1. Home
  2. Kennis
  3. E-books
  4. Maak kennis met pensioen

Maak kennis met pensioen

Leestijd 
Auteur eBook Henk Hoving
Gepubliceerd 08 september 2015
Laatst gewijzigd 02 februari 2022

Niet alleen het onderwerp pensioen mag zich al jaren verheugen in een grote populariteit, dit geldt evenzo voor het pensioenrecht. Dit hangt niet alleen samen met de economische crisis, waardoor onze uitgebreide en grotendeels nog maar recent vastgestelde pensioenwet- en regelgeving vanaf 2008 getoetst werden/worden op hun houdbaarheid. Deze toenemende belangstelling voor pensioen en het pensioenrecht gaat dieper en heeft ook te maken met meer fundamentele vragen en hierop in het verleden gegeven antwoorden. Ik doel op actuele vragen met een grote persoonlijke en maatschappelijke betekenis, zoals hoelang moet ik of moeten we werken alvorens met pensioen te gaan, hoe hoog moet mijn/ons inkomen vanaf pensionering belopen, door wie wordt dit pensioeninkomen betaald en in welke mate spelen begrippen als collectiviteit en solidariteit hierbij een rol? Op deze vragen (er zijn er natuurlijk nog veel meer) zullen opnieuw antwoorden moeten worden gegeven aan de hand van de zich nu en in de toekomst voordoende feiten en omstandigheden.

Meedenken en -praten over pensioen in de eigen privé-situatie, de situatie binnen de eigen onderneming, bedrijfstak of beroepsgroep, in het overleg tussen werkgever(s) en werknemers en tussen de sociale partners, als bestuurslid van een pensioenfonds etc. vereist kennis van zaken, weten waarover de (pensioen) discussie gaat en hoe deze ingebed is in de geldende wet- en regelgeving.

Deze publicatie over pensioenen beoogt de algemene kennis van pensioenrechten en -verplichtingen tussen werkgever en werknemer te vergroten. De nadruk ligt daarom op de Pensioenwet en de daarop gebaseerde regelgeving.

Het is niet nodig om deze publicatie integraal te lezen. Mijn advies luidt te beginnen met de paragrafen 2 en 3 en daarna aan de hand van de inhoudsopgave een keuze te maken uit bepaalde onderwerpen die voor u van belang zijn.

De systematiek van de paragrafen is zo gekozen dat de paragrafen 3 t/m 9 de Pensioenwet (het werkgevers-/werknemerspensioen) betreffen. In paragraaf 10 wordt ingegaan op de AOW en de samenhang hiervan met het werkgevers-/werknemerspensioen. In paragraaf 11 wordt ingegaan op het in het verleden gekozen uitgangspunt dat voor het ouderdomspensioen gestreefd wordt naar 60-70% van het salaris. In de paragrafen 12 t/m 14 worden enkele specifieke onderwerpen besproken. Tenslotte wordt in paragraaf 15 ingegaan op de eigen verantwoordelijkheid van iedere werknemer en burger voor zijn/haar inkomen vanaf pensionering.

Vanwege het doel van deze publicatie (vergroting van de algemene kennis van pensioen) kan en mag op deze publicatie geen juridisch advies voor een concrete situatie gebaseerd worden. Dit laat onverlet dat deze publicatie met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen is.

Deze publicatie is geschreven door mr. H.A. Hoving, vennoot en advocaat Arbeidsrecht.