De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): aanleiding en doel (1)

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): aanleiding en doel (1)

Op 9 juni jl. is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De Wtza introduceert een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders en een vernieuwde vergunningsprocedure voor een specifieke categorie instellingen. De komende periode zullen wij korte blogs op deze kennispagina publiceren waarbij per blog één onderwerp nader wordt toegelicht. In dit eerste blog gaan wij in op de aanleiding en het doel van de Wtza.
Auteur artikelMarieke van Dongen
Gepubliceerd29 juni 2020
Laatst gewijzigd29 juni 2020
Leestijd 

Aanleiding en doel

Doel van de (Wtza) is het verbeteren van (het toezicht op) de kwaliteit van de zorg. Daarnaast beoogt de Wtza nieuwe zorgaanbieders beter bewust te maken van de regelgeving waaraan de zorgverlening moet voldoen en hun verantwoordelijkheid daarvoor. Zorgaanbieders moeten vanaf het moment van zorgverlening aan diverse eisen voldoen. Deze eisen zijn neergelegd in onder meer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG), de Geneesmiddelenwet, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van zorg. Omdat een groot deel van de zorginstellingen op grond van de WTZi van rechtswege (automatisch) is toegelaten terwijl niet alle zorgaanbieders onder de reikwijdte van de WTZi vallen[1], zijn niet alle zorgaanbieders in beeld bij de IGJ. Daarnaast heeft de toets bij het afgeven van een WTZi-toelating alleen betrekking op de bestuursstructuur en bedrijfsvoering en niet op de kwaliteit van zorg. Hierdoor beschikt de IGJ over onvoldoende informatie om het (risico)toezicht op nieuwe zorgaanbieders effectief uit te kunnen oefenen.

Om het risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders effectiever vorm te geven, voorziet de Wtza in een meldplicht voor alle nieuwe aanbieders van zorg als bedoeld in de Wkkgz. Daarnaast beoogt de meldplicht nieuwe zorgaanbieders meer bewust te maken van de (kwaliteits)eisen waaraan zij dienen te voldoen door hen vooraf te informeren over de eisen die gelden vanaf het moment van zorgverlening.

Ook voorziet de Wtza in een vernieuwde vergunningsprocedure voor een specifieke categorie instellingen. Bij het aanvragen van een Wtza-vergunning worden instellingen niet alleen getoetst aan eisen met betrekking tot de bestuursstructuur en bedrijfsvoering (de zogenaamde transparantie-eisen) maar ook aan de voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg. Verder worden er meer weigerings- en intrekkingsgronden verbonden aan de Wtza-vergunning dan aan de huidige WTZi-toelating.

 

Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders

De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de invoering van de Wtza en de als gevolg daarvan noodzakelijke technische overgangsregelingen zijn geregeld in de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) die eveneens op 9 juni jl. is aangenomen.

 

Inwerkingtreding

Naar verwachting zullen de Wtza en de Awtza op 1 juli 2021 in werking treden. Op dit moment loopt er een internetconsultatie voor het Uitvoeringsbesluit Wtza waarin uitzonderingen op de meldplicht, vergunningplicht en onafhankelijk intern toezicht zijn neergelegd.

In de volgende artikelen van deze blogreeks zullen wij de volgende onderwerpen bespreken: betrokkenen, meldplicht, vergunningsprocedure (procedure van aanvragen, intrekken en weigeren van een vergunning), toezicht, overgangsregeling en Awtza.

 

Contact

Heeft u vragen over de Wtza? Neemt u dan gerust contact op met Marieke van Dongen, Charlotte Perquin-Deelen of een van onze andere specialisten van de sectie Gezondheidszorg. Wij helpen u graag verder.

 

 

 

 

[1]             De WTZi is niet van toepassing op solisten, zorgaanbieders die zorg leveren die geheel wordt betaald vanuit een persoonsgebonden budget (PGB), onderaannemers, aanbieders van onverzekerde zorg en zorgaanbieders die zorg leveren die valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente (de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)).

Beoordeel dit artikel