De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (7)

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (7)

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking. In dit blog van de blogreeks over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) gaan wij in op de AWtza.
Leestijd 
Auteur artikel Charlotte Perquin-Deelen
Gepubliceerd 10 augustus 2020
Laatst gewijzigd 21 mei 2021
 

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders 

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningsprocedure en stelt eisen aan de bestuursstructuur (onafhankelijke interne toezichthouder). De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen zijn geregeld in de AWtza.

In dit blog van de blogreeks over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) gaan wij in op de AWtza.

AWtza

De AWtza regelt de rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen. Omwille van de duidelijkheid is ervoor gekozen om de wijzigingen van andere wetten, zoals de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) en de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) niet te regelen in de Wtza zelf maar in een aparte wet (de AWtza).

Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)

De Wtza introduceert een nieuwe vergunningprocedure ter vervanging van het toelatingssysteem van de Wtzi. De huidige Wtzi-bepalingen over de toelatingsprocedure komen daarmee te vervallen.

Vooralsnog blijft het in de Wtzi neergelegde verbod van winstoogmerk voor bepaalde categorieën instellingen behouden. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal toezicht houden op de naleving van dit verbod (zie hierna).

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

Het toezicht op naleving van de Wtzi-bepalingen met betrekking tot een transparante financiële bedrijfsvoering, het deponeren van de jaarverantwoording en het verbod van winstoogmerk is momenteel belegd bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Omdat de toezichtstaken van de IGJ vooral zijn gericht op kwaliteit en veiligheid van de zorg, terwijl de expertise op het terrein van financieel-administratieve en bedrijfseconomische aspecten binnen de zorg juist bij de NZa ligt, is ervoor gekozen om het toezicht op voornoemde onderwerpen over te hevelen naar de NZa. Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) blijft de IGJ naast de NZa belast met toezicht op de bedrijfsvoering. De IGJ zal zich daarbij voornamelijk richten op zorginhoudelijke aspecten als kwaliteit en veiligheid. Om overlap van toezicht te voorkomen, zullen de NZa en de IGJ onderling (nadere) afspraken moeten maken.

Door de transparantie-eisen aangaande de financiële bedrijfsvoering en de jaarverantwoordingsplicht op te nemen in de Wmg, zijn deze eisen in beginsel van toepassing op alle zorgaanbieders in de zin van de Wmg. Daaronder vallen ook onderaannemers die onder de huidige wetgeving nog niet aan deze eisen hoeven te voldoen. Dit betekent dat straks zowel de hoofdaannemer als de onderaannemer aan de eisen met betrekking tot de financiële bedrijfsvoering moeten voldoen en een jaarverantwoording moeten indienen.

Tot slot wordt in de Wmg een nieuwe regeling omtrent het aantrekken van financiële derivaten door zorgaanbieders geïntroduceerd. Zorgaanbieders mogen voortaan alleen nog die financiële derivaten aantrekken die bij ministeriële regeling zijn aangewezen. Bij ministeriële regeling zal worden geregeld welke financiële derivaten mogen worden aangetrokken en voor welke doeleinden. Het toezicht op het gebruik van financiële derivaten wordt eveneens bij de NZa neergelegd.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Met het vervallen van het Wtzi-toelatingssysteem vervalt ook de grondslag voor de paragraaf in de Beleidsregels Wtzi over het waarborgen van beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg. Deze beleidsregels zijn namelijk gekoppeld aan de Wtzi-toelating. Om te zorgen dat acute zorg beschikbaar en bereikbaar blijft, wordt hierover een nieuw artikel opgenomen in de Wkkgz op grond waarvan eisen kunnen worden gesteld aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg.

Jeugdwet

Door een aanpassing van de Jeugdwet worden ook nieuwe en bestaande jeugdhulpaanbieders onder de meldplicht gebracht. Hierdoor komen de jeugdhulpaanbieders in beeld bij de IGJ en worden nieuwe jeugdhulpaanbieders bewust gemaakt van de eisen die gelden voor het verlenen van jeugdhulp en de verantwoordelijkheid die zij daarvoor dragen. In het Besluit Jeugdwet zal voor bepaalde categorieën bestaande en nieuwe jeugdhulpaanbieders een uitzondering op de meldplicht worden opgenomen.

Gerelateerde Wtza-artikelen

Aanleiding en doel (1)

Betrokkenen (2)

Meldplicht (3)

Vergunningplicht (4)

Toezicht en handhaving (5)

Overgangsregeling (6)

Bestuursstructuur (8)

Contact

Heeft u vragen over de Wtza of de AWtza? Neemt u dan gerust contact op met Marieke van Dongen, Charlotte Perquin-Deelen of een van onze andere specialisten van de sectie Gezondheidszorg. Wij helpen u graag verder.