1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Zorg

Sector Zorg

Dirkzwager is marktleider in juridisch en fiscaal advies voor de zorgsector. Onze advocaten, notarissen en fiscalisten werken voor een breed scala aan zorginstellingen, zoals (universitaire) ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, ggz-instellingen, gehandicaptenzorginstellingen, verpleeg- en thuiszorginstellingen en individuele medisch specialisten. Daardoor beschikken wij over ruime ervaring en kennen we de sector door en door.

De zorgsector staat continu onder druk door onder andere personeelstekort, stijgende zorgkosten, wet- en regelgeving en patiënten en cliënten die mondiger én kritischer worden. Aan de andere kant ontstaan er kansen door nieuwe technologieën, veranderende verhoudingen en samenwerking. Dat leidt tot allerlei uitdagingen op bestuurlijk, maatschappelijk, technologisch en juridisch gebied.

Bij Dirkzwager kunt u terecht voor de passende juridische en fiscale dienstverlening voor uw instelling.

Partner in de gezondheidszorg

Dirkzwager kent de gezondheidszorg, de belangen en de samenhang van onderwerpen die op uw bordje liggen. Met onze ervaring in de zorgsector en kennis van de wet- en regelgeving zorgen we voor heldere inzichten en praktische adviezen. Zodat u in staat bent passende keuzen te maken voor uw zorginstelling, uw patiënten en uw medewerkers in de complexe wereld van de zorg.

Onze expertises binnen de gezondheidszorg

We geven juridisch en fiscaal advies aan zorginstellingen voor een breed scala aan onderwerpen:

Zorginkoop & aanbesteding

Zorginkoop en aanbesteding gaan verder dan alleen het samenbrengen van belangen.

Dirkzwager heeft veel ervaring met het begeleiden van zorgaanbieders bij zorginkoop- en aanbestedingstrajecten door zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Wij gaan verder dan het enkel bieden van juridische ondersteuning. Vanuit onze kennis en ervaring van de zorgsector bieden wij ook strategisch advies en zijn wij een ‘sparring partner’ voor veel zorgaanbieders. Wij adviseren (ook op de achtergrond) bij geschillen over bijvoorbeeld materiële controles en vergoeding van zorg. Door in een vroeg stadium tactisch de juiste stappen te zetten, kan een procedure vaak worden voorkomen. Maar ook wanneer buiten rechte geen oplossing gevonden kan worden, kunt u een beroep doen op onze gespecialiseerde advocaten.

Zorginkoop en aanbesteding

Arbeidsrecht & pensioen

Goede zorg kan alleen geleverd worden met de inzet van goed personeel.

Zo’n 50 tot 70% van het budget van zorginstellingen wordt besteed aan personeelslasten. Met juridische middelen helpen wij u om dit budget zo goed mogelijk in te zetten ten behoeve van het primaire proces. Onze arbeidsrecht- en pensioenspecialisten weten niet alleen veel van het arbeidsrecht en het pensioenrecht maar weten ook wat er bij u speelt. Van WNT vraagstukken tot uitbesteding, van reorganisaties tot RVU-vraagstukken, van medezeggenschap tot individuele casuïstiek, met al uw vragen kunt u terecht bij onze advocaten. Wij denken graag met u mee om het beste uit uw mensen te halen.

Arbeidsrecht & pensioen

Gezondheidsrecht

Praktisch uitvoerbaar gezondheidsrechtelijk advies.

Wij adviseren zorginstellingen en zorgprofessionals over gezondheidsrechtelijke vraagstukken waar zij in de praktijk tegenaanlopen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om patiëntenrechten, kwaliteitswetgeving, gedwongen zorg, klacht- en tuchtrecht en vertegenwoordigingsvraagstukken. Ook strategisch denken wij graag mee. Naast juridische belangen spelen vaak ook financiële en ethische belangen een grote rol in de uiteindelijke besluitvorming. Mocht een rechterlijke procedure onvermijdelijk zijn, dan bent u bij ons ook op de juiste plek. Neem voor vrijblijvend advies contact op met een van onze specialisten.

