Overplaatsing binnen een onderneming

In dit vijfde artikel gaan wij in op de verblijfsvergunning voor arbeid in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming (concern).

Voorwaarden

De verblijfsvergunning voor arbeid in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming is bedoeld om buitenlandse werknemers van een buiten de EU gevestigde onderneming, over te plaatsen naar een onderdeel van die onderneming in Nederland. De volgende voorwaarden gelden voor deze verblijfsvergunning:

(1) Leidinggevende, specialist of trainee-werknemer

De buitenlandse werknemer moet gaan werken als leidinggevende, specialist of trainee-werknemer.

(2) Eerdere overplaatsing

De werknemer mag niet korter dan zes maanden voor de aanvraag al eens zijn overgeplaatst naar Nederland.

(3) Drie maanden in dienst

De buitenlandse werknemer is ten minste drie maanden in dienst bij de buiten de EU gevestigde onderneming.

(4) Arbeidsovereenkomst

De buitenlandse werknemer moet een arbeidsovereenkomst met de buiten de EU gevestigde onderneming hebben.

(5) Kwalificaties en ervaring, of diploma

De buitenlandse werknemer moet de kwalificaties en ervaringen bezitten die vereist zijn als leidinggevende of specialist, of in het bezit zijn van een masterdiploma op Hbo-niveau of universitair niveau (en een trainee-overeenkomst als hij als trainee gaat opereren).

(6) Erkenning beroepskwalificaties

Indien de buitenlandse werknemer een gereglementeerd beroep gaat uitoefenen moet hij beschikken over een erkenning van de beroepskwalificaties.

(7) Wettelijk minimum en marktconform

De arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden liggen ten minste op het niveau van het wettelijke minimum en zijn marktconform.

(8) Nederlandse vestiging

De werkgever of Nederlandse vestiging voert een economische activiteit uit. De Nederlandse vestiging mag niet opgericht zijn met als belangrijkste doel het overplaatsen van personen.

(9) Hoofdverblijf en langst durende verblijf

De buitenlandse werknemer heeft op het tijdstip van de overplaatsing zijn hoofdverblijf buiten de EU. Daarnaast moet Nederland gelden als lidstaat waar de buitenlandse werknemer over het geheel genomen het langst durende verblijf tijdens de overplaatsing heeft.

(10) Geen afwijzingsgrond

Er mag geen afwijzingsgrond in de zin van art. 16 lid 1 onder a t/m g van de Vreemdelingenwet aanwezig zijn.

(11) Geen sancties

De werkgever heeft in de periode van maximaal vijf jaar voorafgaande aan de aanvraag geen sanctie opgelegd gekregen wegens het overtreden van art. 2 van de Wet arbeid vreemdelingen of wegens het niet of onvoldoende afdragen van loonbelasting, premies voor de werknemersverzekeringen of premies voor de volksverzekeringen.

Kosten, beslistermijn en geldigheidsduur

De verblijfsvergunning moet worden aangevraagd bij de IND. De IND heeft drie maanden de tijd om te beslissen op de aanvraag. De IND brengt voor de aanvraag € 320 in rekening.

De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning is drie jaar voor leidinggevenden en specialisten en één jaar voor trainees.

 

 

Scherm met data
Ga verder met lezen

Onderzoeker

Volgende