1. Home
  2. Expertises & sectoren
  3. Zorg

Sector Zorg

Dirkzwager is marktleider in juridisch en fiscaal advies voor de zorgsector. Onze advocaten, notarissen en fiscalisten werken voor een breed scala aan zorginstellingen, zoals (universitaire) ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, ggz-instellingen, gehandicaptenzorginstellingen, verpleeg- en thuiszorginstellingen en individuele medisch specialisten. Daardoor beschikken wij over ruime ervaring en kennen we de sector door en door.

De zorgsector staat continu onder druk door onder andere personeelstekort, stijgende zorgkosten, wet- en regelgeving en patiënten en cliënten die mondiger én kritischer worden. Aan de andere kant ontstaan er kansen door nieuwe technologieën, veranderende verhoudingen en samenwerking. Dat leidt tot allerlei uitdagingen op bestuurlijk, maatschappelijk, technologisch en juridisch gebied.

Bij Dirkzwager kunt u terecht voor de passende juridische en fiscale dienstverlening voor uw instelling.

Partner in de gezondheidszorg

Dirkzwager kent de gezondheidszorg, de belangen en de samenhang van onderwerpen die op uw bordje liggen. Met onze ervaring in de zorgsector en kennis van de wet- en regelgeving zorgen we voor heldere inzichten en praktische adviezen. Zodat u in staat bent passende keuzen te maken voor uw zorginstelling, uw patiënten en uw medewerkers in de complexe wereld van de zorg.

Onze expertises binnen de gezondheidszorg

We geven juridisch en fiscaal advies aan zorginstellingen voor een breed scala aan onderwerpen:

Zorginkoop & aanbesteding

Zorginkoop en aanbesteding gaan verder dan alleen het samenbrengen van belangen.

Dirkzwager heeft veel ervaring met het begeleiden van zorgaanbieders bij zorginkoop- en aanbestedingstrajecten door zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Wij gaan verder dan het enkel bieden van juridische ondersteuning. Vanuit onze kennis en ervaring van de zorgsector bieden wij ook strategisch advies en zijn wij een ‘sparring partner’ voor veel zorgaanbieders. Wij adviseren (ook op de achtergrond) bij geschillen over bijvoorbeeld materiële controles en vergoeding van zorg. Door in een vroeg stadium tactisch de juiste stappen te zetten, kan een procedure vaak worden voorkomen. Maar ook wanneer buiten rechte geen oplossing gevonden kan worden, kunt u een beroep doen op onze gespecialiseerde advocaten.

Zorginkoop & aanbesteding

Arbeidsrecht & pensioen

Goede zorg kan alleen geleverd worden met de inzet van goed personeel.

Zo’n 50 tot 70% van het budget van zorginstellingen wordt besteed aan personeelslasten. Met juridische middelen helpen wij u om dit budget zo goed mogelijk in te zetten ten behoeve van het primaire proces. Onze arbeidsrecht- en pensioenspecialisten weten niet alleen veel van het arbeidsrecht en het pensioenrecht maar weten ook wat er bij u speelt. Van WNT vraagstukken tot uitbesteding, van reorganisaties tot RVU-vraagstukken, van medezeggenschap tot individuele casuïstiek, met al uw vragen kunt u terecht bij onze advocaten. Wij denken graag met u mee om het beste uit uw mensen te halen.

Arbeidsrecht en Pensioenrecht

Gezondheidsrecht

Praktisch uitvoerbaar gezondheidsrechtelijk advies.

Wij adviseren zorginstellingen en zorgprofessionals over gezondheidsrechtelijke vraagstukken waar zij in de praktijk tegenaanlopen. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om patiëntenrechten, kwaliteitswetgeving, gedwongen zorg, klacht- en tuchtrecht en vertegenwoordigingsvraagstukken. Ook strategisch denken wij graag mee. Naast juridische belangen spelen vaak ook financiële en ethische belangen een grote rol in de uiteindelijke besluitvorming. Mocht een rechterlijke procedure onvermijdelijk zijn, dan bent u bij ons ook op de juiste plek. Neem voor vrijblijvend advies contact op met een van onze specialisten.

Gezondheidsrecht

Medische aansprakelijkheid & tuchtrecht

Schade- of tuchtzaken: balanceren tussen het belang van uw instelling en respect voor de - vaak kwetsbare - andere partij.

