1. Home
  2. Specialisten
  3. Christiaan van der Meer

Christiaan van der Meer Kandidaat-notaris - Senior Ondernemingsrecht

Neem vrijblijvend contact op Telefoon 026 365 55 52 Mobiel 06 2213 14 27 E-mailadres Stuur mij een e-mail Social

Over Christiaan van der Meer

Biografie

Christiaan is sinds 2016 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Ondernemingsrecht Notariaat. Hij houdt zich bezig met de advisering op het gebied van de algemene ondernemingsrechtpraktijk (onder andere ten aanzien van fusies, overnames en herstructureringen).

Functie(s)

2023 Kandidaat-notaris - Senior, Dirkzwager
Internationaal, Ondernemingen Energierecht, Financiering & Zekerheden, Fusies & Overnames, Ondernemingsrecht & Vennootschapsrecht Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2016) Fiscaal Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2016) Dirkzwager - Velperpoort
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
2016 Kandidaat-notaris, Dirkzwager

Opleiding(en)

2017 2020 Beroepsopleiding notariaat, Cum Laude
2014 2016 Fiscaal Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
2011 2016 Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenactiviteit(en)

Bestuurslid bij de Vereniging voor Jonge Kandidaat-Notarissen te Gelderland

Talen

Nederlands, Engels

EventsDelen of opslaan

Kennis geschreven door Christiaan van der Meer

1 filter(s) actief

Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Auteur

Selecteer de gewenste filteritems

  • U heeft geselecteerd:
  • Combineren met:
  • Combinatie niet mogelijk met:
Zoekopdracht delen:
Aantal resultaten: 15

HvJEU zet streep door openbaarheid UBO-register

Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 22 november 2022 een streep gezet door de verplichte openbaarmaking van gegevens in het UBO-register. Die verplichting voldoet niet aan de strenge criteria die gelden bij een inbreuk op grondrechten, zoals hier het geval is. Het Hof oordeelt - kort gezegd - dat het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering zeker legitieme doelen zijn, maar dat de wetgeving die tot openbaarheid dwong hiervoor te grofmazig is.

Artikelreeks UBO: UBO's in meerdere categorieën

Een in de praktijk gesignaleerd aandachtspunt is de UBO in verschillende categorieën. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie dat dezelfde persoon in meerdere categorieën kwalificeert, maar ook aan meerdere personen die in meerdere categorieën kwalificeren. In dit artikel wordt stilgestaan bij een aantal praktijkvoorbeelden.

Vennootschapsrechtelijke gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

Op 24 december 2020 is er een akkoord bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Op 29 december stemden de EU-lidstaten in met het akkoord en op 31 december 2020 ook het Britse parlement. De nieuwe regels zijn sinds 1 januari 2021 ingegaan. Er is gezien het bereikte akkoord geen sprake van een "harde Brexit", maar wat betreft het vennootschapsrecht – met name wat betreft de bepalingen omtrent grensoverschrijdende herstructureringen – kan er ook niet gesproken worden van een "zachte Brexit".

Update UBO-register – u wordt binnenkort verplicht tot registratie van uw UBO

De kogel is door de kerk: op 10 december 2019 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de invoering van een Nederlands UBO-register. Vandaag is de memorie van antwoord van Minister Hoekstra gepubliceerd. Meer dan 1,5 miljoen entiteiten krijgen dit voorjaar te maken met het UBO-register. Wat zijn de gevolgen van de invoering van dit register voor u en/of uw entiteit?

Startups: Welke rechtsvorm kies ik? (2)

De keuze voor een personenvennootschap of een BV is vaak gedreven door fiscale motieven (geld) en vanwege het verschil qua (persoonlijke) aansprakelijkheid. Een goede afweging van deze aspecten maakt dat je een rechtsvorm kiest die bij jouw privé- en werksituatie past.

Royement bij een vereniging: het bestuur aan zet.

