Zoeken
  1. Woningcorporatie en overdrachtsbelasting

Woningcorporatie en overdrachtsbelasting

Verschenen in: Vastgoedrecht 2016-6
Auteur publicatieJohn Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd23 december 2016
Laatst gewijzigd23 december 2016
Leestijd 

De Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) kent faciliteiten op grond waarvan Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) onder voorwaarden een vrijstelling voor de verschuldigdheid van overdrachtsbe- lasting krijgen bij de overdracht casu quo verkrijging van onroerende zaken. Deze vrij- stelling speelt bij de overdracht van onroe- rende zaken in het kader van een taakover- dracht tussen ANBI’s.1 In deze bijdrage wordt op de meest relevante voorwaarden waaron- der deze vrijstelling van toepassing is inge- gaan tegen de achtergrond van de thans daarover plaatsvindende discussie.

Download publicatie