In de zorg is vertrouwen tussen zorgverlener en patiënt cruciaal. Helaas komen patiënt en zorgverlener in de praktijk ook wel eens tegenover elkaar te staan, bijvoorbeeld in procedures waarin het gaat om schadevergoeding of in tuchtprocedures. Het voeren van verweer in dergelijke procedures vereist een goede balans tussen enerzijds reguliere belangenbehartiging en anderzijds respect voor en inleving met de - vaak kwetsbare - andere partij. Ons team heeft veel ervaring met de ondersteuning bij medische aansprakelijkheid en tuchtklachten en werkt in opdracht van diverse zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen en verzekeraars.        

Medische aansprakelijkheid & tuchtrecht

Vastgoed

Ontwikkelingen zoals zorg op afstand, scheiden van wonen en zorg vragen om scherpe keuzes over uw vastgoed.

Dirkzwager heeft ruime ervaring met het begeleiden van zorginstellingen, ziekenhuizen, woningcorporaties en beleggers bij aan- en verkoop van zorgvastgoed, waaronder sale-and-leaseback constructies. Wij weten hoe het College Sanering en de Autoriteit Wonen toetst. Voor (her)ontwikkelaars van bestaand zorgvastgoed ontwikkelden wij een (gratis) digitale tool waarmee het projectresultaat op een snelle en eenvoudige wijze kan worden getoetst. Bovendien kunnen we u laten weten hoe dit resultaat geoptimaliseerd kan worden.

Vastgoed

Mededingingsrecht

Mededingingsrecht in de zorgsector.

Samenwerking, coördinatie en informatiedeling zijn niet weg te denken uit de zorgsector. Soms kan hierdoor sprake zijn van concurrentiebeperking. Concurrentiebeperkende afstemming tussen verschillende zorgaanbieders is in principe niet toegestaan. Dat is anders als de voordelen van de concurrentiebeperking opwegen tegen de nadelen. Dirkzwager adviseert over de mogelijkheden tot samenwerking binnen het kader van de wet. Als zorgaanbieders hun samenwerking zodanig intensiveren dat sprake is van een fusie, overname of oprichting van een joint-venture, moet dit mogelijk aan de Nederlandse Zorgautoriteit en/of Autoriteit Consument & Markt worden voorgelegd. Ook hierbij helpen onze specialisten graag.

mededingingsrecht in de zorg

Fiscaliteit

Fiscale risico’s en kansen binnen de zorgsector.

De fiscalisten van Dirkzwager adviseren onder andere bij reorganisaties, het ontplooien of overnemen van nieuwe activiteiten, het aangaan van samenwerkingen met derden of overleg met de belastingdienst. Onze rol kan variëren van sparringpartner tot proactief adviseur op het gebied van onder andere btw, overdrachtsbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffingen. Neem voor fiscaal advies contact op met een van onze specialisten. Zij helpen u graag.

Fiscaliteit

Privacy

Het Dirkzwager privacyteam kan u bijstaan met allerhande kwesties op het gebied van privacyrecht.

Deze samenloop van privacyrecht en gezondheidsrecht vraagt om specialistische kennis, die wij in huis hebben. Verschillende disciplines werken hierbij zo nodig intensief samen. Hierdoor beschikken wij niet alleen over de meest actuele kennis op dit gebied, maar kunnen wij ook eenvoudig schakelen om u zo nodig snel van advies of juridische bijstand te kunnen voorzien. Als onze cliënten te maken krijgen met een datalek, beveiligingsincident of onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens, is dat natuurlijk van essentieel belang.

Privacy en zorg

Governance & ondernemingsrecht

Continuïteit begint bij goede governance.

De inrichting van een professionele governance vraagt om grondige kennis van de zorgsector en praktische ervaring. Wij ondersteunen bestuurders en toezichthouders van zorginstellingen, hun brancheorganisaties (BoZ, ActiZ, NVZ, de Nederlandse ggz en VGN) en hun beroepsverenigingen bij de oplossing van strategische vraagstukken, samenwerkingsproblemen in de boardroom en het governanceproof maken van zorgorganisaties. Naast nieuwe ondernemingsvormen voor innovatieve zorgaanbieders ontwikkelen wij met een multidisciplinair team van governancedeskundigen en fiscalisten duurzame netwerkorganisaties voor ziekenhuizen en andere zorginstellingen.

Samenwerkingen & fusies

Samenwerking in de zorg, een basis voor de toekomst.

Ontwikkelingen in het zorglandschap noodzaken zorgaanbieders om meer en efficiënter samen te werken. Sectorspecifieke regels spelen daarbij een belangrijke rol. Wij adviseren vanuit onze kennis van die regelgeving en van de dynamiek in de sector over (rechts)vorm, organisatie-, governance- en medezeggenschapstructuur van samenwerkingsverbanden en begeleiden fusies. We gaan praktisch en doelgericht te werk bij de juridische en fiscale vraagstukken die spelen bij het opzetten van regionale en sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden, (complexe) herstructureringen en fusies in de zorg.