Gezondheidsrecht

Medische aansprakelijkheid & tuchtrecht

Schade- of tuchtzaken: balanceren tussen het belang van uw instelling en respect voor de - vaak kwetsbare - andere partij

In de zorg is vertrouwen tussen zorgverlener en patiënt cruciaal. Helaas komen patiënt en zorgverlener in de praktijk ook wel eens tegenover elkaar te staan, bijvoorbeeld in procedures waarin het gaat om schadevergoeding of in tuchtprocedures. Het voeren van verweer in dergelijke procedures vereist een goede balans tussen enerzijds reguliere belangenbehartiging en anderzijds respect voor en inleving met de - vaak kwetsbare - andere partij. Ons team heeft veel ervaring met de ondersteuning bij medische aansprakelijkheid en tuchtklachten en werkt in opdracht van diverse zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen en verzekeraars.        

Medische aansprakelijkheid en tuchtrecht

Vastgoed

Ontwikkelingen zoals zorg op afstand, scheiden van wonen en zorg vragen om scherpe keuzes over uw vastgoed.

Dirkzwager heeft ruime ervaring met het begeleiden van zorginstellingen, ziekenhuizen, woningcorporaties en beleggers bij aan- en verkoop van zorgvastgoed, waaronder sale-and-leaseback constructies. Wij weten hoe het College Sanering en de Autoriteit Wonen toetst. Voor (her)ontwikkelaars van bestaand zorgvastgoed ontwikkelden wij een (gratis) digitale tool waarmee het projectresultaat op een snelle en eenvoudige wijze kan worden getoetst. Bovendien kunnen we u laten weten hoe dit resultaat geoptimaliseerd kan worden.

Vastgoed

Mededingingsrecht

Mededingingsrecht in de zorgsector.

Samenwerking, coördinatie en informatiedeling zijn niet weg te denken uit de zorgsector. Soms kan hierdoor sprake zijn van concurrentiebeperking. Concurrentiebeperkende afstemming tussen verschillende zorgaanbieders is in principe niet toegestaan. Dat is anders als de voordelen van de concurrentiebeperking opwegen tegen de nadelen. Dirkzwager adviseert over de mogelijkheden tot samenwerking binnen het kader van de wet. Als zorgaanbieders hun samenwerking zodanig intensiveren dat sprake is van een fusie, overname of oprichting van een joint-venture, moet dit mogelijk aan de Nederlandse Zorgautoriteit en/of Autoriteit Consument & Markt worden voorgelegd. Ook hierbij helpen onze specialisten graag.

Mededingingsrecht

Fiscaliteit

Fiscale risico’s en kansen binnen de zorgsector.

De fiscalisten van Dirkzwager adviseren onder andere bij reorganisaties, het ontplooien of overnemen van nieuwe activiteiten, het aangaan van samenwerkingen met derden of overleg met de belastingdienst. Onze rol kan variëren van sparringpartner tot proactief adviseur op het gebied van onder andere btw, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Neem voor fiscaal advies contact op met een van onze specialisten. Zij helpen u graag.

Fiscaliteit

Privacy

Het Dirkzwager privacyteam kan u bijstaan met allerhande kwesties op het gebied van privacyrecht.

Deze samenloop van privacyrecht en gezondheidsrecht vraagt om specialistische kennis, die wij in huis hebben. Verschillende disciplines werken hierbij zo nodig intensief samen. Hierdoor beschikken wij niet alleen over de meest actuele kennis op dit gebied, maar kunnen wij ook eenvoudig schakelen om u zo nodig snel van advies of juridische bijstand te kunnen voorzien. Als onze cliënten te maken krijgen met een datalek, beveiligingsincident of onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens, is dat natuurlijk van essentieel belang.

Privacy en zorg

Governance & ondernemingsrecht

Continuïteit begint bij goede governance.

