1. Home
  2. Specialisten
  3. Klaas-Albert Veerbeek

Klaas-Albert Veerbeek Niet meer werkzaam bij Dirkzwager

Bas Bookelmann Telefoon 026 368 48 96 Mobiel 06 5497 50 46 E-mailadres Stuur mij een e-mail

Kennis geschreven door Klaas-Albert Veerbeek

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 12

Jaarrekening 2016 nog niet gedeponeerd? Let op bij de vaststelling van die jaarrekening 2016 om mogelijke aansprakelijkheid te voorkomen

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:210 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna “BW”) dient het bestuur van een besloten vennootschap (hierna “BV”) jaarlijks binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste 5 maanden. Tot voor kort was in artikel 2:210 lid 1 BW bepaald dat deze verlengingstermijn maximaal 6 maanden was, maar als gevolg van een wetswijziging is de termijn verkort n...

Praktijkhandleiding bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten

De Belastingdienst heeft vlak voor de kerstdagen de door haar samengestelde Praktijkhandleiding bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten gepubliceerd.Het is de vraag of deze Praktijkhandleiding bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten voor meer duidelijkheid zal zorgen of de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR, maar ook wel genoemd BOF: bedrijfsopvolgingsfaciliteit) ook kan worden toegepast bij schenken en erven van vastgoedportefeuilles en aandelen in vastgoedbedrijven die behoren tot een aanmerkeli...

Verpanding van aandelen

Als DGA-notaris ben ik vaak betrokken bij aandelenoverdrachten, waarvoor een notariële akte is vereist. De afgelopen week werd ik geconfronteerd met een aandeelhoudersregister waarin een aantekening stond van de vestiging van een recht van pand op aandelen van die B.V. op 4 september 1990. Van de aandeelhouder begreep ik dat die verpanding destijds had plaatsgevonden tot zekerheid van een lening/borgstelling aan die B.V. die allang was afgelost en dat “vergeten” was om die aantekening door te...

Waardering (verhuurde) woningen voor de erfbelasting

De Hoge Raad heeft in zijn arrest (HR 23 september 2016, nr. 15/05738, ECLI:NL:HR:2016:2135) bekrachtigd een uitspraak van het Hof dat bij de vaststelling van de verschuldigde de erfbelasting over een nalatenschap voor de waarde van (verhuurde) woningen mag worden uitgegaan van de werkelijke waarde, indien die waarde ten minste 10% afwijkt (lager is) van de forfaitair vastgestelde waarde op basis van WOZ-waarden.Waardering in de Successiewet 1956Erfgenamen moeten erfbelasting betalen over de...

Meer bescherming voor erfgenamen tegen onverwachte schulden uit nalatenschap

Op 1 september 2016 zal de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden in werking treden. Deze wet beoogt personen die een erfenis ontvangen beter te beschermen tegen eventuele schulden van een erflater.Door de wet worden de gedragingen die leiden tot het zuiver aanvaarden van een nalatenschap, waardoor erfgenamen hoofdelijk aansprakelijk worden voor schulden van een erflater, verduidelijkt en beperkt. Voortaan zullen alleen beschikkingshandelingen van erfgenamen die leiden tot benadeling van e...

De boekhoudplicht voor de bestuurder

Het is voor een bestuurder van belang om te voldoen aan de boekhoudverplichting van art. 2:10 BW, omdat schending van die verplichting ertoe kan leiden dat de bestuurder aansprakelijk is voor het tekort in het geval van een faillissement. In een uitspraak van de Hoge Raad kwam de vraag aan de orde welke elementen van belang zijn bij beantwoording van de vraag of de boekhouding voldoet aan daaraan te stellen eisen.De curator vordert een verklaring voor recht dat de bestuurders van FSM (Europe...

Bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij schenking van aandelen vastgoedvennootschap

De laatste jaren is er veel jurisprudentie verschenen over de uiterst actuele vraag ofvastgoedbeleggers een materiële onderneming (HR 9 juli 2010, nr. 08/05311, ECLI:NL:HR:2010:BL0193) uitoefenen.Deze vraag is van belang voor de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling, welke regeling bestaat uit: een zogenaamd doorschuiffaciliteit, waarbij een onderneming (bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 2001) geruisloos mag worden doorgeschoven naar een bedrijfsopvolger respectievelijk de verkrijgi...

Bijstand en legitieme portie (ook bij overdracht ondernemingsvermogen van belang)

De Financiële Telegraaf bericht: Mijn dochter zit in de bijstand. Wat doe ik met mijn erfenis?Als notaris krijg ik die vraag vaker voorgelegd. Voor ouders is het vaak lastig om te moeten constateren dat na hun (beider) overlijden de erfenis van een kind dat bijstand geniet eerst moet worden opgegeten vóórdat er weer bijstand verstrekt zal worden. Ouders zijn van mening dat zij niet hun hele leven hard gewerkt en gespaard hebben om met dat geld in de basisbehoefte van hun kind te voorzien, ter...

Juridische levering grond en bouw van nieuwe onroerende zaak kunnen als afzonderlijke prestatie worden beschouwd

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 22 maart 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën bij wijze van overgangsregeling tot 1 januari 2016 goedgekeurd dat de juridische levering van de grond en de bouw van een nieuwe onroerende zaak als afzonderlijke prestatie kunnen worden beschouwd.Don BoscoDe Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 geoordeeld dat, in het licht van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 19 november 2009 (Don Bosco), bij een koop-/aannemingso...

Waarde voor overdrachtsbelasting toch verminderd met bouw- én grondkosten

De Hoge Raad heeft op 22 maart 2013 een belangrijk arrest gewezen inzake de vermindering van overdrachtsbelasting bij opeenvolgende verkrijgingen. Waar de rechtbank en het hof zoals in de praktijk tot dat moment gebruikelijk oordeelden dat de kosten voor de grond niet tot vermindering leidden, oordeelt de Hoge Raad dat dit wel het geval is. De grond werd weliswaar meer dan 6 maanden voor de opvolgende verkrijging verkregen, echter de Hoge Raad ziet de levering van de grond en de oplevering va...

Een verplichting uit het bestemmingsplan kan een bijzondere beperking zijn als bedoeld in artikel 7:15 BW

Een verkoper heeft een woning verkocht aan een collega gelegen naast een bedrijf waarin zij beiden werkzaam zijn. Nadat de koper niet meer werkzaam is in het achtergelegen bedrijfspand, ontvangt de koper een brief van de gemeente waarin staat dat de woning krachtens het bestemmingsplan een dienstwoning is. Nu de koper niet meer betrokken of werkzaam is voor dit bedrijf vordert de gemeente dat de koper de woning verlaat. Naar aanleiding hiervan heeft koper de koopovereenkomst ontbonden en vord...

Belangrijke wijziging bij belastingheffing vastgoedvennootschappen

De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 een arrest (nr. 10/00498| LJN BQ7580) gewezen waarin aan haar de vraag was voorgelegd of er ter zake van de overdracht van aandelen in een zogenaamde vastgoedvennootschap in de zin van artikel 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: WBR) een beroep gedaan kan worden op de vrijstelling betreffende zogenaamde nieuw vervaardigde onroerende zaken die nog niet in gebruik zijn genomen als bedoeld in artikel 15 lid 1 aanhef en letter a WBR.Op 13 januari 198...