Samenwerkingen

Overnames in de zorg

Juridische vraagstukken en uitdagingen bij overnames in de zorgsector

Bij overnames in de zorgsector komt veel kijken. Sectorspecifieke regels stellen koper en verkoper voor tal van specifieke juridische vraagstukken en uitdagingen. Dat vraagt om een grondige kennis van de zorgsector. Wij hebben ruime ervaring met het juridisch en fiscaal begeleiden van overnames in de zorgsector en zijn bekend met de sectorspecifieke wet en regelgeving die gelden.

Overnames in de zorg

Samenwerkingsgeschillen medisch specialisten

Ziekenhuizen en medisch specialisten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De organisatie van medisch specialisten in ziekenhuizen kent verschillende dimensies. Vrijgevestigd medisch specialisten zijn veelal in MSB’s georganiseerd. Daarnaast bestaan vaak afzonderlijke vakgroepen, die soms nog als maatschap georganiseerd zijn. Soms zijn er ook specialisten in dienstverband. De Vereniging Medische Staf (VMS) geldt daarbij veelal als vertegenwoordiger van alle medisch specialisten.

Samenwerkingsgeschillen medisch specialisten

Financieringen

De financieel specialisten van Dirkzwager adviseren en procederen voor zorginstellingen.

Om tal van redenen kunnen zorginstellingen externe financiering nodig hebben of bestaande financieringen willen herstructureren. Daarbij is vaak ook een rol weggelegd voor het WFZ. Tevens kunnen er vraagstukken spelen ten aanzien van zekerheden, vergoedingssystematiek, door de bank in de documentatie opgenomen verplichtingen en eventuele zorgplichtkwesties. Ook kunnen er rentederivaten zijn die een eigen dynamiek kennen. Bij omvangrijkere financieringen wordt door banken specifieke kredietdocumentatie gehanteerd (LMA (light)) en kan het interessant zijn om EIB leningen aan te gaan.

Financieringen

E-Health & IT-technologie

IT is onmisbaar voor goede zorg en tegelijk vaak een complex samenspel tussen de verschillende stakeholders.

Zonder goed werkende IT infrastructuur is het onmogelijk goede zorg te leveren. Zorginstellingen worden in toenemende mate afhankelijk van verschillende IT-systemen zoals een Elektronisch Patiënten Dossier en logistiek of warehouse (ERP) systemen. Goede contracten en goed contractmanagement waarbij rekening is gehouden met de belangrijkste risico’s is daarbij een must. Daarnaast verplaatst de zorg zich steeds meer naar de regio of huis waarbij sensoren en eHealth app’s ingezet worden. Ons team van IT-recht specialisten kan u helpen bij het inkopen van IT en het begeleiden van onderhandelingen, juridische begeleiding bij implementatietrajecten alsook het begeleiden en oplossen van geschillen.

E-Health & IT-technologie

Medezeggenschap

Medezeggenschap is onlosmakelijk verbonden met de dagelijkse praktijk in zorginstellingen

Cliënten en werknemers hebben op verschillende manieren invloed op de gang van zaken binnen een zorginstelling: informeel, via overlegvergaderingen of informatieverzoeken, en door uitoefening van advies- en instemmingsrechten. Medezeggenschap is een dynamisch en soms complex proces waarin zorgvuldig moet worden gemanoeuvreerd. Onze specialisten hebben veel ervaring met het begeleiden van zowel zorginstellingen als medezeggenschapsorganen

Medezeggenschap
Onze producten voor de gezondheidszorg

Naast onze juridische expertise voor de gezondheidszorg bieden we ook een aantal specifieke producten voor zorginstellingen:

Schoonmaak

Juristen en fiscalisten van Dirkzwager kunnen uw instelling begeleiden bij de overgang naar schoonmaak in eigen beheer en bij het opzetten van een schoonmaakstructuur.

Grip op kosten en grip op kwaliteit zijn belangrijk voor zorginstellingen. Dat geldt ook voor schoonmaak. Wij begeleiden bij de overgang naar schoonmaak in eigen beheer en het opzetten van een schoonmaakstructuur.

Schoonmaakstructuur

Valorisatie

Valoriseer waardevolle octrooien en vergroot uw onderzoeksbudget.