De inrichting van een professionele governance vraagt om grondige kennis van de zorgsector en praktische ervaring. Wij ondersteunen bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen, hun brancheorganisaties (BoZ, ActiZ, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN) en hun beroepsverenigingen bij de oplossing van strategische vraagstukken, samenwerkingsproblemen in de boardroom en het governanceproof maken van zorgorganisaties. Naast nieuwe ondernemingsvormen voor innovatieve zorgaanbieders ontwikkelen wij met een multidisciplinair team van governancedeskundigen en fiscalisten duurzame netwerkorganisaties voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Governance en Ondernemingsrecht

Samenwerkingen, fusies & overnames 

Samenwerking in de zorg, een basis voor de toekomst.

Samenwerking in de zorg, een basis voor de toekomst.
Ontwikkelingen in het zorglandschap noodzaken zorgaanbieders om meer en efficiënter samen te werken. Sectorspecifieke regels spelen daarbij een belangrijke rol. Wij adviseren vanuit onze kennis van die regelgeving en van de dynamiek in de sector over (rechts)vorm, organisatie-, governance- en medezeggenschapstructuur van samenwerkingsverbanden en begeleiden fusies en overnames. We gaan praktisch en doelgericht te werk bij de juridische en fiscale vraagstukken die spelen bij het opzetten van regionale en sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden, (complexe) herstructureringen, fusies en overnames in de zorg.

Samenwerkingen, fusies en overnames

Maatschapsgeschillen/MSB

Ziekenhuizen en medisch specialisten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De organisatie van medisch specialisten in ziekenhuizen kent verschillende dimensies. Vrijgevestigd medisch specialisten zijn veelal in MSB’s georganiseerd. Daarnaast bestaan vaak afzonderlijke vakgroepen, die soms nog als maatschap georganiseerd zijn. Soms zijn er ook specialisten in dienstverband. De Vereniging Medische Staf (VMS) geldt daarbij veelal als vertegenwoordiger van alle medisch specialisten.

Maatschapsgeschillen/MSB

Financieringen

De financieel specialisten van Dirkzwager adviseren en procederen voor zorginstellingen.

Om tal van redenen kunnen zorginstellingen externe financiering nodig hebben of bestaande financieringen willen herstructureren. Daarbij is vaak ook een rol weggelegd voor het WFZ. Tevens kunnen er vraagstukken spelen ten aanzien van zekerheden, vergoedingssystematiek, door de bank in de documentatie opgenomen verplichtingen en eventuele zorgplichtkwesties. Ook kunnen er rentederivaten zijn die een eigen dynamiek kennen. Bij omvangrijkere financieringen wordt door banken specifieke kredietdocumentatie gehanteerd (LMA (light) en kan het interessant zijn om EIB leningen aan te gaan.

Financieringen

E-Health & IT-technologie

IT is onmisbaar voor goede zorg en tegelijk vaak een complex samenspel tussen de verschillende stakeholders.

Zonder goed werkende IT infrastructuur is het onmogelijk goede zorg te leveren. Zorginstellingen worden in toenemende mate afhankelijk van verschillende IT-systemen zoals een Elektronisch Patiënten Dossier en logistiek of warehouse (ERP) systemen. Goede contracten en goed contractmanagement waarbij rekening is gehouden met de belangrijkste risico’s is daarbij een must. Daarnaast verplaatst de zorg zich steeds meer naar de regio of huis waarbij sensoren en eHealth app’s ingezet worden. Ons team van IT-recht specialisten kan u helpen bij het inkopen van IT en het begeleiden van onderhandelingen, juridische begeleiding bij implementatietrajecten alsook het begeleiden en oplossen van geschillen.

E-Health & IT-technologie
Onze producten voor de gezondheidszorg

Naast onze juridische expertise voor de gezondheidszorg bieden we ook een aantal specifieke producten voor zorginstellingen:

Schoonmaak

Juristen en fiscalisten van Dirkzwager kunnen uw instelling begeleiden bij de overgang naar schoonmaak in eigen beheer en bij het opzetten van een schoonmaakstructuur.

