De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): aanleiding en doel (1)

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): aanleiding en doel (1)

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking. De Wtza introduceert een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders, een vernieuwde vergunningsprocedure en stelt eisen aan de bestuursstructuur (onafhankelijke interne toezichthouder). De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen zijn geregeld in de AWtza.
Leestijd 
Auteur artikel Marieke van Dongen
Gepubliceerd 29 juni 2020
Laatst gewijzigd 12 mei 2021
 

In dit blog van de blogreeks over de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) gaan wij in op de aanleiding en het doel van de Wtza.

Aanleiding en doel

Doel van de Wtza is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg. Daarnaast beoogt de Wtza nieuwe zorgaanbieders beter bewust te maken van de regelgeving waaraan de zorgverlening moet voldoen en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Zorgaanbieders moeten vanaf het moment van zorgverlening aan diverse eisen voldoen. Deze eisen zijn neergelegd in onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Geneesmiddelenwet, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) en de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. Omdat een groot deel van de zorginstellingen op grond van de Wtzi van rechtswege (automatisch) is toegelaten terwijl niet alle zorgaanbieders onder de reikwijdte van de Wtzi vallen[1], zijn niet alle zorgaanbieders in beeld bij de IGJ. Daarnaast heeft de toets bij het afgeven van een Wtzi-toelating alleen betrekking op de bestuursstructuur en bedrijfsvoering en niet op de kwaliteit van zorg. Hierdoor beschikt de IGJ over onvoldoende informatie om het (risico)toezicht op nieuwe zorgaanbieders effectief uit te kunnen oefenen.

Om het risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders effectiever vorm te geven, voorziet de Wtza in een meldplicht voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders als bedoeld in de Wkkgz. Daarnaast beoogt de meldplicht nieuwe zorgaanbieders meer bewust te maken van de (kwaliteits)eisen waaraan zij dienen te voldoen door hen vooraf te informeren over de eisen die gelden vanaf het moment van zorgverlening.

Ook voorziet de Wtza in een vernieuwde vergunningsprocedure voor instellingen die medisch specialistische zorg (doen) verlenen en instellingen die Zvw/Wlz-zorg (doen) verlenen met meer dan tien zorgverleners. Bij het aanvragen van een Wtza-vergunning worden instellingen niet alleen getoetst aan eisen met betrekking tot de bestuursstructuur en bedrijfsvoering (de zogenaamde transparantie-eisen) maar ook aan de voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg. Verder worden er meer weigerings- en intrekkingsgronden verbonden aan de Wtza-vergunning dan aan de huidige Wtzi-toelating.

 

[1]           De Wtzi is niet van toepassing op solisten, zorgaanbieders die zorg leveren die geheel wordt betaald vanuit een persoonsgebonden budget (pgb), onderaannemers, aanbieders van onverzekerde zorg en zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)).

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen zijn geregeld in de AWtza. De AWtza voorziet ook in een meldplicht voor nieuwe en bestaande jeugdhulpaanbieders in de Jeugdwet.

Uitvoeringsbesluit Wtza

Op 17 maart 2021 is het Uitvoeringsbesluit Wtza aangenomen. In het Uitvoeringsbesluit Wtza zijn de uitzonderingen op de meldplicht, de vergunningplicht en de eis van een onafhankelijk interne toezichthouder neergelegd.

Inwerkingtreding

De Wtza en de AWtza treden op 1 januari 2022 in werking. Het Uitvoeringsbesluit Wtza treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Gerelateerde  Wtza-artikelen

Betrokkenen (2)

Meldplicht (3)

Vergunningplicht (4)

Toezicht en handhaving (5)

Overgangsregeling (6)

AWtza (7)

Bestuursstructuur (8)

Contact

Heeft u vragen over de Wtza? Neemt u dan gerust contact op met Marieke van Dongen, Charlotte Perquin-Deelen of een van onze andere specialisten van de sectie Gezondheidszorg. Wij helpen u graag verder.

 

[1]             De WTZi is niet van toepassing op solisten, zorgaanbieders die zorg leveren die geheel wordt betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), zorgaanbieders die alleen zorg leveren als onderaannemer, aanbieders van onverzekerde zorg en zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)).