Innovatie wordt steeds meer een bedrijfsactiviteit bij zorginstellingen. Hoe zorgt u ervoor dat de waarde van uw innovatie voor uw patiënten, uw instelling en anderen zo groot mogelijk is? Daar staat ons valorisatie-team voor.  

Valorisatie

Cybersecurity

Het Cybersecurity Team combineert brede ervaring met digitale technologieën en IT-systemen met diepe kennis van de verschillende branches zoals gezondheidszorg en verzekeringen.

Het toenemende belang van data, zorg op afstand en connectiviteit maken beveiliging van gegevens steeds complexer. Ons Cybersecurity Team begeleidt in de hele keten; van preventieve maatregelen, incident response en crisismanagement tot en met juridische bijstand achteraf. 

Cybersecurity

Facet7

Evalueer bestuur en toezicht binnen uw organisatie met onze evaluatietool Facet7.

De Governancecode Zorg gaat uit van interne en externe evaluatie van bestuur en toezicht binnen een zorgorganisatie. Met onze op maat gesneden evaluatietool Facet7 evalueert u snel, efficiënt en resultaatgericht het functioneren van uw bestuur en/of toezicht. Concreet en met feedback voor verbetering. Ons evaluatieteam is multidisciplinair samengesteld: een unieke combinatie van gedragswetenschap en diepgaande juridische kennis.

Facet7: evaluatietool bestuur toezicht

Events


30 maart 2023

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q1 2023

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. De eerste Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2023 vindt plaats op 30 maart.


Bekijk alle events over Zorg

Gerelateerde artikelen

3 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 715

Deliveroo’ed: koeriers zijn werknemers

Nadat het arrest tweemaal is uitgesteld, heeft de Hoge Raad afgelopen vrijdag, 24 maart 2023, het langverwachte Deliveroo-arrest gewezen. Hoewel Deliveroo inmiddels is vertrokken uit Nederland, is er na lange tijd duidelijkheid over de vraag of koeriers van Deliveroo kwalificeren als zzp’er of als werknemer. De Hoge Raad volgt het gerechtshof Amsterdam en concludeert dat er sprake is (geweest) van een arbeidsovereenkomst.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): huisartsen, tandartsen en paramedici

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza), het Uitvoeringsbesluit Wtza (UbWtza) en de Uitvoeringsregeling Wtza (UrWtza) in werking getreden. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningenprocedure die de toelatingensystematiek van de WTZi vervangt en stelt eisen aan de bestuursstructuur van vergunningplichtige instellingen (onafhankelijke interne toezichthouder). In dit blog wordt ingegaan op de gevolgen van de Wtza voor huisartsen, tandartsen en paramedici (fysiotherapeut, oefentherapeut, logopedist, ergotherapeut en diëtist).

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): onderaannemers

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza), het Uitvoeringsbesluit Wtza (UbWtza) en de Uitvoeringsregeling Wtza (UrWtza) in werking getreden. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningenprocedure die de toelatingensystematiek van de WTZi vervangt en stelt eisen aan de bestuursstructuur van vergunningplichtige instellingen (onafhankelijke interne toezichthouder). In dit blog wordt ingegaan op de gevolgen van de Wtza voor onderaannemers.

Jaarverantwoording Zorg: (3) Openbaarmaking, termijnen en handhaving (NZa)

De meeste zorgaanbieders moeten een openbare Jaarverantwoording publiceren. In deze blogreeks gaan wij in op het doel van de Jaarverantwoording, de reikwijdte, de inhoud, de openbaarmaking en de termijnen. Dit is deel 3: de openbaarmaking, termijnen en handhaving door de NZa.

Jaarverantwoording Zorg: (2) inhoud Jaarverantwoording

De meeste zorgaanbieders moeten een openbare Jaarverantwoording Zorg publiceren. In deze blogreeks gaan wij in op het doel van de Jaarverantwoording, de reikwijdte, de inhoud, de openbaarmaking en de termijnen. Dit is deel 2: inhoud van de Jaarverantwoording Zorg.

Arbeidsmigratie als oplossing voor personeelstekorten in de zorg (deel 5): BIG-registratie

In september 2022 maakte het UWV kenbaar dat de krapte op de arbeidsmarkt een recordhoogte had bereikt en dat in alle sectoren een tekort was aan personeel, zo ook in de zorg. De Sociaal Economische Raad (SER) voorspelde dat er de komende 20 jaar maar liefst 700.000 extra zorgprofessionals nodig zijn. Het onafhankelijke adviescollege, de Adviesraad Migratie, stuurde in september een rapport naar het kabinet waarin het aannemen van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) als oplossing wordt genoemd voor de personeelstekorten in de zorg. In een blogreeks van vijf blogs gaan wij in op mogelijkheden in dat kader en de verplichtingen die erbij komen kijken. In deze vijfde blog gaan wij in op de BIG-registratie die de zorgverlener kan aanvragen zodra hij of zij in het bezit is van een Verklaring van vakbekwaamheid.