Grip op kosten en grip op kwaliteit zijn belangrijk voor zorginstellingen. Dat geldt ook voor schoonmaak. Wij begeleiden bij de overgang naar schoonmaak in eigen beheer en het opzetten van een schoonmaakstructuur.

Schoonmaakstructuur

Valorisatie

Valoriseer waardevolle octrooien en vergroot uw onderzoeksbudget.

Innovatie wordt steeds meer een bedrijfsactiviteit bij zorginstellingen. Hoe zorgt u ervoor dat de waarde van uw innovatie voor uw patiënten, uw instelling en anderen zo groot mogelijk is? Daar staat ons valorisatie-team voor.  

Valorisatie

Cybersecurity

Het Cybersecurity Team combineert brede ervaring met digitale technologieën en IT-systemen met diepe kennis van de verschillende branches zoals gezondheidszorg en verzekeringen.

Het toenemende belang van data, zorg op afstand en connectiviteit maken beveiliging van gegevens steeds complexer. Ons Cybersecurity Team begeleidt in de hele keten; van preventieve maatregelen, incident response en crisismanagement tot en met juridische bijstand achteraf. 

Cybersecurity

 

 

EventsActualiteiten Huurrecht voorjaar 2022

Huurrechtspecialisten Rutger Fabritius en Kristel Verkleij praten u bij over de actualiteiten die zich in 2021/2022 hebben voorgedaan.


Bekijk alle events over Zorg

Gerelateerde artikelen

3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 659

De algemene toezichtstaak van de NZa inzake aanmerkelijke marktmacht

Op 15 maart 2022 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) zich uitgelaten over een besluit van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarin zij na klachten van een GGZ-aanbieder geweigerd heeft onderzoek in te stellen naar de aanmerkelijke marktmacht (AMM) van Zilveren Kruis. Het beroep is ongegrond, maar de uitspraak bevat een aantal mooie overwegingen van het CBb over de algemene toezichtstaak van de NZa inzake AMM. Hierna staan wij stil bij de de AMM-bevoegdheid van de NZa, de standpunten van de zorgaanbieder en de NZa en de overwegingen van het CBb daarover.

Hof versterkt positie zorgaanbieders met arrest over vergoeding onder de aanvullende verzekering

Het gerechtshof Arnhem Leeuwarden heeft op 15 februari 2022 een belangrijk arrest gewezen over de vraag onder welke omstandigheden een zorgverzekeraar onrechtmatig handelt door de vergoeding van bepaalde hulpmiddelen (in dit geval steun- en therapiezolen) uit de aanvullende verzekering te schrappen. Het arrest versterkt de positie van zorgaanbieders, met wiens belangen zorgverzekeraars ook bij het inrichten en afsluiten van de aanvullende verzekering rekening moeten houden.

Integriteit op de werkvloer (2): de gedragscode

Dat organisaties er goed aan doen voldoende aandacht te besteden aan integriteit op de werkvloer is helder, zoals ook besproken in de eerste blog van deze reeks ('het belang van integriteitsbeleid'). Het klinkt natuurlijk mooi, ‘het verinnerlijken van integer gedrag in de bedrijfscultuur’, maar hoe wordt dat bereikt? Een belangrijke eerste stap is te zorgen voor heldere kaders. Hoe verwacht ik als werkgever dat mijn personeel zich gedraagt? Zowel intern ten opzichte van elkaar, alsook extern in verhouding tot bijvoorbeeld klanten, cliënten, leveranciers, andere derden en sociale media.

Integriteit op de werkvloer (1): het belang van preventief integriteitsbeleid

De afgelopen maanden een veelgehoord advies: ‘werkgevers doen er verstandig aan alert te zijn op signalen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen organisatie’. Absoluut. De #metoo is met recht weer actueel, waarbij je de vraag kunt stellen of dit thema geen permanente plaats moeten krijgen op de HR-agenda van iedere organisatie. De vraag stellen, is hem beantwoorden: zonder twijfel moeten werkgevers met regelmaat voldoende aandacht besteden aan het voorkomen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag onder werknemers. Niet pas zodra zich een incident voordoet, maar aan de voorkant, beleidsmatig, transparant en binnen alle lagen van de organisatie. Daarmee is ongewenst gedrag van werknemers niet volledig te voorkomen, maar met de juiste tools en procedures wel te reduceren en beheersbaar te houden.

