moeten worden opgesteld voor:

 • de beoordeling van relevante activiteiten van verkopers op het platform;
 • de verzameling en verificatie van de relevante gegevens van de verkopers via het platform;
 • de rapportage van de relevante gegevens aan de Belastingdienst.

Dit plan van aanpak zou kunnen opgenomen worden in een tax-control-framework van uw organisatie.

Neemt u gerust contact op met één van onze fiscalisten indien u meer informatie wenst te ontvangen omtrent de gevolgen van deze rapportageverplichtingen. Uiteraard kunnen wij u ook helpen bij de analyse van de mogelijke gevolgen voor uw organisatie en de opzet van een plan van aanpak.