1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Inwerkingtreding Wtza

Inwerkingtreding Wtza

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza), de Aanpassingswet Toetreding zorgaanbieders (AWtza), het Uitvoeringsbesluit Wtza (UbWtza) en de Uitvoeringsregeling Wtza (UrWtza) in werking getreden.
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 03 januari 2022
Laatst gewijzigd 03 januari 2022
 

De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningenprocedure die de huidige toelatingensystematiek van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) vervangt en stelt eisen aan de bestuursstructuur (onafhankelijke interne toezichthouder) van vergunningsplichtige instellingen.

Het UbWtza bevat onder meer uitzonderingen op voornoemde verplichtingen. Daarnaast versterkt het UbWtza de positie van het onafhankelijk intern toezicht van vergunningsplichtige instellingen door nadere regels te stellen die betrekking hebben op onder meer de onafhankelijke taakuitoefening door de interne toezichthouder, de informatiepositie, de taken en/of bevoegdheden die in ieder geval aan de interne toezichthouder moeten worden opgedragen of toegekend en de samenstelling van de interne toezichthouder.

De UrWtza regelt de wijze van melden en indiening van de aanvraag voor een Wtza-vergunning, wijst de zorgvormen aan die voor de toepassing van de Wtza worden aangemerkt als medisch specialistische zorg en regelt de vastlegging van de eisen omtrent een onafhankelijke interne toezichthouder (in de statuten of schriftelijke regeling).

De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen worden geregeld in de AWtza.

 

Blogreeks en o-book

Voor een uitgebreide uiteenzetting over de Wtza, de AWtza, het UbWtza en de UrWtza en de veranderingen die deze nieuwe wet- en regelgeving met zich brengen voor zorgaanbieders, verwijzen wij naar onze blogreeks over de Wtza en de AWtza en het o-book “De Wet toetreding zorgaanbieders: wat gaat er veranderen?”.

Artikelen blogreeks Wtza en AWtza:

Aanleiding en doel (1)

Betrokkenen (2)

Meldplicht (3)

Vergunningplicht (4)

Toezicht en handhaving (5)

Overgangsregeling (6)

AWtza (7)

Bestuursstructuur (8)

Uitvoeringsbesluit Wtza en Uitvoeringsregeling Wtza (9)

Bent u klaar voor de Wtza?

 

Contact

Heeft u vragen over de Wtza? Neemt u dan gerust contact op met Marieke van Dongen en Charlotte Perquin-Deelen. Wij helpen u graag verder.