Het zorgprestatiemodel: mogelijke knelpunten en risico's

In deze blogreeks hebben we uitgebreid stilgestaan bij verschillende aspecten van het zorgprestatiemodel. Deze nieuwe bekostigingssystematiek gaat uit van prestatiebekostiging. Men streeft hiermee naar meer eenvoud, minder administratieve lasten en een betere aansluiting op de daadwerkelijk geleverde zorg. In onze blogreeks is naar voren gekomen dat het nog maar de vraag is of het zorgprestatiemodel daadwerkelijk zorgt voor meer eenvoud en minder administratieve lasten. Wij signaleren in ieder geval een aantal knelpunten en risico’s. In dit laatste blog zullen wij die verder toelichten.

Stand van zaken bij de implementatie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

Parallel aan de invoering van het zorgprestatiemodel loopt de implementatie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (hierna: LKS). Het LKS beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder in de curatieve GGZ moet voldoen. Het gaat daarbij met name om de rol van de regiebehandelaar en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling. In dit blog nemen wij u kort mee door het LKS en beschrijven we de ontwikkelingen sinds het LKS eind 2020 gepubliceerd werd.

De nieuwe Governancecode zorg 2022

In deze podcast wordt ingegaan op de nieuwe Governancecode Zorg 2022 die per 1 januari 2022 in werking is getreden.

Opmerkelijke uitspraak over pensioenfonds dat Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen terzijde schuift

Op 17 februari 2022 is een uitspraak van de Rechtbank Den Haag gepubliceerd in een pensioenkwestie tussen een werkgever (Itsme) en een pensioenfonds (voor de Nederlandse Groothandel) over de uitleg van een pensioenreglement in relatie tot het Convenant Arbeidsongeschiktheidspensioen. Hoewel het Convenant beoogt het uitloop- en inlooprisico voor arbeidsongeschikte werknemers in geval van een baanwisseling of een einde van de uitvoeringsovereenkomst te dekken, wordt deze doelstelling niet altijd bereikt. Eenvoudigweg omdat het Convenant niet door alle pensioenfondsen geïmplementeerd is of blijkt te zijn.

Publicatie: diversiteitswetgeving: ingroeiquotum en streefcijfers

Het ingroeiquotum en de wettelijke streefcijfers zijn recent ingevoerd in Boek 2 BW ten behoeve van het bereiken van meer genderdiversiteit aan de top van het Nederlandse bedrijfsleven. In deze publicatie, verschenen in het tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten, gaat onze specialist Charlotte Perquin-Deelen nader in op deze nieuwe wet.

Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg: overgang vergunningen

Bij fusies en overnames in de zorgsector komt veel kijken. Sectorspecifieke regels stellen partijen voor tal van specifieke juridische vraagstukken en uitdagingen. In de blogreeks ‘Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg’ gaan wij in op specifieke aspecten die spelen bij fusies en overnames in de zorgsector. Dit artikel van de artikelenreeks ‘Aandachtspunten bij fusies en overnames in de zorg’ gaat over de overgang van vergunningen.

Gezondheidsrecht: Wtza, waar moeten zorgorganisaties rekening mee houden?

Op 1 januari 2022 zijn de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders) en het Uitvoeringsbesluit Wtza in werking getreden met als belangrijkste doel het verbeteren van de kwaliteit van de zorgverlening. De Wtza is van toepassing op instellingen en solistisch werkende zorgverleners die zorg als bedoeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg verlenen of laten verlenen.

1 2 3 4 5 6
...
55
Terug naar alle expertises en sectoren