Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Uitvoeringsbesluit Wtza en Uitvoeringsregeling Wtza (9)

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Uitvoeringsbesluit Wtza en Uitvoeringsregeling Wtza (9)

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningsprocedure en stelt eisen aan de bestuursstructuur (onafhankelijke interne toezichthouder). De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen zijn geregeld in de AWtza.
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 25 september 2021
Laatst gewijzigd 10 oktober 2021
 

In dit blog van de blogreeks over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) gaan wij in op het Uitvoeringsbesluit Wtza en de Uitvoeringsregeling Wtza.

Uitvoeringsbesluit Wtza

In het Uitvoeringsbesluit Wtza staan de uitzonderingen op de meldplicht, de vergunningplicht en de eisen omtrent de bestuursstructuur (onafhankelijke interne toezichthouder). Voorts wijst het Uitvoeringsbesluit Wtza categorieën van bestaande zorgaanbieders aan die zich niet hoeven te melden omdat zij al in beeld zijn bij de IGJ.

Daarnaast versterkt het Uitvoeringsbesluit Wtza de positie van het onafhankelijk intern toezicht door nadere regels te stellen die betrekking hebben op de omvang van de interne toezichthouder (ten minste drie natuurlijke personen), de maximale zittingsperiode van de leden van de interne toezichthouder (ten hoogste acht jaar), onverenigbare functies, de richtsnoer bij de taakvervulling (belang van de instelling, het te behartigen maatschappelijke belang en het belang van de betrokken belanghebbenden), de profielschets en de informatieverschaffing aan de interne toezichthouder door de instelling.

Verder bepaalt het Uitvoeringsbesluit Wtza in welke gevallen bij de vergunning een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt opgevraagd en op welke natuurlijke personen een VOG betrekking kan hebben.

Ten slotte bevat het Uitvoeringsbesluit Wtza de wijzigingen van het Besluit Jeugdwet in verband met de uitzonderingen op de meldplicht in de Jeugdwet.

Uitvoeringsregeling Wtza

Op grond van artikel 3, derde lid, Wtza dient een instelling schriftelijk vast te leggen op welke wijze zij voldoet aan de eisen omtrent de bestuursstructuur die worden gesteld in de Wtza en in het Uitvoeringsbesluit Wtza. Ter uitvoering hiervan bepaalt de Uitvoeringsregeling Wtza dat instellingen die een rechtspersoon zijn, anders dan een kerkgenootschap zonder statuten, in hun statuten dienen vast te leggen op welke wijze zij voldoen aan de eisen omtrent de bestuursstructuur. Kerkgenootschappen zonder statuten en instellingen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een vennootschap onder firma, maatschap of eenmanszaak die zorg doet verlenen) leggen anderszins schriftelijk vast op welke wijze zij voldoen aan deze eisen.

Daarnaast bepaalt de Uitvoeringsregeling Wtza de wijze van melden en de daarbij te verstrekken gegevens, de wijze van indiening van de aanvraag voor een toetredingsvergunning en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden en het te betalen bedrag voor de toetredingsvergunning (€ 725,00).

Verder wijst de Uitvoeringsregeling Wtza de zorgvormen aan die voor de toepassing van de Wtza worden aangemerkt als medisch specialistische zorg. Op grond van artikel 4, eerste lid, onderdeel a, Wtza moeten onder meer alle instellingen die medisch specialistische zorg verlenen of doen verlenen over een toelatingsvergunning beschikken. Medisch specialistische zorg wordt in de Wtza gedefinieerd als de ‘bij ministeriële regeling aangewezen zorg die door een arts wordt verleend en valt binnen de bijzondere deskundigheid van artsen aan wie de bevoegdheid toekomt tot het voeren van een wettelijk erkende specialistentitel als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg’. Deze zorg wordt aangewezen in de Uitvoeringsregeling Wtza.

Gerelateerde Wtza-artikelen

Aanleiding en doel (1)

Betrokkenen (2)

Meldplicht (3)

Vergunningplicht (4)

Toezicht en handhaving (5)

Overgangsregeling (6)

AWtza (7)

Bestuursstructuur (8)

Bent u klaar voor de Wtza?

Contact

Heeft u vragen over de Wtza of de AWtza? Neemt u dan gerust contact op met Marieke van Dongen, Charlotte Perquin-Deelen of een van onze andere specialisten van de sectie Gezondheidszorg. Wij helpen u graag verder.