Samenvatting Het bestuur van een vereniging dient een royementsbesluit goed te motiveren. Als een lid door het bestuur wordt geroyeerd, dient het lid door het bestuur in de gelegenheid te worden gesteld om beroep tegen het royementsbesluit op de algemene vergadering in te stellen. Het terugvragen van de reeds betaalde contributie schort deze rechten van het lid niet op. Het bestuur is gehouden om de algemene vergadering tijdig bijeen te roepen. Het verdient aanbeveling om in de statuten duidelijk op te nemen wie als lid kan worden aangemerkt.

Het ontbinden van informele verenigingen: een nieuw wapen in de strijd tegen ondeugdelijke organisaties?

De strijd tussen het Openbaar Ministerie (hierna: het “OM”) en ondeugdelijke organisaties is de laatste jaren meermalen in het nieuws gekomen. Voornamelijk spraakmakend was de zaak rond vereniging Martijn, die het seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen verheerlijkte. De Hoge Raad heeft de vereniging wegens strijd met de goede zeden of de openbare orde verboden en ontbonden. Ik verwijs ook graag naar het artikel dat mijn collega Karen Verkerk eerder schreef voor deze kennispagin...

De Europese vennootschap voor multinationale ondernemingen

Vanaf 2004 is het mogelijk om een Europese vennootschap op te richten: een Societas Europaea (hierna aangeduid als: "SE"). Op het moment van schrijven zijn er iets minder dan 3.000 SE's door heel Europa. In de jaren 2006 – 2012 was in er in Europa een sterk stijgende lijn te zien in de aantallen opgerichte SE's. Toch lijkt men in Nederland nog niet heel erg met deze trend te zijn meegegaan, in tegenstelling tot bijvoorbeeld onze oosterburen (waar bijvoorbeeld Allianz, BASF, Conrad en Porsche...

Splitsingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting: gelijk, of toch niet?

Met een aanhoudend groeiende economie, groeit ook de fusie- en overnamepraktijk gestaag door; bijna elke dag valt er wel wat te lezen over een nieuwe overname of overnameplannen. In dit artikel ga ik in op een recente uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant over een overname uit 2016 in samenhang met een splitsing. Met name de splitsingsvrijstelling voor de vennootschapsbelasting en de overdrachtsbelasting staan hier centraal.In deze zaak gaat het om een overname door middel van een a...

Rechterlijke machtiging bij omzetting kerkgenootschap.

Medio november heb ik u bericht over de omzetting van een kerkgenootschap in een stichting. In het artikel komt naar voren dat de Rechtbank Amsterdam (de "Rechtbank") in dit kader prejudiciële vragen heeft gesteld. Recentelijk heeft de Hoge Raad deze prejudiciële vragen beantwoord. In dit artikel ga ik hier nader op in en zet ik de belangrijkste punten op een rij.In casuTer opfrissing van het geheugen:In deze zaak (ECLI:NL:RBAMS:2016:6699 en ECLI:NL:HR:2017:771) gaat het om de omzetting van d...

Toonderaandelen bij de NV verleden tijd?

Nederland kent twee soorten kapitaalvennootschappen: de NV en de BV. Een groot verschil tussen de twee vennootschapsvormen is gelegen in de aandelen. Met de komst van de Flex-BV zijn de verschillen op dit gebied kleiner geworden. Met het "aanpakken" van toonderaandelen groeien de NV en de BV op het gebied van aandelen mogelijk nog verder naar elkaar toe.Karakteristieken aandelenDe NV staat voor openheid: de aandelen zijn in beginsel vrij verhandelbaar en niet op naam (ergo de naamloze vennoot...

Bijzondere rol voor de notariële verklaring in uitkoopprocedure

Het kunstgras is de laatste maanden veel in het nieuws door het onderzoek naar rubbergranulaat in kunstgrasvelden. Maar ook op vennootschapsrechtelijk gebied passeerde het kunstgras de revue, met een bijzondere rol voor de notariële verklaring.Zo sprak de Ondernemingskamer (hierna: "OK") zich in het kader van een uitkoopprocedure op 2 augustus 2016 uit over de vaststelling of een aandeelhouder voor eigen rekening ten minste 95% van het geplaatste kapitaal verschaft en ten minste 95% van de st...

1 2