Het coronavirus en de luchtvaart: juridische gevolgen

Uitgifte van vouchers bij annulering is in het licht van corona-uitbraak tijdelijk toegestaan

Indien een luchtvaartmaatschappij haar vlucht annuleert, dient zij de passagier een alternatieve vlucht aan te bieden of restitutie van het vliegticket. Als gevolg van de Corona-uitbraak bieden veel luchtvaartmaatschappijen hun passagiers nu een voucher aan die voor een bepaalde periode kunnen worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe vliegtickets. Hoewel dit niet in lijn is met Verordening 261/2004 ,vindt het kabinet het tijdelijk gebruik van vouchers een acceptabel alternatief, omdat een passagiers het recht behoudt op terugbetaling van diens ticket, en er wordt voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen in nog grotere financiële nood komen.

Op grond van Verordening 261/2004 hebben passagiers met een los vliegticket bij annulering van een vlucht door de luchtvaartmaatschappij recht op:

  • een alternatieve vlucht; of
  • restitutie van het vliegticket.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw Van Nieuwenhuizen, benoemt in haar brief van 30 maart jl. aan de Kamer dat luchtvaartmaatschappijen wegens de uitbraak van het coronavirus en de gevolgen daarvan op de luchtvaart (zoals vliegverboden) echter momenteel in zeer beperkte mate in staat zijn om alternatieve vluchten aan te bieden. Ook zijn luchtvaartmaatschappijen onvoldoende liquide om op korte termijn alle tickets terug te betalen. Zo gaat het om honderdduizenden terug te betalen tickets, terwijl het aantal nieuwe boekingen drastisch is gedaald. Om die reden zijn luchtvaartmaatschappijen begonnen met de uitgifte van vouchers die voor een bepaalde periode kunnen worden gebruikt voor de aanschaf van nieuwe vliegtickets. Na het ongebruikt verlopen van (een deel van) deze vouchers wordt alsnog overgegaan tot terugbetaling van de ticketprijs.

Het kabinet vindt het tijdelijk gebruik van vouchers een acceptabel alternatief, omdat een passagier het recht behoudt op terugbetaling van diens ticket, en er wordt voorkomen dat luchtvaartmaatschappijen in nog grotere financiële nood komen.

Hoewel de handelwijze van de luchtvaartmaatschappijen niet in lijn is met Verordening 261/2004, zal deze handelwijze in het licht van Corona voor een beperkte termijn worden gedoogd. Om die reden heeft minister Van Nieuwenhuizen op 25 maart jl. een aanwijzing gegeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om niet te handhaven op de verplichting tot terugbetaling onder artikel 8, eerste lid onderdeel a van Verordening 261/2004 als een luchtvaartmaatschappij stelselmatig voornoemd artikel overtreedt door uitgifte van vouchers in plaats van terugbetaling van tickets binnen zeven dagen.

De voorwaarden om af te zien van handhaving zijn dat:

  • de vouchers maximaal 12 maanden geldig zijn;
  • passagiers na verloop van de vouchers het ongebruikte deel ervan krijgen uitbetaald;
  • het initiatief om tot uitbetaling over te gaan bij de luchtvaartmaatschappij ligt. Luchtvaartmaatschappijen dienen hierover helder te communiceren met hun klanten.

De volgende stap is volgens minister Van Nieuwenhuizen dat op korte termijn de uit de aanwijzing voortkomende beleidsregel in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Deze beleidsregel zal in werking treden met ingang van de dag na verschijning in de Staatscourant en werkt  terug tot en met 1 maart 2020. De beleidsregel zal van toepassing zijn tot en met 30 juni 2020. Te zijner tijd bekijkt minister Van Nieuwenhuizen of verlenging nodig is.

Omdat het kabinet het belangrijk vindt om juridische duidelijkheid te verschaffen en het de luchtvaartmaatschappijen tegemoet wil komen met betrekking tot hun financiële verplichtingen op de zeer korte termijn, heeft Nederland bij de Europese Commissie aangedrongen op tijdelijke aanpassing van Verordening 261/2004. Daarbij wordt de balans tussen belangen van passagiers en luchtvaartmaatschappijen scherp in de gaten gehouden.

Mijn collega Evelien Boonzaaijer gaat in haar blog in op de uitgifte van Corona-reisvouchers met SGR-dekking bij annulering van een pakketreis door de reisorganisatie.

Wij blijven u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Ga verder met lezen

Voorlopig nog geen garantiefonds voor losse vliegtickets

Volgende