De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): meldplicht (3)

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): meldplicht (3)

Naar verwachting zullen op 1 juli 2021 de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking treden. De Wtza introduceert een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders en een vernieuwde vergunningsprocedure voor een specifieke categorie instellingen. De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen zijn geregeld in de Awtza.
Auteur artikelMarieke van Dongen
Gepubliceerd13 juli 2020
Laatst gewijzigd24 juli 2020
Leestijd 

De komende periode zullen wij korte blogs op deze kennispagina publiceren over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza). In dit derde blog gaan wij in op de meldplicht.

Doel van de meldplicht

De meldplicht houdt in dat nieuwe zorgaanbieders voordat zij aanvangen met de zorgverlening en bestaande zorgaanbieders binnen zes maanden na inwerkingtreding van de Wtza zich eenmalig moeten melden. Dit zorgt ervoor dat (i) alle zorgaanbieders in beeld komen bij de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) ten behoeve van het risicogestuurde toezicht door de IGJ en (ii) dat nieuwe zorgaanbieders op de hoogte zijn van de voor hen geldende (kwaliteits)eisen.

(i) Bekendheid IGJ met zorgaanbieders

Momenteel zijn niet alle zorgaanbieders bekend bij de IGJ. Dit komt onder meer omdat niet alle zorgaanbieders in het bezit hoeven te zijn van een WTZi-toelating. Zo is de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) niet van toepassing op bijvoorbeeld zorgaanbieders die alleen zorg als onderaannemer verlenen en aanbieders van zorg die uitsluitend wordt bekostigd uit een persoonsgebonden budget. Daarnaast zijn op grond van de WTZi bepaalde instellingen van rechtswege toegelaten.

(ii) Bekendheid zorgaanbieder met kwaliteitseisen

Uit een pilot van de IGJ is naar voren gekomen dat nieuwe zorgaanbieders niet altijd goed op de hoogte zijn van de voor hen geldende (kwaliteits)eisen die voortvloeien uit onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Hierdoor is de IGJ veel tijd kwijt met voorlichting. In de vragenlijst bij de meldplicht zal worden gevraagd naar kennis van wetgeving, maar worden ook andere instrumenten ingezet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een online tool met informatie en vragen over diverse wetgeving, een centrale webpagina, brochures en samenwerking met betrokken organisaties.

Wie moet zich melden?

De Wtza voorziet in een meldplicht voor alle (nieuwe) zorgaanbieders als bedoeld in de Wkkgz. Een zorgaanbieder die zorg als bedoeld bij of krachtens de Wkkgz (zie hierover ons tweede blog) wil gaan verlenen of laten verlenen, mag pas beginnen met deze verlening nadat hij dit bij het CIBG heeft gemeld.

Ook onderaannemers moeten zich melden. Dit verandert echter niets aan de verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer voor de kwaliteit van zorg die zij leveren. De hoofdaannemer is verplicht, indien hij zorg laat verlenen door onderaannemers, een schriftelijke overeenkomst te sluiten die waarborgt dat die onderaannemers zich bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de hoofdaannemer rustende wettelijke verplichtingen en de regels die deze heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening. Een hoofdaannemer mag nooit een onderaannemer inzetten die de kwaliteitseisen niet kent en niet toepast.

Waar moet de zorgaanbieder zich melden?

De melding vindt digitaal plaats via een webportal die wordt ontworpen, beheerd en onderhouden door het CIBG. Daar moet de zorgaanbieder een aantal vragen beantwoorden met betrekking tot de aard van de te verlenen zorg, de personele en materiële inrichting van de organisatie en de voorwaarden betreffende de kwaliteit van zorg. Ook moet worden vermeld wat de voorgenomen startdatum van de zorgverlening is.

Na de melding ontvangt de zorgaanbieder een ontvangstbevestiging. Dit behelst expliciet niet een kwaliteitsgarantie vanuit de overheid, maar hierin zal juist voor het voetlicht worden gebracht dat de zorgaanbieder met de melding zelf aangeeft dat hij zich bewust is van de kwaliteitseisen die aan de zorgverlening zijn gesteld en dat hij hieraan voldoet.

De IGJ kan de door de nieuwe zorgaanbieder gegeven antwoorden gebruiken om te bepalen welke nieuwe zorgaanbieders zij na aanvang van de zorgverlening wil bezoeken om in de praktijk te toetsen of de kwaliteit van zorg op orde is.

Vrijwillige meldplicht vooruitlopend op verplichte meldplicht

Vooruitlopend op de nieuwe meldplicht schrijft het IGJ vanaf 1 januari 2016 nieuwe zorgaanbieders in het Handelsregister aan om zich maximaal drie maanden voor de start van de zorg vrijwillig te melden via de website http://www.meldennieuwezorgaanbieders.nl/.

Gerelateerde serie Wtza-artikelen

Aanleiding en doel (1)

Betrokkenen (2)

Vergunningplicht (4)

Contact

Heeft u vragen over de Wtza? Neemt u dan gerust contact op met Marieke van Dongen, Charlotte Perquin-Deelen of een van onze andere specialisten van de sectie Gezondheidszorg. Wij helpen u graag verder.

 

Beoordeel dit artikel