Jaarverantwoording Zorg: (1) Doel en reikwijdte

De meeste zorgaanbieders moeten een openbare Jaarverantwoording publiceren. In deze blogreeks gaan wij in op het doel van de Jaarverantwoording, de reikwijdte, de inhoud, de openbaarmaking en de termijnen. Dit is deel 1: doel en reikwijdte.

Vlinders op de werkvloer: oppassen geblazen?!

Waar mensen samenkomen, worden relaties aangegaan. De werkvloer is daar geen uitzondering op. Een stiekeme crush uitmondend in flirterig gedrag, een publiek geheime affaire met de stagiaire of een open relatie met de baas. Prachtig natuurlijk, wanneer de liefde wordt gezocht en gevonden, maar niet altijd even wenselijk voor werkgevers. Wellicht komt de werkverhouding er door onder druk te staan, zijn collega’s wel even klaar met dat geflikflooi in de kantoortuin, leidt een en ander tot contraproductiviteit, of worden er ‘verblind door liefde’ beslissingen genomen die de belangen van de organisatie ernstig kunnen schaden. Alle reden voor organisaties om hier op toe te willen zien en intern beleid te voeren over het aangaan en melden van affectieve relaties op de werkvloer.

Jurisprudentie Gezondheidszorg gepubliceerd in februari 2023

Deze bijdrage bevat een overzicht van de jurisprudentie op het gebied van de gezondheidszorg (o.a. Wet verplichte ggz, Wet zorg en dwang (Wzd), zorginkoop, medische aansprakelijkheid, sociaal domein, bekostiging, patiëntenrechten, ondernemingsrecht) die in de maand februari 2023 is gepubliceerd.

Arbeidsmigratie als oplossing voor personeelstekorten in de zorg (deel 4): Verklaring van vakbekwaamheid

In september 2022 maakte het UWV kenbaar dat de krapte op de arbeidsmarkt een record-hoogte had bereikt en dat in alle sectoren een tekort was aan personeel, zo ook in de zorg. De Sociaal Economische Raad (SER) voorspelde dat er de komende 20 jaar maar liefst 700.000 extra zorgprofessionals nodig zijn. Het onafhankelijke adviescollege, de Adviesraad Migratie, stuurde in september een rapport naar het kabinet waarin het aannemen van arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie (EU) als oplossing wordt genoemd voor de personeelstekorten in de zorg. In een blogreeks van vijf blogs gaan wij in op mogelijkheden in dat kader en de verplichtingen die erbij komen kijken. Een van de verplichtingen om met een diploma behaald in een niet EU-lidstaat aan de slag te kunnen gaan bij een zorgaanbieder in Nederland, is een zogenoemde ‘Verklaring van vakbekwaamheid’. In dit vierde deel van onze blog-reeks gaan wij in op de stappen die een zorgverlener moet doorlopen ter verkrijging van deze verklaring.

Onderaannemers en de Wkkgz

Veel zorgaanbieders schakelen bij het verlenen van zorg andere zorgaanbieders (onderaannemers) in. Het hoofd-en onderaannemerschap leidt in de praktijk tot diverse juridische vraagstukken. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer, de uitwisseling van patiëntgegevens en de uit de sectorspecifieke wet- en regelgeving voor onderaannemers voortvloeiende verplichtingen. In deze blogreeks gaan wij in op specifieke aspecten die spelen bij hoofd- en onderaannemingsconstructies in de zorgsector. Dit artikel gaat over onderaannemers en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (‘Wkkgz’).

Onderaannemers en de Wmg

Veel zorgaanbieders schakelen bij het verlenen van zorg andere zorgaanbieders (onderaannemers) in. Het hoofd-en onderaannemerschap leidt in de praktijk tot diverse juridische vraagstukken. Bijvoorbeeld over de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer, de uitwisseling van patiëntgegevens en de uit de sectorspecifieke wet- en regelgeving voor onderaannemers voortvloeiende verplichtingen. In deze blogreeks gaan wij in op specifieke aspecten die spelen bij hoofd- en onderaannemingsconstructies in de zorgsector. Dit artikel gaat over onderaannemers en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).

1 2 3 4 5 6
...
60
Terug naar alle expertises en sectoren