Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Bent u klaar voor de Wtza?

Bent u klaar voor de Wtza?

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningenprocedure en stelt eisen aan de bestuursstructuur van vergunningplichtige instellingen. De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen worden geregeld in de AWtza. In dit artikel worden de belangrijkste veranderingen besproken die de Wtza met zich brengt voor zorgaanbieders.
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 03 oktober 2021
Laatst gewijzigd 10 oktober 2021
 

Meldplicht

De Wtza introduceert in de eerste plaats een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders die na 1 januari 2022 starten met het verlenen van zorg. Doel van de meldplicht is nieuwe zorgaanbieders in beeld brengen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en hen beter bewust maken van de eisen waaraan de zorgverlening moet voldoen en hun verantwoordelijkheid daarvoor.

Nieuwe zorgaanbieders moeten zich vanaf 1 januari 2022 via de website https://www.toetredingzorgaanbieders.nl melden bij het CIBG. De melding wordt vervolgens doorgestuurd naar de IGJ. De melding moet worden gedaan binnen drie maanden vóór de start van de zorgverlening. De meldplicht geldt ook voor bestaande zorgaanbieders die nog niet bekend zijn bij de IGJ (zij moeten zich vóór 1 juli 2022 melden). Ook (nieuwe en bestaande) onderaannemers vallen onder de meldplicht.

Het Uitvoeringsbesluit Wtza zondert een aantal categorieën zorgaanbieders uit van de meldplicht.

De IGJ kan een boete opleggen van maximaal € 21.750,- aan zorgaanbieders die starten met het verlenen van zorg voordat zij zich hebben gemeld bij het CIBG respectievelijk aan bestaande zorgaanbieders die niet vóór 1 juli 2022 aan de meldplicht hebben voldaan.

Vergunning

De Wtza voorziet daarnaast in een vernieuwde vergunningenprocedure die de huidige toelatingensystematiek van de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangt.

De vergunningplicht geldt voor:

  1. Instellingen die medisch specialistische zorg verlenen of doen verlenen.
  2. Instellingen die met meer dan tien zorgverleners zorg of een andere dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Zorgverzekeringswet (Zvw) verlenen of doen verlenen.

Het Uitvoeringsbesluit Wtza zondert een aantal categorieën instellingen uit van de vergunningplicht.

De vergunningplicht geldt niet voor onderaannemers, tenzij de hoofdaannemer een zogenaamde «lege huls» is. Een «lege huls» is een instelling die zelf geen enkele zorg verleent maar alle zorg heeft uitbesteed.

De toetredingsvergunning moet worden aangevraagd bij het CIBG via de website https://www.toetredingzorgaanbieders.nl. Het aanvragen van een toetredingsvergunning kost € 725,-.

Nieuwe instellingen die na 1 januari 2022 starten met het verlenen van zorg dienen de toetredingsvergunning aan te vragen vóór aanvang van de zorgverlening. Bestaande instellingen die op 1 januari 2022 over een door het CIBG afgegeven Wtzi-toelating beschikken en vergunningplichtig worden, hoeven niets te doen: hun Wtzi-toelating wordt van rechtswege omgezet in een toetredingsvergunning. Bestaande instellingen die nu niet vallen onder de reikwijdte van de Wtzi dan wel die van rechtswege zijn toegelaten, en die onder de Wtza vergunningplichtig worden, moeten vóór 1 januari 2024 een toetredingsvergunning aanvragen. Instellingen die Zvw/Wlz-zorg verlenen of doen verlenen en na 1 januari 2022 de drempel van meer dan tien zorgverleners overschrijden en daardoor vergunningplichtig worden, moeten binnen zes maanden na die overschrijding een toetredingsvergunning aanvragen.

Wordt door een nieuwe instelling gestart met het verlenen van zorg voordat een toetredingsvergunning is afgegeven of vraagt een bestaande instelling niet tijdig een toetredingsvergunning aan, dan kan de IGJ een last onder dwangsom opleggen. Daarnaast kan de IGJ een boete opleggen van max € 87.000,-.

Bestuursstructuur

De Wtza verplicht vergunningplichtige instellingen tot het instellen van een onafhankelijke interne toezichthouder die toezicht houdt op het beleid van de dagelijkse of algemene leiding van de instelling en de algemene gang van zaken binnen de instelling en die de dagelijkse of algemene leiding met raad ter zijde staat.

Een aantal categorieën vergunningplichtige instellingen is uitgezonderd van de eis van een interne toezichthouder. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Wtza.

De eisen omtrent de bestuursstructuur gelden ook voor vergunningplichtige onderaannemers van een zogenaamde «lege huls» (tenzij de onderaannemer een instelling is die door het Uitvoeringsbesluit Wtza wordt uitgezonderd van de eisen omtrent de bestuursstructuur).

Het Uitvoeringsbesluit Wtza versterkt de positie van het onafhankelijk intern toezicht door nadere regels te stellen die betrekking hebben op de omvang van de interne toezichthouder (ten minste drie natuurlijke personen), de maximale zittingsperiode van de leden van de interne toezichthouder (ten hoogste acht jaar), onverenigbare functies, de richtsnoer bij de taakvervulling, de profielschets en de informatieverschaffing aan de interne toezichthouder door de instelling.

Instellingen die een rechtspersoon zijn (anders dan een kerkgenootschap zonder statuten) dienen in hun statuten vast te leggen op welke wijze zij voldoen aan de eisen omtrent de bestuursstructuur die worden gesteld in de Wtza en in het Uitvoeringsbesluit Wtza. De statuten van bestaande instellingen die nu al over een Wtzi-toelating beschikken en Wtza-vergunningplichtig worden, moeten per 1 januari 2022 voldoen aan de eisen omtrent de bestuursstructuur. Bestaande instellingen die nu niet vallen onder de reikwijdte van de Wtzi dan wel die van rechtswege zijn toegelaten, en die onder de Wtza vergunningplichtig worden, hebben twee jaar de tijd om hun statuten aan te passen. 

Wij adviseren u om tijdig na te gaan of uw statuten moeten worden aangepast met het oog op de inwerkingtreding van de Wtza per 1 januari 2022. 

Gerelateerde Wtza-artikelen

Aanleiding en doel (1)

Betrokkenen (2)

Meldplicht (3)

Vergunningplicht (4)

Toezicht en handhaving (5)

Overgangsregeling (6)

AWtza (7)

Bestuursstructuur (8)

Uitvoeringsbesluit Wtza en Uitvoeringsregeling Wtza (9)

Contact

Heeft u vragen over de Wtza? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.